Loading

4.1.Vysvětli stěhování národů

● Stěhování národů tvoří pojítko mezi dobou římskou a raným středověkem.
● Příčinou stěhování národů je změna klimatických podmínek v severní Evropě a v Mongolsku. Ve Skandinávii se ochladilo, a tak kmeny, které žili v severní Skandinávii se začaly stěhovat směrem na jih → dostávají e do střední Evropy, ale i dál na jih až na Ukrajinu (ve 2.-3.st.), především to byl kmen Gótů. Taktéž v Mongolsku dochází ke klimatickým změnám → kočovné kmeny Hunů, které zde žily se chtěly stěhovat za lepšími podmínkami → prve chtěli zaútočit na Čínu (na čínskou zeď), avšak Číňané je odrazili, a tak Hunové začali z Mongolska expandovat západním směrem → vzniká tak řetězová reakce → Hunové před sebou tlačí totiž všechny možné národy žijící na území Asie i Evropy → národy se dostávají do pohybu od Mongolska až po Evropu → a právě tento proces nazýváme stěhování národů.
● Kolem roku 375 dorazili Hunové do Evropy a začali tlačit na germánské kmeny žijící na Ukrajině → germánské kmeny se musí pod tímto tlakem tlačit více na západ a posléze vyvrátily západořímskou říši roku 476.
● Jako další příčinu spatřujeme populační růst a následnou touhu po úrodné půdě.
● Germánské kmeny se usidlují v západní Evropě, a jelikož jsou zde vhodné podmínky zakládají zde tzv. barbarské říše.
● Stěhování národů uzavírá v 6. století nápor Slovanů, kteří expandují všemi směry.

BARBARSKÉ ŘÍŠE
● Barbar – starověcí Řekové a Římané tak označovali cizince, kteří mluvili jinou řečí, měli jiné zvyky a vyznávali jiné hodnoty, ale také lidi nevzdělané a surové.
● Od Římanů převzali jazyk (latinku) a jazyk latinu ( ní se pak vyvinula španělština, italština, portugalština, francouzština)
● Barbaři nikdy nevytvořili stabilní stát. Byli negramotní, neměli úředníky, chybí zde křesťanství (Desatero, nezabiješ), byli to krutí a agresivní pohané → boj mezi jednotlivými říšemi („vřící kotel“). Př. Langobard zavraždil krále a pil víno z jeho lebky, za manželku pojal dceru mrtvého krále, která ho poté otrávila a smála se.
● Barbarské říše vytvořili převážně germánské kmeny:
a) Anglie: kmeny Jutů, Sasů a Anglů vytvořily celkem 7 království
b) Německo: říše Alemanů, kmen Teutonů – Deutsch (z toho Němec)
c) Francie: říše Franků, Burgunů
d) Španělsko: Vizigóti
e) severní Afrika: říše Vandalů
f) Itálie: Ostrogóti – král Theodorich (východní Gótové), Langobardi
● Negermánského původu byli např. Hunové

● Gótové se štěpí na:
a) Ostrogóty → od Černého moře, poté Balkán, Itálie, vyvráceni Justiniánem u Vesuvu roku 553
b) Vizigóti → od Rumunska, Itálie (410 dobyli Řím), po Francii, ale tlakem Chlodovíka až na Pyrenejský poloostrov, roku 711 poraženi Araby
● Langobardi → od dolního Labe přes Čechy a Moravu do Itálie, v 8. století podmaněni Franky
● Vandalové → postup ze severu kolem Odry, pak na západ do Galie, poté obsadili Kartágo, Sicílii, Korsiku → spory s Římem
● Frankové a Burbundové → ze severu do Francie, dali ji jméno
● Jutové → směr Jutský poloostrov
● Sasové, Anglové → z Německa do Velké Británie, kde vytlačují Kelty (kmen Britů se stěhuje do Bretaně)
● Markomané a Kvádové → české území a poté jih, za nimi se tlačili Langobardi, v závěrečné vlně je vystřídali Slované

Žádné komentáře:

Okomentovat