Loading

13.2. Absolutismus Bourbonů

FRANCIE 17. STOLETÍ
-v polovině 17. století prodělávala Francie období domácích bojů, proti absolutistickým snahám se v zemi zvedl odpor šlechty i měšťanstva → vítězství královy strany otevřelo cestu k posílení absolutismu

JINDŘICH IV.
-po vymření rodu VALOIS roku 1589 na trůn nastoupil JINDŘICH NAVARRSKÝ jako Jindřich IV.
-roku 1598 vydal edikt Nantský → zrovnoprávnění hugenotů s katolíky
-byl moudrý, roku 1610 však podlehl atentátu

LUDVÍK XIII.
-dobře známý z románu „Tři mušketýři“
-za jeho vlády vstupuje Francie do 30 leté války a po jejím skončení se stává velmocí (sesadila postavení Španělska)
-byl pouze loutkou, vládl za něj kardinál RICHELIEAU → ten dovedl Francii k mocenskému postavení

LUDVÍK XIV.
-nejvýznamnější francouzský král v dějinách
-do funkce uveden již v 5 letech, matka ANNA RAKOUSKÁ
-nevládl sám, vládl za něj kardinál RICHELIEAU (kardinály si vybíral), po něm kardinál JULES MAZARIN až do roku 1661, kdy se Ludvík stává plnoletým (Mazanin vládne dobře).Narodil se rodině sicilského šlechtice. Jeho kariéra rychle stoupala. Byl rádcem a milencem královny Anny Rakouské. Podporoval rozvoj věd a uměně. Ve Francii byl však nenáviděn. Účastnil se jednání o vestfálském míru. Mazanin měl velký vliv na budoucího krále, zastupoval mu otce, dohlížel na jeho výchovu a zasvěcoval ho do tajů vládnutí. Aby urovnal vztahy se Španělskem sjednal pro Ludvíka diplomatický svazek se španělskou princeznou Marií Terezií, tímto krokem nastal ve Francii mír se všemi sousedními zeměmi.
-Ludvík byl dobrý i špatný král
-samolibý, ambiciózní a pyšný král, který si myslí, že může všechno
-podobně jako Karel I. v Anglii chtěl vládnout neomezeně, bude si vládnout jak chce: „Stát jsem já“
-nechal si říkat: „Král Slunce“ → kromě Slunce ho nesmí nikdo jiný kontrolovat, jen Slunce stojí nad ním (kdysi hrál v divadle v kostýmu Slunce)
-razil heslo: „Jeden král, jedna víra, jeden zákon“
-stavovský odboj tzv. fronda → vystoupení měšťanstva a šlechty proti absolutismu
KLADY: naštěstí se obklopoval dobrými lidmi a rádci :
1) ekonom JEAN BAPTISTE COLBERT → ten uplatňuje merkantilismus (ve Francii colbertismus):
a) ze státu nebyly vyváženy drahé kovy (zlato, stříbro, drahokamy)
b) musí být aktivní obchodní saldo → do státu se bude dovážet méně, než se bude vyvážet
c) tím podporoval domácí průmysl, manufaktury (ale i přes to ekonomika Francie nebyla dobrá)
2) MICHEL LE TELLIER – ministr války, byl sice pyšný a brutální, ale vytvořil silnou a disciplinovanou armádu
3) SEBASTIEN DE VAUBAN – vojenský inženýr, obklopil Francii pevnostmi (zabezpečil), podle něj se pak stavěly opevnění v různých státech
4) TURENNE- maršál, vymyslel bodík na pušku
ZÁPORY: na druhou stanu většina obyvatel v poddanské závislosti, na venkově rostly daně (přímé = státu a nepřímé = přirážky k ceně denních potřeb a výrobků) → bouře rolníků př. povstání camisardů v JV Francie (camiso = košile oblékaná v noci přes oděv)
-podporoval galikanismus (dlouhý diplomatický zápas, papež uznal královská práva k francouzské církvi = mocenská nezávislost na Římu)
-dragonády = násilné obrácení ke katolicismu ubytováním dragounů v obcích s hugenoty
-roku 1685 zrušil Edikt nantský → náboženská nesnášenlivost, schopnější lidé (dravější protestanti) z Francie utíkají do Anglie, Nizozemí a USA → Francie je ochuzena
-budování policejní sítě (policejní dohled, teror)
-dalším negativem jeho vlády bylo, že po celou dobu své vlády vedl války (velké zatížení pro Francii) se všemi státy:
a) tzv. devoluční války ve španělském Nizozemí, podle údajných nároků své manželky, zisk několika flanderských měst
b) tzv. devítiletá válka s protifrancouzskou koalicí (Leopold I. - Rakousko, španělský a švédský král, Anglie, Nizozemí,…) o dědictví falcké→ zisk části Alsaska a Štrasburk
c) válka proti Nizozemí → konkurence (zdálo se mu, že jsou menší, proto by se měli vzdát → Holanďané se však nevzdali, dokonce si zatopili vlastní území, prolomili hráze, ale nevzdali se)
d) Habsburkové → úspěšné, hranice Francie se posouvají až k Rýnu
e) válka o španělské dědictví → nejstrašnější válka, ve Španělsku totiž docházelo k tomu, že se španělští Habsburkové ženili mezi sebou až roku 1700 vymřeli (př. Karel zdegenerovaný, neměl děti, nechal otvírat rakve Habsburků aby se podíval jak ti Habsburci vypadají) → Ludvík zatoužil dostat na trůn svého synovce Filipa → hrozilo, že se Španělsko + Francie změní na velmoc → začíná tak velká 1700-1713 → proti Ludvíkovi se spojili Habsburkové+Anglie+Holandsko → nakonec válka skončila kompromisem → Filip se dostal na trůn (vládnou zde Burboni), ale musel slíbit, že se Francie a Španělsko nikdy nespojí (Angličané si ve Španělsku ponechali jako kořist Gibraltar) → roku 1713 uzavřen mír, podepsán v UTRECHTU
POZITIVA: stejně jako Anglie začala i Francie zakládat kolonie (Nová Francie = Kanada → Quabeck, Louisiana → New Orleans,…)
-francouzský národ se válkami vyčerpal, obrovské ztráty → Francie oslabena
ZÁPORY: Ludvík se rozhodl vybudovat si překrásné královské sídlo zámek VERSAILLES → obrovské, přes 20 000 místností, stavba pohltila mnoho peněz → velikářství
-Ludvík toužil po absolutní moci, chtěl si podřídit i šlechtu → do Versailles si nechal přestěhovat stovky šlechtických rodin, které žily rozhazovačným a noblesním životem → to táhlo Francii dolů
-Francie se sice navenek stává silní, např. francouzština se stává diplomatickým jazykem (namísto latiny, stává se vzorem pro ostatní, kultura (Moliére), francouzská móda
-rozvoj věd (astronomie, matematiky), literatura (Corneille, Racine, Moliére),…
-Paříž zbavena starých staveb, zřízeny promenádní třídy (bulváry), dlážděné a osvětlené, palác Invalidovna
-je zde však mnoho negativních věcí, Francie je vnitřně slabá
-šlechta a duchovenstvo nemusí platit žádné daně, vše musí platit měšťané a rolníci
-na jedné straně je zde zbídačené rolnictvo, na straně druhé bohatá šlechta → vznikají sociální rozpory
-když roku 1715 zemřel, lid údajně „vzdával bohu chválu, že konečně vyslyšel jejich přání“

LUDVÍK XV.
-země finančně vyčerpána, chtěl žít životem Ludvíka XIV., stoupá negace proti králi, jako král je neschopný, vládnou milenky (Pompadour, Barvy), nezajímalo ho, co bude po něm
LUDVÍK XVI.
-Francie postižena neúrodou a hrozil finanční krach, po více než 150 letech svolal generální stavy, proběhla za něj VFR, roku 1793 popraven
LUDVÍK XVIII
-neoblíbený, svrhl ho Napoleon, pak se znovu vrátil

ŠPANĚLSKO ZA BOURBONŮ
-v době utrechtského míru → úpadek, rozvrat hospodářství, inflace, zadlužení, pokles obchodu,…
-během 18. st. obrat, velmocenské postavení díky absolutismu a osvícenským reformám
-1753 → konkordát = svrchovanost krále nad církvi, zdanění církevní půdy
-podíl španělská na evropské válce o dědictví rakouské
FILIP V.
-zakladatel španělské větve Bourbonů
FERDINAND VI.
-vnitřní reformy podle francouzských poradců
KAREL III.
-vrchol osvícenského absolutismus

Žádné komentáře:

Okomentovat