Loading

15.5. Imperiální politika velmocí, kolonizace, svět mimo Evropu, Dálný východ.

KOLONIÁLNÍ PANSTVÍ
- Evropa se v průběhu 16., 17., a 18. st. stala nejrozvinutějším kontinentem → a to díky renesanci, osvícenství a průmyslové revoluci

Na počátku 19. st. se poměry v Evropě zlepšily:

a) vyšší stupeň zdravotní péče (očkování)
b) hodnotnější výživa
- Důsledkem toho bylo:
→ přibývá obyvatelstvo, populační exploze
→ lidé se začali stěhovat po celém světě, odliv z evropských zemí, protože se báli, že by se už v Evropě neuživili
→ zhoršující se uplatnění pracovní síly na domácím trhu, nasycený domácí trh, odbyt vázne
→ omezené množství surovin (uhlí a ruda už nestačí)
→ na konci 19. století vývoz kapitálu, investice
- V 19. století dochází k tomu, že ta země, která chtěla být velmocí, musela mít kolonie → zem tak vstupují do imperialismu
- Vztahy v Evropě se vyostřily, každý chtěl a musel mít kolonie
- Nové země prve museli probádat cestování, pak zde přišli misionáři (ti měli šířit křesťanství, humanitu, vzdělání) a poté vojáci → porazili domorodé armády, protože tyto armády nebyly schopny konkurovat evropské armádě

1. AFRIKA
- Bylo lehké ji dobýt, černošské obyvatelstvo nebylo schopno konkurovat, nacházelo se zde obrovské nerostné bohatství
Cestovatelé:
EMIL HOLUB
- Český lékař a cestovatel, podnikl 3 výpravné cesty po Africe
DAVID LIVINGSTONE
- Angličan, probádal především jižní Afriku, prošel pouští Kalahari, objevil Viktoriiny vodopády, studoval povodí řeky Zambezi, byl první Evropan, který prošel Afriku ze západu na východ, na poslední výpravě se soustředil na Nil, největší evropský cestovatel
HENRY STANLEY
- Američan welšského původu, nejdříve šel do Afriky hledat pohřešovaného Livingstona, prozkoumal povodí řeky Konga
CECIL RHODES
- Angličan, stal se majitelem diamantových polí v jižní Africe, založil britsko-africkou společnost, stoupenec britské expanze v Africe

ANGLIE
- Angličané se drželi hesla: Rozděl a panuj!: Štvali proti sobě mezi sebou domorodé obyvatelstvo, aby se jim podařilo udržet zemi v područí (př. v Indii muslimové X hinduisti)
- Každá kolonie měla jiný statut:
1) dominia – př. Austrálie, Kanada – byli zde většinou běloši, téměř samostatné, autonomie
2) pod správou Britů – Indie, africké země, vládli zde tvrdě
- Britové chtěli obsadit souvislý pás Afriky od severu k jihu → využili oslabení Arabů a získali Egypt: formálně ho měl sultán, bylo to strategické místo, roku 1869 stavitel FERDINAND DE LESES postavil Suezský průplav
- Dále se jim na podařilo získat Súdán, Keňu, Ugandu, Zambii (dali ji jméno Rhozédie), dnešní JAR
- V JAR se již na konci 18. století usadili Búrové (potomci holandských přistěhovalců), búrové prováděli genocidu černošského obyvatelstva
- A jelikož zde v JAR bylo nerostné bohatství, zaútočili Angličané → propukly tak búrské války → Angličanům se podařilo Búry porazit, nakonec se však dohodli a žili zde společně
- Během búrských válek vymysleli Angličané= koncentrační tábory, kde koncentrovali velké množství lidí
- Angličané získali také Nigérii (dnes nejlidnatější stát)


FRANCIE
- Chtěli obsadit Afriku ze západu na východ
- Roku 1830 byly vytvořeny francouzské jednotky, které měl ovládat africké země = cizinecká legie → začaly dobývat muslimské státy na severu Afriky
- Podařilo se ji ovládnout celý severo-západ Afriky → vzniká tak Francouzská západní Afrika, Francouzská Rovníková Afrika, získali Madagaskar (za Ludvíka XIV. první pokus)
- Roku 1898 se u lokality FAŠODA střetly anglické a francouzské jednotky → čekalo, se že vypukne válka, ale Francouzi nakonec ustoupili, nechali ji Angličanům → krize tak byla zažehnána

BELGIE
- Získala tzv. Belgické Kongo (dnes Zair = Kongo), byly tam bohaté nerostné suroviny

PORTUGALSKO
- Obsadilo Angolu, Mosambik, kolonie jim zůstaly až do roku 1975 (nedéle), Portugalci byli v Africe již v 15. století

NĚMECKO
- Až do roku 1870 nebylo sjednoceno, bylo roztříštěno, kolonie se už na ně nedostaly, a to byla jedna z příčin 1. světové války
- Patřila jim Tanganika (dnešní Tanzanie), dnešní Namibie a Kamerun

ITÁLIE
- Taktéž nebyla až do roku 1870 sjednocena
- Využili neschopnost Turků → a roku 1912 jim „uloupili“ Libyi
- Dále získali italské Somálsko, chtěli se dostat také do Etiopie, ale měli smůlu

- Ve 20. století zůstaly v Africe pouze 2 svobodné země – Habeš (Etiopie) a Libérie
- V Libérii žilo původní africké obyvatelstvo, v 2. polovině 19. století se zpět do Libérie vrátili američtí černoši, dostali se k moci a původní obyvatelstvo zotročili

2. AUSTRÁLIE
- Austrálie se stala anglickou kolonií, byli zde dováženi trestanci a prostitutky
ABEL TASMAN
- Objevil Tasmánii

JAMES COOK 1728-1779

- Objevitel, jeden z největších cestovatelů, zmapoval Tichý a Indický oceán, zkoumal Nový Zéland
- Zasloužil se o určení rozměrů Země a stanovení poměru souše a oceánu
- Zabit na Havajských ostrovech domorodci („byl ubodán a padl, vytáhli z něj dýku a znovu bodali“)

3. ASIE
- Dobýt Asii bylo těžší než Afriku, protože zde byly vyspělejší civilizace

Čína
- Přestože se Evropané snažili Čínu dobýt, neměli na to, aby ji obsadili celou, proto se stává „pouze“ polokolonie
- Angličané chtěli Číňanům vnutit nerovnoměrné smlouvy a do Číny přivážet opium, což však císař nechtěl → rozpoutaly se tak „opiové války“ → Číňané prohráli a museli Angličanům dát Hongkong
- Do Číny pronikají také Němci a zakládají zde malé kolonie, později se jim podařilo obsadit Bismarckovo souostroví (podle německého kancléře)
- Roku 1900 vypuklo v Číně povstání proti cizincům a jelikož značkou povstalců byla zaťatá pěst, mluvíme o „povstání boxerů“ → bylo však Evropany (Němci, Francouzi, Angličany) potlačeno

Indie
- Již v polovině 18. století zde měkli své kolonie Francouzi a Angličané
- Po vítězství v sedmileté válce se rozhodlo, že Indie bude anglická a v polovině 19. století se jí Britům podařilo ovládnout
- Indové se však proti Angličanům postavili → vzniká domorodá armáda, jejíž vojáci se nazývají SÍPAHIJOVÉ, jejich povstání však nebylo úspěšné (Angličané je přivazovali k dělům, ze kterých pak stříleli)
- Po neúspěšném povstání se anglická královna stává také indickou královnou
- Indie byla pro Anglii nejdůležitější kolonií → zaručovala totiž odbyt výrobků, nerostné bohatství, právem se jí přezdívalo „perla v anglické koruně“
- Roku 1885 byl v Indii založen Indický národní kongres, který vybízel k občanské neposlušnosti a odrazoval Indy od spolupráce s Brity
- Novou taktiku v boji proti Anglii vyhlásil GÁNDÍ, byla to politika nenásilí → kdy hinduisté šli v důvode a přestože na ně Angličané zaútočili, oni se nebránili, masakrovali je → ale nakonec museli uznat, že morální převahu mají Indové


Kuvajt, Arabský poloostrov
- V polovině 19. století začal svět využívat petrolej a ropu ve stále větší míře, byla ho potřeba na spalovací motor
- Roku 1907 Britové obsadili Kuvajt
- Poté, co Turci prohráli 1. světovou válku, obsadili Arabský poloostrov, Irák se stal kolonií, okrádali je doslova o ropu

RUSKO
- Za Ivana Hrozného si začali podrobovat asijskou část Ruska
- Nejznámějším cestovatelem byl Dán VITUS BERING, který cestoval ve službách Petra Velikého směrem na výhod
- Vrchol ruské expanze je od 2. poloviny 19. století
- Na počátku 19. století ovládli Kavkaz (Gruzie, Azérbajdžán), pak postupovali do střední Asie → že jako humanitní pravoslaví poráží zdegenerovaný islám → prováděli rusofilství (ať mluví rusky!) a slovanofilství (Slovan je více!)
- Na konci 19. století byla postavena transsibiřská magistrála na Sibiři, aby dobyli Čínu → na čas se jim opravdu podařilo získat severní část tzv. Mandžusko
- Chtěli také obsadit Írán a Afghánistán, zde se však jejich zájmy střetly s Brity

- Francouzům se podařilo v Asii obsadit Vietnam, Kambodžu, Laos (Indočína dnešní), od Turků pak získali Libanon a Sýrii
- Po nizozemské revoluci v 17. století patří Holanďanům Indonésie (je to bohatá země př. kaučuk)

Japonsko
- Japonskou prioritou je fakt, že v této zemi existuje nejstarší vládnoucí rod JAMATO a to již od roku 660 př. Kr. (vládnou zde tedy již 2500 let)
- Ve starověku byli ovlivněni vyspělou čínskou kulturou, náboženství: šintoismus, zenbuddhismus
- Ve středověku však ustrnuli ve vývoji, byli totiž v izolaci
- Byla to feudální země, od 17. století ztrácí císař zvaný mikádo moc, stal se loutkou a za něj vládnou šógúnové = vysocí samurajové, kteří sídli v Tokiu
- Evropané si mysleli, že Japonsko bude slabé a vnutili mu nerovnoprávné smlouvy (USA, VB) př. americký admirál Perry roku 1854 uzavřel japonsko-americkou smlouvu, která otevřela Japonsko světu
- Roku 1868 však nastala změna tzv. „japonský zázrak“ → japonský císař provedl převrat a svrhl samuraje
- Aby se Japonsko vyvíjelo jako Evropa zahájil císař éru MEJDŽI = osvícenství, doba světla → přinutil Japonce, aby se z nich stali Evropané (oblékaní, za vzor si vzal Prusko, pruská ústava) → během desetiletí se tak Japonsko stalo kapitalistickou zemí
- Bouřlivě se zde začala rozvíjet průmyslová revoluce
- Japonci tak dohnali Evropu a USA během pár let a dokázali se jim vyrovnat, nové technologie, manufaktury
- Moderní armáda → na konci 19. století zahájili koloniální výboje → ovládli nad Číňany Tchaiwan (kdysi Formóza), na počátku 20. století obsadili Koreu (feudální stát), severní Čínu (Mandžusko), v Mandžusko však byli také Rusové → v letech 1904-05 došlo k rusko-japonské válce → přestože si Rusové věřili, Japonci je zdecimovali jak na moři tak na souši
- Po vítězství v této válce zabrali Japonci ½ ostrova Sachalinu a Kurilské ostrovy
- Za 1. světové války bojovali Japonci proti Německu, a když se pak dělila kořist mezi vítěznými státy, získali velké množství ostrovů v Tichomoří
Pozn. Tchaiwan – volby vyhrál prezident, který je lneme kuomintangu

Žádné komentáře:

Okomentovat