Loading

4.4. První západoslovanské státní celky – vysvětli okolnosti jejich existence – Sámova říše, Velká Morava, počátky českého státu, Polska

SLOVANÉ
● Slovanské kmeny hovořily společným jazykem = praslovanština. Byli to pohané – Perun (bůh hromu), Svantovít (bůh slunce), Radegast. Byli to hlavně zemědělci, neznali hrnčířský kruh. V případě nebezpečí se uchylovali na hradiště, kde sídlili náčelníci kmenů.
● Tvoří nejpozdější fázi stěhování národů. Původně žili mezi řekami Vislou a Dněprem. V 6. století se začali stěhovat: Nejprve chtěli jít na sever, došli až k Petrohradu, ale tam je zastavily nepříznivé klimatické podmínky, mráz. Část Slovanů začala tedy expandovat na východ, ale tam se jim také moc nedařilo → jižní Ukrajina a Rusko byly sice úrodnými rovinami, ale čas od času zde vtrhly kočovníci z Asie, kmeny Pečeněhů a Chazaři, kteří zpustošily vše, co Slované stačili vybudovat. A tak Slovanům nezbylo nic jiného než útočit západním a jižním směrem → zde byli úspěšní a podařilo se jim založit několik říší.

a) jižní Slované → Chorvati, Srbové, Slovinci, Bulhaři, Makedonci, Černohorci → pronikají až do Řecka (např. žijí u Soluně – Cyril a Metoděj), pokus o napadení Konstantinopole
b) západní Slované → východní Německo, Česko, Slovensko, Polsko, lužičtí Srbové (i v okolí Berlína)
c) východní Slované → expanze hlavně na sever – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, zastavili se u dnešního Petrohradu (zemědělství) = Rusko – roviny, ale útoky Asiatů


1. Polabští a Pobalští Slované
● Kmeny Polabských Slovanů pronikly až do Německa, ale během 11.,12. a 13. století byli Němci postupně vyhubeni, ale dodnes v Německu můžeme nalézt potomky Slovanů = Lužičtí Srbové.
● Slované ovládli také jižní Dánsko – dánský ostrov Ruyana, kde se našly sošky slovanských bohů (Radegast – bůh pastevectví), později byli Slované na tomto ostrově vyhubeni.

2. SÁMOVA ŘÍŠE
● V 6.st. odcházejí z českého prostoru do Itálie kmeny Lagobardů (Lombardie = název krajiny). Na toto území se začínají stěhovat slovanské kmeny, ale i Avaři → krutý národ, který se snažil Slovany podmanit a zotročit, Avaři je vždy zdecimovali, hnali a terorizovali.
● Slovanům se však podařilo sjednotit se pod vedením franckého kupce SÁMA (pravděpodobně židovský kupec, protože měl 12 manželek a 27 dětí, křesťanství povolovalo 1 manželku). Sámo vytvořil kolem roku 623 1. státní útvar = kmenový svaz „Sámova říše“ (větší než český stát dnes), vládl asi 35 let → Avaři se stáhli.
● Centrem bylo pravděpodobně Pomoraví.
● O vzniku Sámovy říše nás informuje Fredegarova kronika, což byl francký kronikář.
● Tohoto sjednocení se však začali obávat Frankové, a proto se v roce 631 francká vojska vedená Dagobertem utkala se Slovany u Wogastisburku (hlavní město slovanské říše, nejspíše v západních Čechách) → Slovanům se podařilo Franky porazit.
● Po Sámově smrti v roce 657 se kmenový svaz rozpadl → téměř 200 let v českém prostředí neznáme dějiny. Roku 822 se 14 českých velmožů nechalo pokřtít v Řezně (jen malá zmínka v kronice).
● Žilo zde spoustu kmenů: Zličané, Lučané, Češi (malý kmen), Holasici.

3. VELKÁ MORAVA
● Už v 6.-7.st. je Morava osídlena slovanskými kmeny. V 9.st. zde přicházejí křesťanští misionáři ze Skotska a Irska. Slované na počátku 9.století využili oslabení Avarů, kteří už nehrozili, protože bojovali s Franky a na jižní Moravě a jižním Slovensku vytvořili 2 říše.
a) Nitranské knížectví → vládl zde kníže PRIBINA, roku 830 nechal postavět 1. křesťanský kostel.
b) Moravské knížectví → vládl zde kníže MOJMÍR (založil od Mojmírovců), rodu 833 dobyl Nitru, vyhnal Pribinu (ten odešel do Panonie a usadil se u Blatenského jezera, později byl v boji s Moravany zabit) a připojil Nitru k Moravě.
-spojením Moravy a Nitry vzniká útvar Velká Morava (takto ji nazval byzantský císař Konstantin Porfyrogennetos, aby ji odlišil od Srbské Moravy)
-diplomacie: Frankové se spojili s Bulhary, aby zničili svého rostoucího nepřítele, za to se Velká Morava spojila s Byzancií

RASTISLAV (846-870)
-ujímá se vlády po smrti Mojmíra
-dosazen Ludvíkem Němcem – „Francká mise“ – neúspěch při šíření křesťanství, nerozuměli jsme
-za jeho vlády zde hojně působí franští kněží, kteří se věncují do českých záležitostí → a tak Rastislav vysílá posly s žádostí o misionáře do Byzancie, kde vládl MICHAL III. OPILEC→ žádostí vyhověl, a tak roku 863 přichází na Moravu učení věrozvěstové KONSTANTIN a METODĚJ (+ relikvie sv.Klimenta) → cyrilometodějská mise splnila svůj účel:
a) bylo upevněno křesťanství
b) spolu s bratry přišli i architekti → vystavěno mnoho kostelů, paláců, hradů
c) vytvořila se vrstva vzdělanců
d) položeny základy státnosti (fungoval státní aparát)
e) zákonodárství → Zákon sudny ljudem, Nomokanon
f) Metoděj měl funkci arcibiskupa
g) vytvořili písmo hlaholici
● Po tříletém působení na Moravě se Konstantin a Metoděj se svými žáky vypravili do Říma a dosáhli toho, že papež staroslověnštinu uznal jako bohoslužebný jazyk. Další osudy obou bratrů i celé jejich mise byly však dosti pohnuté. Konstantin v Římě onemocněl a zakrátko zemřel (předtím vstoupil do kláštera a přijal jméno Cyril). Metoděj se sice stal biskupem nově zřízené diecéze (zahrnující také velkomoravské území), při zpáteční cestě z Říma byl však zajat a vězněn v Bavorsku

SVATOPLUK

-na trůn se dostává roku 870 pomocí lstí, svého strýce Rastislava vydal Frankům (byl pro ně totiž nemocný), ti jej oslepí a on umírá v klášteře.
-Svatopluk byl však schopný panovník, uhájil nezávislost na Francích a říši rozšířil → sahá až do Maďarska, na severu Slezsko a Polsko, součástí říše jsou i Čechy (zde vládne kníže Bořivoj, který je Svatoplukovi podřízen), dále si získává i Polabské Slovany, říše sahá až do Panonie
-Dochází však k rozporům mezi Metodějem a Svatoplukem → vyhnal nejen Metoděje, ale také žáky byzantského rytu → vyhnal tak inteligenci (odcházejí do Čech, kde působí v Sázavském klášteře a do Bulharska). Roku 885 umírá Metoděj, učenci vyhnáni a dosazen WICHTIG (věznil Metoděje), opět se prosazuje latina

MOJMÍR II. (894-906)
-nebyl tak schopný, rozpory s bratry, boje o trůn (Svatoplukovy pruty) → toho využívají další národy → odtrhli se Češi a získali tak samostatnost, a Maďaři ji mezi léty 904-906 vyvrátili (útočili také na Franckou říši, Itálii a Německo)
Kultura:
-VM vytvořila vyspělou kulturu, mezi tehdejšími Slovany ojedinělou
-památky, kostely, kosterní pozůstatky
-šperk – knoflík gombík, náušnice
-literatura: Kyjevské listy, Život Konstantina, Život Metoděje, Nomokamón,…
-Velkomoravská centra:
-Mikulčice – nejznámější, snad sídlo knížete a jeho družiny, 12 objevených kostelů, kolem hřbitovy, paláce z kmenů, nepravidelné řady domů (asi 2000 obyvatel), po maďarském vpádu zůstaly trosky
-Staré Město u Uherského Hradiště – druhé významné centrum, křižovatka obchodních cest
-Pohansko u Břeclavi – na soutoku Dyje s Moravou, opevněné dvorce bohatých velmožů, palác, kostel
-Velehrad – kde je nejspíš pochován Metoděj
-Hradiště u Znojma

POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
● V 9. století žily na území Čech slovanské kmeny – Dudlebi, Lučané, Děčané, Lemúzi aj. Mezi nejmocnější kmeny patřili: Čechové (v čele Přemyslovci, J+Z země, sídlili na Levém Hradci a Budči, a Charváti (v čele Slavníkovci, S+V, Libice). Ve středu země na levém břehu Vltavy pobýval kmen Čechů, který od konce 9. století získal převahu nad ostatními. V jeho čele byl rod Přemyslovců. Podle legendy byli zakladatelé rodu Přemysl Oráč a kněžna Libuše. O vývoji v Čechách v 9. století víme velmi málo, chybí písemné správy. Evropští vzdělanci té doby nazývali všechny obyvatelé Čech BOHEMI (podle římské tradice). Slovanský název Čechové se objevil až koncem 9. století.

BOŘIVOJ
-první historicky doložený a známý Přemyslovec, sídlil na Levém Hradci
-přijal křesťanství, údajně se nechal pokřtít od Metoděje nechal postavit 1. křesťanský kostel v Čechách – sv. Klimenta v Levém Hradci
kamenný sv. Klimenta, 2. kostel zasvěcený Panně Marii na hradišti Praha (nynější Pražský hrad)
-byl smělý a své sídlo přesunul do Prahy → Praha se tak stává křižovatkou obchodních cest, kupeckým sídlem
-jeho manželka byla LUDMILA (později svatá), pocházela z kmene Pšovanů (Mělnicko)

SPYTIHNĚV
*po rozpadu Velké Moravy uznal v Řezně (Bavorsko) podřízenost přemyslovských knížat východofrancké říši, začlenil tak český stát do kulturní oblastí západu , začalo slábnout postavení staroslověnských kněží

VRATISLAV
-jeho žena DRAHOMÍRA nebyla Češka, ale Polabská Slovanka a bylo ji bližší pohanské náboženství
-bratr Spytihněva, vystavěl kostel sv. Jiří, s ženou Drahomírou zplodil Václava a Boleslava

VÁCLAV
-vládl spolu s babičkou Ludmilou, která byla zbožná a vychovávala ho v křesťanském duchu
-Drahomíra s mladším synem Boleslavem žárlili na Ludmilu a Václava
-Václav měl snahy o upevnění křesťanství, podporoval saský rod v Německu (tam byly boje o trůn), měl mírovou politiku a platil německému vládci JINDŘICHOVI poplatek pět set hřiven stříbra a sto dvacet volů → to bylo v rozporu s koncepcí vlády Drahomíry a Boleslava
-Drahomíra tady křesťanství moc nechtěla a Boleslav se nechtěl podmanit Němcům a podporoval bavorský rod
-Drahomíra nechala uškrtit Ludmilu na jejím hradě Tetíně jejím vlastním šátkem, garda Drahomíry byla tvořena z Vikingů
-Václav byl tímto činem rozezlen, nejprve matku vypověděl ze země, ale pak se mohla po nějaké době vrátit
-roku 935 (kdysi se uvádělo 929) pozval Boleslav Václava do Staré Boleslavi na vysvěcení kostela (Václav byl silný a bojovný), Boleslav se na hostině opil a ráno, když šli na mši (Boleslav byl s knězem domluvený, že bude držet dveře, aby se Václav nemohl schovat dovnitř) → Boleslav se na Václav vrhl, ten ho však srazil k zemi, potom ho společníci Boleslava strhli k zemi a ubili k smrti

BOLESLAV I. (UKRUTNÝ)
-Boleslav s Němci bojoval, ale viděl, že jsou moc silní, tak se jim nakonec podřídil → spojil se s nimi a s německým panovníkem OTOU roku 955 porazil na řece Lechu (území dnešního Rakouska a Německa) Maďary = smrtelné nebezpečí
-byl ukrutný, ale na druhou stranu schopný panovník, nechal razit první mince = denáry
-svou dceru DOUBRAVKU oženil s polským knížetem MĚŠKEM → úzké polsko-české vztahy
-vznikl Vyšehrad – střežil pražskou kotlinu , na dnešní Malé Straně se rozvíjela obchodní osada
-připravil půdu pro založená pražského arcibiskupství


BOLESLAV II. (POBOŽNÝ)
-roku 973 v Praze zřízeno biskupství → nesmírně důležité, civilizovanost → 1. biskup Sas DĚTMAR, 2. biskup VOJTĚCH (populární v celé Evropě a schopný, pocházel z rodu Slavníkovců, studoval v zahraničí, přítel německého císaře Oty III, přítel papeže, z Čech odchází, protože viděl, že se do křesťanství moc nehrnou, byl zhnusen poměry v Čechách, bál se o život → odchází k císaři, potom do Říma k papeži a nakonec do Polska jako misionář → zde ho však zabil pohanský kmen Prusů → jeho hlavu napíchli na kůl), díky biskupství český stát vstoupil do rodiny křesťanských států, patronem biskupství kníže Václav, při této příležitosti prohlášen za svatého, později i sv. Ludmila = to zvýšilo prestiž Přemyslovců
-rod Přemyslovců měl sice převahu nad ostatními, ale nebylo jisté, zad se udrží jako vládnoucí rod → na východě sídlil konkurenční rod Slavníkovců → velmi silný rod, razil své mince → stále se nevědělo, kdo zvítězí → a tak roku 995 Boleslav II. rozhodl, že s nimi skoncuje → využil toho, že bojovníci byli mimo hrad LIBICE (vybíjeli Slovany v zahraničí) a přepadlo jejich sídlo a vyvraždili je → chápáno jako pozitivní čin, jelikož Přemyslovci upevnili vládu v českých zemích

BOLESLAV III., JAROMÍR, OLDŘICH
-3 synové Boleslava II., 1. krize českého státu, po smrti Boleslava II. → se tito 3 bratři rvali o vládu = nástupnické boje → každý se chtěl stát vládcem českého státu → český stát tak díky bojům oslaben

BOLESLAV III.
-ujímá se vlády, ukrutný, nechal zabíjet protivníky, tyran a k tomu ještě neschopný
-ostatní bratři před ním utekli do Rakouska (báli se, že by je zavraždil), Jaroslav utekl trochu později, a tak ho Boleslav II. nechal vykastrovat (uřízl mu ho), nakonec skončil oslepený někde v polském klášteře

VLADIVOJ
-těchto sporů mezi bratry využil polský panovník Boleslav Chrabrý a dosadil si svého Přemyslovce = Vladivoje
-byl totálně neschopný a ožralec, učinil hroznou věc pro český národ → chtěl být zadobro s Němci, aby se jim zalíbil → „daroval“ Němcům Čechy jako léno → to znamenalo, že po právní stránce patří Čechy Němcům

BOLESLAV CHRABRÝ
-to nemohl vydržet a nachvíli se ujímá vlády on sám, spojil Čechy a Polsko, ale to se nelíbilo německému panovníkovi (bál se, že by tento stát tvořený z Polska a Českého státu by byl příliš silný), a tak Němci dosadili Jaromíra

JAROMÍR
-stává se tedy českým knížetem, moc dlouho se zde ale „neohřál“

OLDŘICH
-Oldřich se dorve moci a nechává Jaromíra oslepit a aby toho nebylo málo, když šel na velkou stranu vrazil mu do konečníku oštěp jeden z Vršovců (= nepřátelský rod Přemyslovců) a prorazil mu všechny střeva → Jaromír tak umírá
-Oldřichova vláda byla pozitivnější, založil Sázavský klášter, vzkvétala zde civilizace, stal se střediskem vzdělanosti
-připojil Moravu zpátky (předtím byla polská) → využil totiž oslabení Poláků
-měl manželku, ale ta mu nedala potomky → proto si podle pověsti vzal selku Boženu, aby zachoval rod, s Boženou měl syna Břetislava (nemanželský syn)

BŘETISLAV 1035-1055
-dobrá vláda, vládl dlouho (20 let), velmi schopný → krize českého státu překonána), český stát stabilizován
-říkalo se mu český Achilles, svou ženu Jitku (Gutu) ,německá šlechtična, si podle pověsti unesl z kláštera, měli 5 synů
-byla vybudována hradská soustava (byla započata už za Boleslavů) → byly vybudovány důležité hrady, které zabezpečovaly hranice českého státu např. Přimda (v západních Čechách), Znojmo (sloužilo k obraně proti Maďarům) → na těchto hradech sídlili správci, kteří pro panovníka vybírali daně → zajištěna ekonomika státu
-až svůj stát stabilizoval → mohl se pustit do expanze do zahraničí → expanze do Polska → do hlavního města Hnězdna (aby jim vrátil, že kdysi byli Češi pod Polskem) → Polákům to odůvodnil tím, že si jede pro pozůstatky Vojtěcha, ale přitom sledoval 2 cíle:
a) ukořistit co největší válečnou kořist, obohatit se → získal mnoho zlata
b) úsilí spojit Český stát s Polskem, ale to se mu nepodařilo zrealizovat (proti spojení s Polskem byli ihned Němci)
-vydal Břetislavova dekreta = zákony (Hnězdenská dekreta, neboť byla vydána v Hnězdnu) → tím si nejvíce upevnil vládu, ustanovil pravidla a zákony, které museli obyvatelé dodržovat:
1) kdo v té době nebyl křesťanem, byl pobit, proto český stát je křesťanský a lidé by měli slavit církevní svátky → upevněno tak křesťanství
2) zákaz pohřbívání v polích a lesích (není to křesťanské) → zřízena instituce hřbitovů
3) monogamní nerozlučitelná manželství (v této době to nebylo, měli několik manželek), nerozvádělo se, pouze výjimečně na udělení papeže
4) zákaz používání alkoholických nápojů a zákaz krčem, víno jen při mši → tento příkaz, ale neplnili (v té době se pilo hlavně víno, medovina, pivo ne, protože to byla břečka)
-než zemřel vydal roku 1055 nástupnický řád = seniorát (stařešinské právo) → v Čechách vládne vždy nejstarší z rodu Přemyslovců
-on měl 5 synů → když měl kníže více synů: nejstarší se ujal vlády a mladší měli dostat tzv. úděly (aby jim nebylo líto) → úděly byly kusy území, kde by vládli, ale byli by podřízeni nejstaršímu synovi (druhý nejmladší získal jako úděl Moravu), čím byl mladší, tím získal menší úděl
-dcery byly buď výhodně provdány, a nebo když o ně nebyl zájem byly poslány do kláštera, aby se uplatnily a bylo to pro ně dobré → dostala se tak mezi inteligenci
-nepříznivé poměry z počátku tisíciletí překonal český stát nejen proto, že v Břetislavovi nalezl schopného panovníka, nýbrž i z jiných příčin → jeho nevelké a kompaktní území bylo nesnadno přístupné, ale poměrně lehce kontrolovatelné, měl jasné politické středisko v Praze, jeho obyvatelstvo se považovalo za jediný kmen a kníže si dokázal zajistit věrnost své družiny

VRATISLAV II.
-vychází vítězně z těchto pří
-druhorozený syn Břetislavův, na trůně po smrti bratra Spytihněva II.
-roku 1063 založil olomoucké biskupství z důvodu, aby došlo k rozdělení církevní moci v Čechách (pražské biskupství 973) → aby církev neměla vliv jen z 1 centra
-Vratislav nastoupil na trůn, jeho bratr Jaromír byl určen pro církevní účely → stává se biskupem v Praze (šlo mu v první řadě však také o český trůn, byl rozpínavý, vedl boje s Vratislavem → nevybojoval → bratři se spolu neshodli)
-papež odmítal, aby císař zasahoval do církevních záležitostí, aby se zřekl jmenování biskupů, ale sám by měl stále právo dosazovat a hlavně potvrzovat krále → tento boj o investituru trval 50 let
-spojencem císaře Jindřich IV. v boji proti papeži Řehoři VII. → pomohl císaři dobýt Řím a za to získal roku 1085 1. královský titul, ale pouze pro svou hlavu, ne dědičně
-korunován byl ve Svatovícké kapli
-titul získal také pro sovu manželku Svatavu (královna)
-při příležitosti Vratislavovy korunovace vznikl rukopis Kodex Vyšehradský (doklad vyspělé románské knižní malby)
-na počest nechal razit mince denáry a na nich byla jeho podobizna + jméno
-od této doby je to Vratislav I. Český král (se získáním titulu)
-knížecí sídlo na Vyšehradě
-jako král přestal platit daně německému císaři, měl však povinnost držet vojenskou pohotovost (tažení vždy na straně císaře)

-po jeho smrti zůstalo mnoho synů, mnoho Přemyslovců → na Moravě tak vznikají údělná knížectví (3 centra: Olomouc, Brno, Znojmo pro syny Vratislava, Konráda Brněnského a Otu) = odkladiště vedlejších potomků, synů → tato knížectví sloužila k uživení mladších knížat
-i nadále se porušovaly zásady seniorátu, boje o trůn, nejstarší syn krále se nechtěl smířit s tím, že by na trůn měl nastoupit někdo jiný než on, například nějaký starý strýc z Moravy

SOBĚSLAV I.
-ovládá tuto situaci, nejmladší syn Vratislava, přechodná stabilizace moci
-v době, kdy se dostává na trůn, tak německým císařem je Lothar III., který podporoval jiného Přemyslovce (ten kdo měl podporu císaře, se cítil silný)
-roku 1126 dochází k bitvě u Chlumce → Soběslav I. X Lothar III. + Ota Černý
-Soběslav vyhrál, byl silný, měl dobou podporu šlechty, císaře Lothara zajal → česká šlechta je sebevědomá, od té doby si vydupala volbu českého panovníka a německý císař ho pouze uzná (ale nemusí), volí ho však šlechta česká → je to česká záležitost
-Soběslav Lothara nakonec pustil (co by s ním dělal?) → dohoda → Lothar Soběslava potvrdil → ten je uznán českým knížetem → stávají se spojenci
-zakládal kostely (románská rotunda na Řípu – na počest vítězství nad Lotharem), kláštery, opevnil Pražský hrad, zveleben kostel sv.Petra

VLADISLAV II. 1140 – 1175 (2. polovina 12. století)
-vnuk Vratislava II., za jeho vlády se koná 2. křížová výprava → on se také účastní → do Jeruzaléma však nedorazili → došli pouze do Cařihradu, kde svedli boj s Turky → česká šlechta vysílená → zpět se vrací přes Rusko (v zimě) → neúspěch, vyčerpaní, nemají sílu jít dál
-za vrchol jeho politické spolupráce je považován kontakt s císařem Fridrichem I. Barbarosou (Rudovous) → uzavřel s ním spojenectví → pomohl mu ve válce při dobývání italského města Milán (Rudovous je chtěl získat kvůli obchodním stykům, bohaté město, chtěl je do své správy) → když obléhali Milán česká šlechta chtěla vypadat strašlivě, proto si z těstíčka vytvarovali malé děti a jedli je → Italové je považovali za kanibaly →roku 1158 získává od Barbarossy královský titul, ale opět jen pro svou osobu (ne dědičně) a pro svou ženu Juditu
-na místě dnešního Karlova mostu nechal postavit první kamenný most v Čechách (druhý nejstarší v Evropě)- most Juditin – zřítil se roku 1342
-dále: kamenné domy kupců a řemeslníků v podhradí, kláštery (ve 12. století příchod premostátů → Strahovský klášter, cisterciáků, johanitů), kostely (např. rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě s nástěnnými malbami příslušníků Přemyslovského rodu)
-umírá roku 1172 → po jeho smrti opět boje i trůn, porušování seniorátu, dochází k rozvratu českého knížectví*
-do toho se míchá německý panovník Rudovous → roku 1182 se mu podařilo prosadit, že Morava jako součást českého knížectví se stává markrabstvím moravským a od té doby je vyňata z pravomoci českého knížectví → Čechy nad ní ztrácí vliv → Morava spadá pod vliv císaře → má tam své zástupce, Morava je samostatný útvar → sám Barbarosa zde dosazuje panovníky z Přemyslovského rodu

-Vladislavovi nástupci → boje o moc, ztráta autority českého vládce → zásahy císařů do českých záležitostí
-období bojů o trůn až do konce 12. století:
1) Bedřich
2) Soběslav II. = tzv. selský kníže (ujal se lidu, znelíbil se šlechtě a císaři)
3) Konrád II. Ota: vydána statuta knížete Konráda → český zákoník (šlechta jako vrstva svobodných a dědiční vlastníci půdy), zemřel na vojenské výpravě do Itálie s německým králem Jindřichem IV.
4) Václav
5) Přemysl Otakar I.
6) Jindřich Břetislav
7) Jindřich Vladislav

-v průběhu 12. století celkově hospodářský vzestup, oslabování pozic římského panovníka, vznik středověké šlechty (snaha o spoluúčast při řešení státních záležitostí) z původní knížecí družiny (služebné postavení)

POLSKO
-dějiny polského a českého státu jsou podobné, prolínají se
-od 6. století se v povodí Visly a Odry usazují kmeny Polanů, Pomořanů, Vislanů, Luticů, Lužických Srbů, Slovanů,…
-vedoucí postavení mezi nimi získal kmen Polanů → odtud Piastovci (podle bájného praotce PIASTA, Piastec)
-Piastovci vládli v Polsku od 10. století do roku 1370

MĚŠEK I.
-první historický panovník z rodu Piastovců , za jeho panování probíhá sjednocovací proces těchto kmenů
-Měšek se oženil s DOUBRAVKOU, dcerou českého knížete Boleslava I. → Doubravka zde přinesla křesťanství → Polsko se tak zařadilo mezi vyspělé evropské státy
-svatovojtěšská mise → český biskup Slavníkovec VOJTĚCH → přišel do Polska šířit křesťanství, byl však 23.4. 997 zavražděn pohanskými Prusy
-hlavním městem bylo Hnězdno, dalším velkým centrem byl Krakov, Poláci se stávají jazýčkem na váhách

BOLESLAV CHRABRÝ
-syn Měška a Doubravky, velice schopný panovník
-nejsilnějším knížectvím za jeho panování bylo Krakovsko
-roku 1025 byl hvězdeckým arcibiskupem korunován na krále
-po roce 1000 se Hnězdno stalo arcibiskupstvím (1. arcibiskup byl RADIM, Vojtěchův nevlastní bratr)
-Poláci začali nabývat na důležitosti, předběhli dokonce Čechy → toho se začali obávat Němci (ti se báli jak zmohutnění Čech, tak Posla) → Němci tedy podpořili Čechy, Poláci chtěli získat v Německu spojence
-po smrti Boleslava Chrabrého v Polsku krize → jeho syn Měšek II. se po zásahu císaře Konráda II. musel vzdát královského titulu
-Měškův syn Kazimír emigroval
-český kníže Břetislav odnáší ostatky sv. Vojtěcha, chtěl spojit Čechy s Polskem (to se mu nepovedlo, Němci byli proti)
-Kazimír Obnovitel→ vymaňuje Polsko z krize, boj s Břetislavem o Slezsko → císař Jindřich III. ho přidělil Polsku
-Boleslav Štědrý (Smělý) boj s Jindřichem IV. a Vratislavem II českým, roku 1076 korunován na krále, vzpoura velmožů proti němu, zabil krakovského biskupa sv. Stanislava, emigroval do Uher, kde také zemřel
-polské království se začíná rozdrobovat a to je oslabovalo, sílí německá expanze, poněmčování, slabí králové
-na severu Polska zůstal pohanský kmen Prusů (divocí, nechtěli přijat křesťanství), který ohrožoval rozdrobené Polsko

KONRÁD MAZOVSKÝ
-po celé 13., století zůstalo Polsko rozdrobeno na řadu knížectví
-povolal ve 13. století na Prusy řád německých rytířů (v té době známý a dobrý řád) → chtěli totiž Prusy zpacifikovat
-rytíři sice zlomili moc Prusů, ale začali si na Polsko dělat zálusk → nárokovali si právo na pobřeží → pro Poláky nebezpečí
-Poláci byli v té době navíc oslabení Tatary z východu (Bátu, Čingischán) → v bitvě u LEHNICE roku 1241 Poláci prohráli a Tataři je začali pobíjet a masakrovat, byl zde poražen král JINDŘICH POBOŽNÝ
-v rámci kolonizace si začali Poláci zvát do země němce (stejně jako v českých zemích) → německý příliv kolonistů → vzniká tak silný stát → území vylidněné tatarským vpádem obsadili němečtí kolonisté

LEŠEK ČERNÝ
-pokusy o sjednocení Polska, vdova Griffina odkázala českému králi Václavovi II. Krakovsko (neměla na to právo)

PŘEMYSL VELKOPOLSKÝ
-musel nechat Václavovi Krakovsko, poté co byl roku 1296 zavražděn, se Václav zmocnil i Velkopolska a Pomořan, když odtud vypudil Piastovce VLADISLAVA LOKIETKA a stvrdil nároky na tyto země svatbou s Přemyslovou dcerou ELIŠKOU REJČKOU, roku 1300 korunován v Hnězdně na polského krále, jeho syn Václav III. zavražděn roku 1306 v Olomouci

KAZIMÍR
-poslední polský král z rodu Piastovců, současník Karla IV., sjednotil Polsko, vážená osobnost
-roku 1370 zemřel → Piastovci tak vymírají po meči

LUDVÍK I. ANJOUVSKÝ
-uherský král, Kazimírův bratranec, byl slabým panovníkem, po jeho smrti končí polsko-uherská unie

-toho, že Piastovci vymřeli, chtěli využít Němci, Poláci tedy potřebovali nového spojence
-v této době na severu Polska vyrostl nový územně velký stát Litva (byla stále pohanská), vládl zde JAGELLO
-roku 1386 si Ludvíkova dcera JADVIGA (HEDVIKA) Piastovna vzala za manžela Jagella
-cílem tohoto sňatku bylo spojit Polsko a Litvu proti řádu německých rytířů
-vznikla tak personální unie (samostatná území, spojená jedinou osobou), kde vládli Jagellonci
-díky tomuto spojení se jim podařilo zlomit moc Němců a zatlačit řád německých rytířů roku 1410 v bitvě u GRÜNWALDU (bojoval zde také Jan Žižka, Sienkiewicz-Křižáci)
-polský stát začal za Jagellovců sílit, Jagellovci pak také opanovali v Čechách
-roku 1572 Jagellonci v Polsku vymřeli → špatné

Žádné komentáře:

Okomentovat