Loading

4.3. Nejdůležitější státy tehdejší Evropy – Francký stát, Byzanc, Arabská říše, počátky Anglie, Francie, Německa

A) FRANCKÁ ŘÍŠE
● Frankové = germánský kmen, který původně sídlil na pravém břehu Rýna, z germánských kmenů pravděpodobně nejsilnější.
● Kolem roku 500 zde vládl král CHLODOVÍK → ten navázal vztah s papežem a Franckové tak přijali křesťanství (496 se Chlodovík nechal pokřtít) a vzdělanost → papež je podporoval, oni mu zajistili ochranu před Langobardy → a právě díky této vzájemné symbióze se francká říše stala mocným a silným státem. Chlodovík pocházel z bájného rodu MEROVECH (dynastie Merovejců)
● Znovu objevitelé antiky
● Salský zákoník → kombinace římského práva a rodového práva Franků
● V 7. století zde vládl král DAGOBERD, který válčil mimo jiné i na území českého státu se Sámem. Další králové, kteří vládli v 7.-8. století nebyli příliš schopní panovníci, a proto dochází k tomu, že každý král si zvolil svého správce dvora = majordomus, který všechno organizoval a byl mnohem schopnější než samotný král. V 8. století oficiálně vládnou králové, ale defakto jsou to majordomové, kteří „drží“ zemi a spravují ji.
● Vynikajícím majordomem byl KAREL zvaný MARTEL (= kladivo), byl velmi vojensky zdatný a roku 732 zachránil Franckou říši, když porazil Araby v jižní Francii v bitvě u Poitiers (zdálo se, že Arabové celou jižní Franckou říši převálcují).
● Po Karlu Martelovi nastupuje další významný majordomus PIPIN III. KRÁTKÝ (zprvu měl malou pravomoc), ten byl natolik silný, že posledního krále z rodu Merovejců svrhl, poslal ho do kláštera a sám se ujímá moci → roku 751 astupuje nová královská dynastie = KARLOVCI. Pipin dostal dědičně královskou korunu od papeže a za odměnu mu daroval území v střední Itálii → z toho vznikl papežský stát (až do roku 1871)
Potomek Pipina III. byl KAREL VELIKÝ:
-začal podporovat vzdělanost → zval si na svůj dvůr cizince a vzdělance (jakoby se Frankové vraceli k osvědčené antické kultuře) → vzniklo nové písmo = karolinská miniskula
-vytvořil vrstvu obyvatelstva tzv. aparát (z gramotných úředníků) → to začali organizovat stát → Francká říše je na tom lépe než ostatní státy, stává se nejsilnějším státem
-ve své říši uplatnil feudalismus → slovo pochází ze slova feudum = půda, vzniká lení vztah mezi panem a vazalem = leník: Král vlastnil půdu celé země (bylo ji však strašně hodně a sám by ji nevyužil), a tak ji začal rozdávat svým šlechticům po menších velikostech, oni mu za to slíbili věrnost a oddanost ve vojsku, později si šlechtici vymohli dědičnost této půdy. Vyšší šlechtici, noví majitelé půdy, ji začali pronajímat nižším šlechticům a ti ji ještě pronajímali chudákům, kteří neuměli bojovat, tudíž jim neslíbili oddanost, ale na této půdě pro šlechtice pracovali a dávali jím určité dávky. Šlechtic si však chudáka postupně zavazuje, protože chudák se zadlužuje, chudák na půdě pracovat musí a stává se z něj nevolník. Jeho povinností je pána živit. Na půdě musí jednak pracovat, ale také musí odvádět naturálie (mléko, obilí, část výnosu z polí → tento feudalismus ovládá Francku říši a postupně jej přebírají ostatní státy Evropy → tento systém funguje v Evropě celých 1000 let. V Čechách zrušeno až roku 1781.
-stát byl již natolik silný, že Karel začal podnikat expanze do jiných zemí, získával další okolní země, obsadil severní španělsko, dobyl dnešní Rakousko (Östereich = země východu), zlomil moc Asiatů – Avarů, kteří se ve střední Evropě rozpínali, posunul hranici říše až k řece Labi (dnešní Německo). Zabíjel všech,y, kteří nechtěli být křesťany.
-vytvořil správu země – zemi rozdělil na jednotlivá hrabství (hrabata) a z pohraničních území vytvořil tzv. marky (vládl zde markrabě) – př. východní marka (Rakousko), španělská marka
-silného spojence našel v papeži → 25.12. 800 ho papež LEV III. korunoval na císaře → stává se císařem Francků a jakoby pokračovatelem císařů staré říše římské (z tohoto korunovačního aktu byl znepokojen císař byzantský, jelikož za pokračovatele římských císařů považoval sám sebe, ale nakonec to uznal)
-jméno Karel přešlo do mnoha jazyků jako král = karulus
-základem panovnické moci = vojenská družina
-pochován v Cáchách (Německo) – pozdější korunovační místo římských králů
-kultura = karolínská renesance

B) BYZANTSKÁ ŘÍŠE
● Jako jediná říše přetrvala z antiky, byl zde menší nátlak Barbarů, mohly se tak zachovat hodnoty.
● Původně východořímská říše, v průběhu staletí se pořečťuje, způsob života je řecký → navazují na Řeky. Název Byzanc pochází od názvu původně řecké osady Byzancion.
● Je to nejkulturnější stát Evropy vůbec (byl na špičce), Konstantinopol = hlavní město říše je zároveň nejlidnatějším městem světa (500 000). Panovníky ovšem mrzí, že jsou pouze na východě, ne už na západě jako kdysi za dob římské říše.
● V 6.století nastupuje panovník JUSTUNIÁN:
- chtěl obnovit slávu římské říše, částečně se mu povedlo podrobit si část západu, k říši patřila tato území:
a) Řecko → bylo jádrem říše, řecká kultura postupně převládla a Evropané v Byzantincích viděli Řeky
b) Konstantinopol (Cařihrad) – hlavní město
c) Malá Asie → dnešní Turecko, Libanon, Sýrie, Izrael, Jordánsko
d) Afrika → severní Afrika, Egypt, Justinián vyvrátil říši Vandalů
e) Evropa → jih Španělska, Itálii (v Benátkách je spoustu památek z byzantského období), ale hlavně Balkán
-stát je vojenský silný, Byzanc prospívá také kulturně
-spojil ve své osobě nejvyšší hodnosti: představitele státu a nejvyššího církevního hodnostáře (představitele pravoslavné církve) → spojení těchto dvou funkcí = caesaropapizmus
-sepsal Justiniánův zákoník = kodex = skvělý zákoník
-roku 532 propuklo povstání níké (zvítězíš) – nespokojené obyvatelstvo, protože vysocí úředníci a obchodníci obývali přepychové paláce a na druhou stranu chudina žila z milodarů a řemeslníci byli bezprávní → povstání však bylo krutě potlačeno
● Po smrti Justinina se říše ocitá v nesnázích → začínají útočit:
a) Bulhaři → Byzantinci však bulharskou říši několikrát porazili např. byzantský císař zajal vojsko, a aby Bulhary postrašil dal oslepit tisíce vojáků, jen každému 10 nechal 1 oko, když teda šli Bulhaři zpátky domů, pochytali se za ruce a ti jednoocí je vedli → když to viděl bulharský panovník, zešílel. Bulharům se i přes svou krutost ubránili jen tak tak.
b) v 7.st. na ně zaútočili Avaři (málem zničili Konstantinopol)
c) Peršané z východu
d) měli zájmy v Itálii
e) Arabové → začali útočit v 8. století, napadali dokonce samotný Cařihrad (Konstantinopol), Byzantinci si jej uchránili jen díky strašné zbrani = řecký oheň → chrlili ho na lodě, byla to nafta smíšená se sírou, což nešlo uhasit (jakýsi primitivní plamenomet)
f) Turci → od 10. století říše ustanula ve vývoji, přestala se dále vyvíjet (mysleli si, že jsou nejlepší a už se nepotřebují vyvíjet dál), a tak je západní Evropa předehnala, vyvíjela se víc a víc, byla ovlivněna renesancí, která byzantskou říši nezasáhla → na východě se tak objevil nový nepřítel = Turci, kteří krok za krokem dosahovali čím dál větších úspěchů → byzantská říše byla čím dál menší, nakonec se udrželo jen opevněn= hlavní město, ale i to roku 1453 padlo a Cařihrad (Instanbul) je dnes typicky muslimské město.
● Hagia Sofia = Chrám Matky Boží Moudrosti, největší chrám té doby, dlouho nebyl překonán, později ho Turci přeměnili na mešitu se 4 minarety
● V byzantské říši se rozvíjela věda i kultura, na vysoké úrovni byla matematika, pěstovala se literatura a dějepisectví. Ve stavitelství vznikaly chrámy zastřešené kupolí a bohaté zdobené mozaikami, sochami a obrazy (= ikony, zachycovaly náboženské výjevy).
● Tato kultura ovlivnila Balkán i Rusko, dodnes je v těchto zemích pravoslavné náboženství.

C) ARABOVÉ
● Islám a arabská říše se zrodily v pouštní zemi (dnes Saúdská Arábie), byla to nesmírně chudá a neúrodná země, žily zde pouze kočovné kmeny beduínů. Tito obyvatelé měli velice primitivní náboženství: uctívali mnoho bohů, byli krutí (každá druhá holčička zabíjena, protože by ji země neuživila), měli také krevní mstu (nikdo si už nebyl jistý svým životem), nepřátelství mezi rody.
● V této neúrodné oblasti se v malé kupecké osadě Mekka narodil kolem roku 570 MOHAMED v kmeni KURAJŠOVCŮ , který záhy po svém narození osiřel, a tak ho vychovával strýc kupec. Mohamed se také stává kupcem, s karavany jezdil po celé zemi a tehdy se seznámil s křesťanstvím i judaismem. Byl inspirován Biblí a začal věřit v 1 Boha, a nakonec se mu dostalo zjevení → zjevil se mu anděl Gabriel, který mu řekl, že se stane prorokem a bude lidem zvěstovat to nejdokonalejší náboženství (zjevení, která se mu dostala jsou zaznamenána v knize Korán). Toto náboženství se jmenovalo islám, což znamená odevzdání se do rukou Božích, a jediný bůh se jmenuje Alláh. Islámské náboženství hlásalo spravedlnost před Bohem, zakázalo zabíjení novorozeňat a krevní mstu. Mohamed byl poměrně chudý, a proto když mu bylo 25 vzal si 40letou bohatou vdovu, aby se finančně zajistil.
● Bohatí kupci se však začali Nové náboženství bát (nechtěli být jen tak s někým rovni), a tak musel Mohamed 24.9 roku 622 před boháči utéct do sousední oázy Mediny (aby ho nezabili a také islám omezoval lichvu). Tento rok 622 je začátkem islámského kalendáře (cesta = hidžra). V Medině naopak získával stále více stoupenců, náboženství lákalo (všichni jsou si rovni). O několik let později se vrátil do Mekky a se svými stoupenci svrhli bohaté vládnoucí vrstvy a sami se ujali vlády, odpůrci byli poraženi.
● Dnes existují 2 základní proudy v islámu:
a) šíité – 200 mil. : kalífa má být pokrevní nástupce Mohameda
b) sunnité – 800 mil. : nástupcem ať je ten nejschopnější
● Po smrti Mohameda říši „zdědil“ následník ABÚ BAKR, který získal titul chalíf a během několika desítek let Arabové ovládli velké území a vytvořili rozsáhlou říši → během 7. a 8.st. „raketový start“ = ovládli celou severní Afriku, zmenšili Byzanc na polovinu, ovládli Blízký východ, ovládli Perskou říši, ovládli celou střední Asii a dostali se až do Indie
● V roce 711 zaútočili z Afriky na Evropu pod vedením svého velitele AL TÁRIKA a vyvrátili říši Vizigótů, Gibraltar = hora al Tárika. Ovládli také Vizigóty a vtrhli do Francie, ale byli zastaveni roku 732 u Poitiers Karlem Martelem (jinak by byla Evropa z větší části muslimská).


● Největší rozmach říše nastal za chalífa HARÚN AR-RAŠÍDA (známý z Pohádek tisíce a jedné noci), později se začali muslimové mezi sebou hádat (šíité a sunnité) a chalífát se rozpadl na menší útvary, čímž byli oslabeni.
● Příčiny jejich úspěchu:
1) náboženská horlivost ve jménu Božím, džihád = svatá válka, všichni by měli být muslimové
2) měli velice rychlou, pohyblivou armádu na koních, naopak Evropané byli zvyklí bojovat na nohou
3) kdo se stane muslimem, bude bratrem → rovnoprávnost s poraženými, nebudou poraženou zemi urážet (všichni muslimové jsou bratři)
● Přínos a vědomosti:
-muslimská říše vzkvétala ekonomicky, hospodářsky i kulturně (na této kultuře se podíleli také Peršané)
-muslimové se stali kulturnější a vzdělanější než Evropané (až do renesance)
-muslimové přejímali vzdělanost a kulturu od dalších národů:
a) přejali znalosti antického Řecka – filosofie, věda, geometrie (Evropané na Řeky nenavázali, byli totiž pro ně pohany), skrze nich se pak antické vědění dostávalo do Evropy – Tomáš Akvinský, František z Asisi
b) od Peršanů převzali znalost lékařství
c) z Indie „arabské“ číslice
-byli vynikající v medicíně → lékař AVICENA (od něj Evropa čerpala v renesanci)
-dobří v matematice př. algebra (vše co začíná na AL je muslimské)
-přišli na destilaci alkoholu (zahrada rozkoše), oni sami alkohol ani drogy neužívají, ale prodávají je Evropanům a Američanům, chímia = chemie
-díky Arabům se Evropané seznámili s rýži a kávou (kávu přejali od Etiopanů, kde to žraly krávy a byly z toho zdivočelé)
-skrze křížové výpravy se do Evropy dostaly vymoženosti jako např. postel (dříve spali na zemi), spodní prádlo
-dobré školství → univerzity
-intenzivní zemědělství → Španělsko = kvetoucí zahrada (na rozdíl od křesťanů)
-dobrá hygiena (křižáci smrděli), šaty, dobré postavení žen (v Evropě se zlepšilo až díky trubadúrům)
-až do renesance byli rozvinutější než Evropané !!!
● Architektura:
-mešity, minarety, kaligrafie (ozdobné písmo), nejsou zde obrazy lidí (čerpali z Bible, nezobrazovat podobu)
-Alhambra – mešita ve Španělsku, Taj Mahal – ze 16.st., mauzoleum indické princezny

D) ROZPAD FRANCKÉ ŘÍŠE
-Karel Veliký zemřel roku 814, po jeho smrti začal panovat jeho syn Ludvík Pobožný , který měl 3 syny: Ludvík (říkalo se mu Ludvík Němec), Karel (Karel Holý) a Lothar
- Roku 843 Ludvík říši rozdělil mezi své 3 syny tzv. Verdenskou smlouvou →
a) Ludvík vládne na východě říše = východofrancká říše (dnešní Německo)
b) Karel na západu = západofrancouzská říše (dnešní Francie
c) Lothar obdržel střed říše (dnešní Holandsko až po sever Itálie)
-Lotharova země byla ovšem nestabilní a po jeho smrti byla rozdělena mezi západní a východní říši (ve Francii existuje země, která se jmenuje po Lotharovi = Lotrynsko)
-východofrancká říše nebyla udržitelná, bylo zde germánské obyvatelstvo, nebyl zde vliv antiky (tato země nikdy nebyla součástí římské říše), nebyl zde jeden národ, kulturně jiné → říše se rozpadla
-západofrancká říše → vliv antiky, vyspělejší, součást římské říše několik set let (provincie Italia), romanizována

FRANCIE
- „ civilizace na pomezí“ → vlivy: antika, Vikingové, islám (ze Španělska) a arabská kultura, židovská kultura, barbarské kmeny (od Rýna), byla tu největší směsice, proto nejlepší předpoklady k rozmachu z všech nových států Evropy
- původně západofrancká říše, vyspělejší než východofrancká říše
- vládli zde rovněž zpočátku Karlovci (potomci Karla velikého), byli značně neschopní, neměli v zemi dostatečný vliv
- pak se událo toto → do Francie začali dělat nájezdy ze severu Vikingové (Normané) = „lidé ze severu“ a Francouzi se nevěděli rady, zdálo se že Vikingové tuto oblast dobijí
- francouzská šlechta a duchovenstvo se obává, že Vikingové vymítí křesťanství, a proto poslední Karlovec odešel → roku 987 duchovenstvo dosadilo na trůn Hugo Kapeta (kapet = pláštík, který nosil) → stal se zakladatelem dynastie Kapetovců (987-1328):
-Hugo byl dobrý a schopný panovník, zastavil Vikingy a dokonce dal vikingskému vévodovi Ódovi území, které se jmenuje Normandie (Vikingové toto území získali) a naopak bude Óda leníkem, bude zavázán, podřízen francouzskému králi
-Hugo zprvu neměl moc velké pravomoci, ve Francii totiž existovala feudální roztříštěnost → každý feudál chtěl být nezávislý na panovníkovi, být téměř neomezený, někteří měli dokonce mnohem větší majetek než samotný král → proto Kapetovci zpočátku vládli jen v okolí Paříže (jejich pravomoc „se rozkládala“ mezi řekami Seinou a Loirou) → tomuto území se říkalo Královská doména → Francia (tomuto území se tak začalo říkat, vžilo se to)
- Kapetovci si ale počínali obratně → připojovali ke královským statkům majetek, který se uvolnil úmrtím jeho držitele, a tak postupně scelovali svou říši


-před rozpadem chránila Francii zásada dědičnosti trůnu, který získal vždy nejstarší panovníkův syn
-při postupném budování mocného státu napomohla Kapetovcům i církev → ta sice od královského rodu očekávala ochranu i podporu, ale sama dokázala přispět k nastolení určitého společenského klidu → prohlásila totiž, že kdo poškozuje církevní majetek a olupuje jiné, má být z církve vyobcován
-zásady tzv. božího míru směřovaly hlavně proti výbojným feudálům
-postupem doby se Kapetovcům podařilo vybudovat z Francie mocný a vyspělý stát, jehož ozdobou byla i kultura
- vznikaly zde 1. kostely v Evropě, rozmach administrativy, vznik 1. university (Jenovéfin pahorek = Sorbonna = centrum vzdělání Evropy) , pokrok v myšlení přinesl Tomáš Akvinský
- rytíři a trubadúři přináší kulturu z křížových výprav, 1. rozmach gotiky v Evropě, dokonalá kooperace obchodu a řemesel – vznik velkých skupin (ochrana proti lupičům)¨
- velký význam měli Židé, jelikož se nemuseli řídit příkazy církve, živili se půjčováním peněz a lichvou - špatná komunikace – jednoduchost řízení ekonomiky – nutnost rozmachu
- vznik Franckého zázraku v 12.-13. st. masivní rozmach, základy Evropské kultivovanosti = základem je křesťanství – cesta ke spáse

NĚMECKO
-původně východofrancká říše
-na počátku 10. století obtížné období, které vyústilo v její převrat → později Německo
-proč tuto zemi pojmenovali Německo? → protože zde byl germánský kmen Deutsch → to se vyvinulo z germánského kmene Teutonum → Teutónie (Ludvík Němec)
-zpočátku zde panují nevýrazní Karlovci (potomci Karla velikého), jejich vláda nic moc → končí roku 911, kdy umírá poslední Karlovec Ludvík Dítě (nebyl příliš schopný, panoval jako dítě, velmi mladý)
-německá říše nebyla nikdy sjednocena, byl to pouze svazek německých kmenů (až ve středověku byl německý národ), pak zde panuje Konrád
-nejsilnější kmeny soupeřily mezi sebou o moc → Bavoři Sasové → vyhrál saský rod → panovníkem se stává Jindřich zvaný Ptáčník (měl rád ptáky, sokolnictví), současník svatého Václava
-po Jindřichu následuje slavné období, kdy panují: Ota I., Ota II., Ota III. → otonská dynastie (Otoni), všichni 3 velice schopni:
-měli stejný záměr → navázat na říši Karla Velikého a dokonce navázat na slávu římské říše → obnovit slávu římské říše
-chtěli vytvořit jednu velkou univerzální německou říši, kdy by světskou hlavou (panovníkem) byl právě německý panovník a duchovní hlavou byl papež → smělý záměr
-chtěli také spojit všechny křesťany do jedné říše (v té době byli křesťané téměř všichni), celá tato křesťanská říše by byla pod německém (pro Čechy by to bylo špatné, nedobré) → nepodařilo se
-roku 962 změnili název státu na Svatá říše římská národu německého (národu německého se dodalo ve středověku, protože to bilo do očí, že jsou jako Římané či co) → pokus o 1 říši
-snažili se posunout hranice říše směrem na východ, genocida nekřesťanského obyvatelstva př. Polabští Slované → rozšířili říši na východě → Drang nach Osten = pochod na východ → nebezpečné pro Čechy
-Ota I. Zastavil Maďary roku 955 na řece Lechu a roku 962 realizoval tažení do Říma a tem se nechal korunovat na císaře říše
-Ota II. měl za manželku Teofánu z Byzance, rozmach byzantské kultury, mluvíme o Otonské renesanci, příchod učenců
-Ota III. pokus o vznik univerzální křesťanské říše (nápad sv. Vojtěcha)
-po smrti Otonů Německo zůstalo roztříštěno, slabé → udělali špatnou věc → všude jinde byla dědičná práva, tady nic takového nebylo → a tak se přední šlechtické rody rvaly o moc a panovník byl volen
-nejdříve panovníka volili všichni šlechtici → byl v tom bordel, podplácení → nakonec panovníka volí 7 předních knížat jako 7 kurfištů (od 12. století), kurfišt z německého küren = volit, volili jej jak duchovní tak největší šlechtici (později 1 z kurfištů i Přemysl Otakar II.)
-7 kurfištů volilo německého císaře a on teprve musel vykonat korunovační cestu do Říma, kde mu na hlavu položil císařskou korunu papež (tak se stával římským císaře,), tato cesta tzv. římská cesta byla nebezpečná (musel ji vykonat i Karel IV.) → zpravidla se panovníkem stal šlechtic z rodu Wölf nebo Stauf → prali se mezi sebou
-do Svaté říše římské patřilo nejen Německo, ale i další země: české země (od Vladivoje) a později i Slezsko, severní Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, částí Francie
-Svatá říše římská přetrvala od roku 962 – 1806 až ji rozpustil panovník Napoleon, aby se mohl stát císařem
-ve 12. století zde byla světlá výjimka mezi panovníky → schopný císař Fridrich II. Barbarosa (Rudovous) → panovníci jinak neměli moc velké pravomoci, je považován za nejvýznamnějšího německého středověkého panovníka, chtěl připojit severní Itálii a vměšoval se i do českých záležitostí (hodně je ovlivňoval)ú, zahynul na křížové výpravě, utopil se v řece, významná osobnost

ANGLIE
● Ke konci 5.století odešly z Anglie římské legie. V době raného středověku zde žili keltské kmeny (Irové, Skotové, Britové,…) → britským králem byl podle pověsti král ARTUŠ. V 6. století se zde přesouvají z moře germánské kmeny → jsou to válečníci → anglosaské kmeny Anglů a Sasů (a právě o těchto bojích mezi germánskými a keltskými kmeny hovoří artušovské pověsti).
● V těchto válkách zvítězili anglosasové, protože Keltové byli slabší a Anglosasové je zatlačili do hor. Kmen Britů se však s Anglosasy nesnášel, a proto se Britové odstěhovali do Francie, kde vytvořili Bretaň = země Britů (dodnes jsou obyvatelé Bretaně odlišní od ostatních Francouzů).
● Byli zde posílání misionáři z Říma, střediskem se stalo Canterburry.
● Anglové a Sasové zde vytvořili 7 království (Susex, Esex, Vesex, Kent…) → později se tato království sjednotila a vzniklo 1 království, důvodem sjednocení byl fakt, že na ně začali útočit Vikingové (Dánové).

VIKINGOVÉ
-Vikingové = obyvatelé dnešní Skandinávie (Norové, Dánové, Švédové)
-staří Vikingové měli germánský původ
-vig = záliv (starogermánský původ), v Norsku mnoho zálivů → Vikingové = lidé zálivů, fjordů
-neúrodný kraj, drsné klimatické podmínky
-výborní mořeplavci, hlavní způsob obživy rybolov
-dokázali postavit vynikající lodě = drakeny → mohli se s nimi plavit jednak po moři, ale také na nich splavovat řeky
-vynikající válečníci
-významné postavení měla vojenská družina a její náčelník (řečený jarl)
-pohané → starogermánské náboženství: měli valhalu, pohrdali smrtí, člověk se do nebe nejčastěji dostane, když padne v boji → proto to byli tak udatní bojovníci)
-v 9. – 10. století se vydávají na cestu výbojů → dostávají se do různých zemí:
a) jih → je zde úrodnější půda, na lodích se dostávají do Středozemního moře, obsadili Sardinii + Sicílii → chtěli napadnout i Řím, střetli se zde s Araby (naprosto 2 odlišné kultury: Vikingové: zima a Arabové teplo), na Sicílii se pak střídali, chvíli zde byli Vikingové pak Arabové
b) Irsko a Anglie → napadali kláštery, zplundovali území a odpluli
c) obsadili severní Francii (Normandie), chtěli i více území, ale nakonec se spokojili s Normandií (asimilovali se s původním obyvatelstvem → stali se Francouzy, v Anglii Angličany)
d) překvapivě rychle proplouvali v noci po řekách Německa → němci to ani netušili, vynořili se tam, kde je nikdo nečekal
e) mihli se také v českých dějinách → tvořili gardu vikingských bojovníků kněžny Drahomíry, která uškrtila Ludmilu
f) v 9. století obsazují Island
g) odpíchli se od Islandu a pluli do Grónska (Gronland = zelená země, úrodný kraj, byli tam do 14. století, pak vymizeli)
h) Erik Rudý se plavil kolem roku 1000 do Kanady a zemi nazvali Winland = země vína (dnes studená země)
i) směr východ → plavili se po řekách Dvina, Dněstr (dnešní Ukrajina + Rusko) dolů až k Černému moři, kde si je Slované pojmenovali Varjagové = východní Vikingové → v této oblasti obchodovali s Byzantijci i Araby)
-teprve ve 12. – 13. století přijímají křesťanství a znovu zpět se usazují ve své vlasti (jako křesťané už neexpandují) → jejich nájezdy už nejsou tak činné, nehrozí nebezpečí
-kultura: užívali znakové písmo (= runy), naslouchali ságám = díla oslavující hrdinské činy (Edda)

Žádné komentáře:

Okomentovat