Loading

12.6. Význam novověkých revolucí pro země, v nichž proběhly, a pro celý svět.

Úkolem buržoazních revolucí bylo zničit feudalismus, který bránil měšťanům získávat politickou moc. V závislých a koloniálních zemích je zaměřena také na dobytí národní nezávislosti. První buržoazní revoluce byla v Nizozemí a pokračovaly až do 20. století.

NIZOZEMÍ
-hnutí protifeudální, národně osvobozenecké, protikatolické, boj za nezávislost a náboženskou svobodu
-otevřena cesta je kapitalistické společnosti politické a ekonomické sjednocení země
-politický systém = republika v čele s bohatými obchodníky, od 2.pol.17. st. jedna z nejvyspělejších zemí
-nizozemští sedláci se usadili v Kapsku = búrové
-rozvoj textilního průmyslu, finanční evropské centrum, loďařství, papírnictví, rozkvět zemědělství
-rozvoj měšťanské kultury, největší knihtiskárny
-bohatne a dostává se kupředu
-emigranti (Židé, protestanti)
-umělecká velmoc: malíř REMBRANDT
tradice: svoboda myšlení
-kolonizace V New Amsrterdam, až do roku 1945 Indonésie (staří usedlíci umí Holandsky)
-vzor pro ostatní země v Evropě

FRANCIE
-VFR přinesla změny územní, hospodářské a především společenské a politické.
-deklarací práv člověka a občana ze dne 26.8. 1789 byla odbourána daňová privilegia šlechty a duchovenstva a nastolila s majetková rovnost.
-ideály VFR se odrážely i v duchovních hodnotách německé filosofie (Kant, Hegel, Schopenauer), hudby (Bach, Mozart, Beethoven), poezie (Schiller, Goethe).
-VFR měla svou osobitou kulturu i emboly. Patřily k ním písně Ca ira! – Půjde to!, Marseillaisa, trikolóra i tradiční oděvy jakobínů.
-den dobytí Bastily, 14.7. se stal francouzským národním svátkem a heslo revoluce Rovnost, volnost, bratrství se dokonce v roce 1999 objevilo jako národní motiv na rubové straně mincí francouzského eura.
-změny vlastních jmen byly módní a často se obracely k antickým vzorům. Nově přijatá jména měla symbolizovat názory nositele – Gracchus Bobeuf.
-vznik prvního moderního občanského státu, suverenita a svoboda lidu
-vítězství nad absolutismem, cesta k industrializaci země a k průmyslové revoluci, Rozvoj tržní ekonomiky
-vzor pro ostatní země Evropy

ANGLIE
-moderní parlamentní způsob vlády
-Anglie se stává konstituční monarchií
-vytvořily se politické strany: toryové (court party), whigové (country party)
-odbourává se nevolnictví, Anglie se stává kapitalistickou zemí
-začíná se pozvolna rozvíjet průmysl, Anglii se říká fabrika mundi = dílna světa, kolébka průmyslové revoluce
-roku 1715 nastoupil na trůn Jiří Hanoverský, který neovládal jazyk a v Anglii příliš často nepobýval – v době jeho nepřítomnosti ho v zemi zastupoval první ministr (prime ministr) – ROBERT WALPOLE
-strana, která měla v parlamentu menšinu, měla právo na kritiku vládních návrhů a tvořila parlamentní opozici

Žádné komentáře:

Okomentovat