Loading

15.4. Charakteristika evropských velmocí (Anglie, Francie, Německo, Rusko)

●VIKTORIÁNSKÁ ANGLIE
- Jako Viktoriánskou Anglii označujeme Velkou Británii v letech 1837-1901, kdy královnou byla Viktorie.
- V této době se Anglii velmi dobře daří, roste ji bohatství, nejsilnější světová velmoc, rozsáhlé koloniální panství
- V této době také začíná průmyslová revoluce, začíná se jí přezdívat „dílna světa“
- Svobodný rozvoj zemědělství, průmyslu a obchodu
- Rozvoj kapitalismu, vznikají obrovská velkoměsta jako Birmingham, Londýn, vyváží stroje do celého světa
- Roku 1801 spojení s Irskem, zrušen irský parlament a samospráva.

Irská politika:

a) feniáni → Usilovala o násilné svržení britské nadvlády v Irsku a o vytvoření republiky. Feniáni se pokusili 1867 o povstání v Irsku, později svou politikou individuálního teroru a izolované konspirace ztratili masovou podporu i vliv.
b) umírnější → chtěli autonomii
- V roce 1920, 21 Irsko rozděleno na sever a jih, Jižní Irsko se stalo samostatnou republikou
- Předběhla zbytek Evropu o několik desítek let
- Díky nejsilnějšímu loďstvu může dobývat celý svět, sice ztratila USA, ale vlastní nadále Austrálii, Nový Zéland, Kanadu, Indii (zdroj bohatství), ½ Afriky od Egypta po Jižní Afriku = KOLONIÁLNÍ MOCNOST → odbyt výrobků, nedochází ke krizím, neexistuje přelidněnost → lidé odchází do Indie, Afriky, kolonie odebírají suroviny, Anglie vybírá daně domorodců
- Kdo v té době měl kolonie vyhrál, kdo ne, ustrnul ve vývoji a hrozilo mu přelidnění,…
- Anglie má dlouhé demokratické tradice, od 17. století již existovaly politické strany, za Viktorie to byly:
a) liberálové → v čele GLADSTONE
b) konzervativci → DISRAELI
- Strany se ve vládě střídají, každá žene zemi kupředu, chce získat přízeň velkého množství voličů → museli tedy provádět nové, dobré reformy:
1) školská reforma → dobré vzdělání ve všech stupních, jedinečné a pro všechny
2) volební reformy → hned několik reforem, v 18. století mohla volit jen hrstka bohatých, teď již 2x více (ale ne ženy a nemajetní), pouze bohatí
3) sociální reformy → zlepšení života široké vrstvy obyvatelstva, reforma pro dělníky: pracovali 9 hodin denně (54 za týden, v nedli volno), byla omezena práce dětí, v porovnání s ostatním světem se mají nejlépe (přesto zde působí kritický realista: Dickens: David Copperfield, Oliver Twist,…)
- Na přelomu století vzniká dělnická strana LABOUR PARTY (pozdějším představitelem byl Tony Blair) → bylo to silné odborové hnutí, zasloužili se o to, že kapitalisté jednali s dělníky, proto zde není žádná vyostřená situace a nedošlo k roku 1848
- Pro České země byla Anglie nedostižitelným vzorem
- Angličtina se pomalu stává diplomatickým jazykem
- Roku 1851 se v Londýně pořádala Londýnská světová výstava, která měla průmyslově-řemeslný charakter a zúčastnilo se jí celkem 28 zemí
- V 19. století Anglie prožívá období hospodářského a velmocenského vzestupu
- Na počátku 20. století Anglii předběhlo v objemu průmyslu Německo a také USA

Poznámka:
V době Viktoriánské Anglie vzniká hnutí zvané „sufražetky“ . Jako sufražetky byly označovány bojovnice za politická práva žen, zejména za rozšíření všeobecného hlasovacího práva (anglicky suffrage) i na ženy.Feministické hnutí za volební právo sufražetky vzniklo roku 1900. Svého úspěchu a popularity se však dočkalo až roku 1928. Známá je s ním především Velká Británie avšak své kořeny má jiže ve Francii a to již v roce 1793. Roku 1866 vzniká organizace National Society for Women’s Suffrage. (Národní spolek pro hlasovací právo pro ženy). Právě v těchto letech menší skupina žen založila komisi, která se snažila vyvíjet tlak na tehdejší parlament.V Čechách a na Moravě se hnutí za práva žen začala též formovat v 19. století. Co se týče rané fáze feminismu tak mezi nejslavnější feministky patří například Magdalena Dobromila Rettigová, která se nejen zajímala o kulinářské umění, ale též se angažovala v akcích pro ženy a dívky což vedlo k vydání jejích příruček zabývajících se právě myšlenkou feminismu. Další významné osobnosti:T. G. Masaryk, Vojta Náprstek, Karolína Světlá, Eliška Krásnohorská »tito lidé se mají zásluhu na vzniku mnoha institucí, jež hrály velmi významnou roli v emancipaci žen.

● USA
- Země svobody, největších monopolů, na přelomu století nejsilnější světová velmoc
- Stálý nedostatek pracovních sil (přes růst populace a přistěhovalectví), to byl předpoklad pro uplatnění strojů
- Vyšší mzdy než v Evropě → koupěschopnost obyvatel → impuls pro masovou, sériovou výrobu na běžícím pásu
- Rozvoj vědy a techniky (univerzity, laboratoře)
- Miliónová města (San Francisco), v New Yorku mrakodrapy, finanční centrum Wall Street, na Divokém Západě zlatokopi
- 2 politické strany:
a) republikáni → průmyslníci a finančníci
b) demokraté → farmáři, chtěli omezit monopoly
Zahraniční politika: Expanzionismus → vojenské zásahy a okupace nebo hospodářský nátlak a finanční investice: v americko-španělské válce získalo Filipíny, Hawai, Samou, zájem o „banánové republiky“ jako Guatemalu, roku 1914 dokončen Panamský kanál

● NĚMECKO
- Stává se druhou průmyslovou velmocí po USA
- Na evropském kontinentu nejsilnější stát, vojenská síla, vyspělé hospodářství i kultura, chemický a elektronický průmysl, dopravní prostředky
- Německá sociální demokracie hluboké kořeny, v 90. letech nejsilnější strana v říšském sněmu
- Zahraniční politika: hlavní spojenec R-U, dočasné sblížení s Ruskem → tzv. polek 3 císařů
- Budování námořní flotily, propagace agrese, šovinismus, nápor na východ
- Proč Němci vyvolávají válku a jsou tak agresivní?
- Touha Němců rozšiřovat své území je záležitostí, jejíž kořeny spadají již do období Řádu německých rytířů
- V 19. století se jejich touha zvýšila, jelikož se jim podařilo získat území v prusko-rakouské válce
- Svou expanzivní politiku ospravedlňovali učením malthusianismem
- Malthus byl německý ekonom žijící ke konci 19. století. Podle něj obyvatelstvo na Zemi přibývá geometrickou křivkou, zatímco výroba potravin jen arimetrickou řadou → je zde tedy velká propast mezi lidmi a potravou a od toho je jen krůček k tomu, že to dokazuje, že války jsou nevyhnutelné → je to tedy přirozená selekce (dnes překonáno)
- Tuto teorii skloubili s Darwinovou teorií a považovali se za vyšší a vyspělejší rasu, a mají tak právo ničit
- Tuto politiku propagovali po sjednocení Německa jako silná země

● FRANCIE
- Poté, co Francie prohrála prusko-.francouzsko válku se 4.9. 1871 stává republikou (již 3. v pořadí, zastoupeni republikáni i monarchisté), král byl zajat, v čele Francie stojí prezident volený na 4 roky, hymnou se stává Marseillesa
- Francie válku prohrála, ztráta Alsaska a Lotrinska → což přineslo hospodářské potíže
- Němci se dostali až k Paříži → v březnu až květnu 1871 vypuklo v Paříži povstání, povstalci se pojmenovali komunardi, vzniká Pařížská komuna = První proletářská revoluce a prvá vláda dělnické třídy v dějinách
- Vláda Francie utekla a komunardi převzali vládu, byli ovlivněni učením Karla Marxe a chtěli uvést marxismus do praxe: zestátnili podniky, dělníci dostávali levně základní potraviny
- Mysleli si, že se k nim připadají další města, komuny však vznikaly jen v Lyonu, Toulose a Marseille, venkov se nezapojil → zůstali tedy opuštěni, nefungovalo to
- Vláda sestavila armádu a komuna byla potlačena, ministerský předseda THIERS a komunardi byli brutálně potrestáni → byli posláni do exilu, do vyhnanství na Guyanu (dílo: Motýlek), poslední komunardi se bránili u hřbitovní zdi Pére Lachaise později zvaná zeď komunardů, ale i oni zde byli v květnu postříleni
- V té době byla Francie postižena korupčními a politickými skandály → nejznámější je tzv. Dreuyfusova aféra → důstojník ALFRED DFREIFUS byl členem francouzského generálního štábu. V té době se Francouzi obávali Němců a stavěli opevnění. Francouzští důstojníci se dozvěděli, že Němci ví, jak ty opevnění vypadají. Hledali proto obětního beránka, tím se stal Dreyfus také kvůli tomu, že byl Žid. Byl obviněn ze špionáže (strhli mu důstojnické vilošky a zlomili šavli), byl odsouzen na doživotí na Guyanu. Po několika letech se zjistilo, že je nevinný, jenže Francouzi nechtěli veřejně přiznat, že se zmýlili. Nakonec mu pomohl mimi jiné francouzský spisovatel Emile Zola svým spisem „Žaluji“ a proces se znovu obnovil, nakonec by osvobozen a rehabilitován (vrátili mu důstojnickou hodnost, dostal řád Čestné legie)
- Francie se však brzy z prohrané války dostala a začala provádět koloniální politiku → podařilo se jim Ovládnout Indočínu (Vietnam + Laos + Kambodža), 1/3 Afriky, severní Afriku = MAGRID → druhá největší koloniální velmoc po Anglii
- Byla zde rozvinuta demokracie, rozvíjel se průmysl, roku 1899 byla postavena Eifellova věž v Paříži
- Ve Francii byla vysoká životní úroveň a začala se zde rozvíjet třída rentiérů → ukládali své peníze do banky a pak z renty žili
- Francii se říká „bankéř Evropy“ → půjčuje státům př. úzké vazby na Rusko, kterému poskytla velkou půjčku
- Má výnos z kapitálů, velké investice do Evropy, ale i mimo ní
- Zachovává si trend v kultuře, módě, umění, věda, francouzština je diplomatickým jazykem

● R-U
- Zaostalejší a slabší partner velmocí
- Hospodářsky nesourodá oblast (Čechy 2/3 rakouské výroby → pivo, sklo, bižuterie X Slovensko agrární)
- Vídeňské bankovky spojeny se zahraničním kapitálem, Pražská Živnostenská banka = 5. největší v Předlitavsku
- Složitý sociální útisk → demokratické a národnostní požadavky
- Výboje na Balkán

● RUSKO
- Hospodářsky a politicky nejslabší mezi velmocemi
- Velké podniky těžkého průmyslu ovládány francouzským, belgickým a anglickým kapitálem
- Feudální přežitky: Největší kapitálový pán Romanovci
- Pronikání do Asie

ALEXANDR I. 1777-1825
-zúčastnil se bitvy u Slavkova, 1 ze zakladatelů Svaté aliance

MIKULÁŠ I. 1825-1855
-syn Alexandra, neměl nárok na trůn, na trůn měl právo Konstantin → spory o trůn, v nastalém bezvládí se pokusili důstojníci petrohradských pluků, kteří byli členi tajných organizací, uskutečnit státní převrat a nastolit ústavu → jejich pokus byl uskutečněn v prosinci 1825 odtud „povstání děkabristů“ → povstání však bylo tvrdě potlačeno
-jeho vláda byla špatná, byl to despota, Rusko je zaostalé, jen pozvolna průmyslová revoluce, nevolnictví = brzda Ruska, hluboký feudalismus (ne kapitalismus jako v Evropě), mnoho negramotných, hospodářsky zaostalé
-vojensky se však prosazovalo → Mikuláš = „četník Evropy“ → v rámci Svaté aliance zasahoval do dění v Evropě
-roku 1831 tvrdě potlačil povstání Poláků (nesnášejí se od 3. dělení Polska), angažoval se na Balkáně
-na pomoc si ho pozval rakouský císař František Josef k potlačení revoluce v Maďarsku → bitva u VILÁGOŠ (velká národní porážka Maďarů a katastrofa jako Bílá hora)
-Rusko chtělo na oslabeném Turecku získat úžiny Bospor a Dardanely → tak by se dostali do Středozemního moře a chtěli z jihu zasáhnout Evropu, -válkou také chtěli chránit pravoslavné poddané v Turecku, podařilo se jim zničit turecké loďstvo (admirál NACHINOV)
-Evropa v tom viděla smrtelné nebezpečí a ohrožení, a tak se začaly angažovat Anglie, Francie, Piemont → vylodili se na Krymu a začali bojovat proti Rusku v tzv. krymské válce, která trvala v letech 1853-1856 (Mikuláš nepřežil) → tvrdé boje např. o SEVASTOPOL (Lev Nikolajevič Tolstoj –„Sevastopolské povídky“) → v této válce se projevila zaostalost Ruska → hrdinně bojovalo, ale Evropa měla lepší a modernější zbraně , pro Rusko velká pohroma, car umírá, v ruské armádě se projevuje korupce
-od prohnané války si Rusko vysloužilo pojem → „kolos na hliněných nohou“ → obrovská, ale nestabilní země

ALEXANDR II. 1855-1881
-jeho vláda byla blahodárná, chtěl hospodářské reformy → věděl, že je to pro Rusko důležité
-roku 1861 zrušil nevolnictví , ale jen na půl, nebylo to dokonalé, bývali nevolníci = mužici byli i nadále ožebračování, neměli svou půdu, museli ji pronajímat od velkostatkářů, kteří nad nimi měli moc a pak u nich byli zadluženu, ale i přesto průlom
-uvolnila se tak pracovní síla → rozvíjí se slabá vrstva dělníků = vznik dělnictva

ALEXANDR II. učinil také mnoho reforem:
a) v soudnictví → nezávislost soudů a porotců, zákaz tělesných trestů
b) v administrativě → zavedeny samosprávné orgány tzv. zemstva (místní správa) a městská samospráva
c) uvolnění cenzury
d) rozvoj školství → větší volnost na univerzitách
e) v armádě → vojenská služba zkrácena z 25 let na 6 let, zavedena všeobecná branná povinnost
f) rozvoj průmyslu – textilní, potravinářský (Ukrajina – obilí), stavba železnic → francouzský kapitál
význam reforem: modernizace, překonání zaostalosti, ale Rusko zůstalo absolutní monarchií bez ústavy a pro většinu společnosti reformy nedostatečné
-vznikají marxistické kroužky, radikalismu, anarchisty vedl MICHAIL BAKUNIN
-z řad rolnictva vznikají tajné organizace, které chtějí carismus řešit terorismem → řada atentátů na cara, úředníky, důstojníky
-roku 1881 podlehl car atentátu → paradoxně ten, který chtěl změny (co se vymykal Romanovcům), byl zavražděn počátkem března při projížďce Petrohradem tajnou organizací Narodnaja volja (Svoboda lidu)

ALEXANDR III. 1881-1894
-nevzdělaný, omezený, tupý antisemita, panoval oddělený od reálného světa, totální absolutismus, pověstná carská policie, ochranka podle vzoru SEDLNICKÉHO
-vydal manifest o své pravoslavné samoděržaví vládě (ještě horší než tvrdý absolutismus, po vzoru čínských a mongolských vládců), řada protireforem, guvernátoři mohli kohokoliv odvést do vyhnanství
-národnostní útlak → rusifikace, obrácení na pravoslaví (v Polsku katolíci museli psát azbukou), ve střední Asii muslimové)
-jako první monarcha si nechal komnaty vyzdobit elektřinou
-prohlásil, že za bídu Ruska mohou Židé, Židé měli vymezená území, nesměli se stěhovat, nesměli studovat (jen omezené množství), byli považováni za zločince, vyvolávány protižidovské bouře, obklíčili židovskou vesnici a Židé byli beztrestně zabíjeni → pogromy
-Rusko začalo podnikat koloniální výboje do Střední Asie → na začátku 19. století připojuje Kazachstán, Kyrgyzstán,, Tádžikistán, Turkmenistán
-na Ukrajině povstání CHMELNICKÉHO
-Rusko se začíná sbližovat s Francií

MIKULÁŠ II. (NIKOLAJ) 1894-1917
-poslední ruský car, slabý car, nechtěl vládnout despoticky, vyl vyveden z míry, že se stal carem, otec totiž zemřel předčasně, a on na to nebyl připraven
-spíše samotář, za manželku měl německou šlechtičnu ALEXANDROU FJODOROVNOU, původně Alice, neteř německého císaře, protestantka, ale konvertovala k pravoslaví, Rusům však byla podezřelá, při jejich korunovali bylo 2000 lidí ušlapáno
-se svou ženou měl 4 dcery a syna Alexeje, který měl špatnou srážlivost krve
-vznikala řada teroristických organizací, zaostalost Ruska se prohlubovala

Mezinárodní vztahy na konci 19. století
- Na konci 19. století vzrůstá napětí mezi velmocemi
- Každá velmoc chce být v Evropě hegemonem (podmanit si toho druhého), začíná boj o kolonie, sami by to nezvládli → sbližování do spolků: Trojspolek a Trojdohoda
Ohniska rozporů a války na konci 19. století:
a) Británie X Francie zápas o vliv v severní a rovníkové Africe → střetnutí u Fašody 1898 → Francie ústup → 1904 Srdečná smlouva
b) Itálie zabrala Eritreu, 1896 odražen útok proti Habeši
c) Čínsko-japonská válka o Koreu → vítězí Japonsko
d) Rusko-japonská válka → porážka Ruska
e) Búrská válka 1899-1902
f) Balkánské války

Žádné komentáře:

Okomentovat