Loading

2.3. Vysvětli význam velké řecké kolonizace

KOLONIZACE
-Obtížné spojení mezi různými částmi Řecka po souši napomáhal rozvoji mořeplavby (plavby v Egejském moři, Středomoří, Černomoří) – k zakládání četných osad, počátky velké řecké kolonizace jsou v pol.8.st.př.Kr. a vznikaly po celou archaickou dobu
- Mluvíme o tzv. grécia magna = velká řecká kolonizace
- Příčiny řecké kolonizace:
a) nejdůležitější příčinou kolonizace byl růst počtu obyvatel, který v oblastech s nedostatkem půdy mohl vést k sociálnímu napětí – proto se zakládaly nové osady v oblastech, kde bylo možno získat půdu
b) druhým důležitým důvodem byla snaha opatřit si nezbytné suroviny, zejména kovy a dřevo
c) idea jít za dalším
- Zakládání nových osad nebylo lehké (dlouhá cesta, odpor místního obyvatelstva). V čele osady stál zkušený vůdce zvaný OIKISTÉS. Pomocí Apollónovy věštírny v Delfách se zájemci o založení osady mohli dozvědět praktické informace o různých oblastech, neboť do Delf přicházeli lidé ze všech částí řeckého světa, proto byli kněží dobře zpraveni o aktuální situaci v různých částech Středomoří a Černomoří. Nově založené osady (APOIKIE) nebyly politicky závislé na státech, jež je založily (na METROPOLÍCH), silná pouta však přetrvávala v náboženském životě a metropole s nimi rozvíjely čilé obchodní styky
- Velkou úlohu při kolonizaci sehrály: Korint, Megera, Eretrie, Chalkis, Achaia, Lilétos, Fókaia, Milétos, i některé apoikie samy zakládaly další osady
- Nejstarší osady: západní Středomoří, jižní Itálie, Sicílie, pobřeží Španělska a Francie, Jadran, Helleespont, Propontidy, Bospor, Černé moře, Egejské moře
- Řecké osady: Majnské, Emporicon, Massalia (Marseille), Akragás, Syrakusy, Rhégion, Krótón, Sybaris, Tarás, Kýmé, Kyréné, Naukratis, Al Mína, Fasélis, Lampsakos, Byzantion, Hérakleia, Sinópé, Trabézús, Fasis, Theodosía, Fanagoreia, Tanais, Ollis, Tomoj, Apollónia, Abdéra, Thasos, Neapol, Poteidaia, Kerkýra
- Pevné státní útvary na Předním východě Řekům neumožňovaly, aby zde zakládali samostatné osady, nýbrž pouze obchodní stanice (EMPORIA) – Naukratis v nilské oblasti, Kyréna (Libye)
- Řekové dováželi: obilí z Černomoří, z Itálie kůže, suroviny, ze Španělska kovy. Naopak z Řecka se vyváželo - olej, slonovinu, jantar, zlatý prach, řemeslné výrobky – hlavně hrnčířství, tkalcovství
- Rozvoji řemesla napomohl nový způsob lití železa (objevil ho v 7.st.př.Kr. GLAUKOS z ostrova Chios)

- význam kolonizace:
a) přebírání vymožeností př. od Féničanů písmo a přidaly se samohlásky
b) v Malé Asii byla země Lýdie, kde se jako v první zemi razily mince → Řekové to převzali, řecké mince – drachmy
c) rozvíjel se obchod (obchodovali s amforami, olivami, sochami)
d) šíření řecké kultury a přebírání podnětů z jiných civilizací

ŘECKÝ ZÁZRAK
- S dobou kolonizace je bezesporu spojen pojen řecký zázrak:
- Jedinečnost řecké kultury je v tom, že obohacuje i jiné civilizace a tím se liší od ostatních, Řekové sice přejímali východní kulturu, tu však rozvinuli, využili a předali dále na západ → pro Evropany jsme my Řekové nesmírně důležití
- Byli to praktičtí, racionální lidé, byli bez předsudků, je pro ně typická soutěživost, snaha vyniknout, dopídit se, rozvoj individuality, demokracie (snaha být svobodný)
- Díky této řecké mentalitě byla řecká věda i umění velice dynamické
- Řekové položili základy všech věd a oborů, systematizace vědních oborů př. fyzika, matematika, dodnes používáme řecké názvy jako gymnázium, stadium
-Mluvíme také o tzv. KALOKAHÁTHIE (καλοκαγαθία) = přesvědčení, že krásné a dobré, krása a ctnost patří k sobě a mají mnoho společného

SPOLEČENSKÉ ZMĚNY
- Řecký zázrak a kalokagáthia znamenala převrstvení společnosti, vesnice se měnily na městské státy
- Kdo v Řecku vládl:
a) nejdříve vládli králové (bazileové)
b) později aristokracie (jenom oni mohli rozhodovat) → šlechta (dědičné, což byla brzda)
c) později zde byla raná řecká tyranida - tyranové omezovali moc šlechty, chtěli zastánce v řemeslnicích a obchodnících
d) poté vláda oligarchů (vláda několik bohatých jedinců)
e) demokracie (podíl na moci mají širší skupin y obyvatelstva, šlechta nevládne)

Žádné komentáře:

Okomentovat