Loading

24.3 Specifika vývoje jednotlivých zemí „socialistického tábora“, co je tzv. třetí cesta?

POLSKO
- Za 2. SV vznikla polská exilová vláda v Londýně, v Polsku existoval prozápadní odboj- Armija krajova= národní armáda, která byla řízená z Londýna, a také partyzánský odboj Gvardija ludova= lidová garda, což byli komunističtí partyzáni)
- Už ve 44. roce vznikla opozice vůči exilové vládě, kterou vedli komunisté a docházelo ke sporům
- Ve 47 se konaly volby, které vyhráli komunisté a dostávají se tak k moci- v čele komunistů stál BOLESLAV BIERUT.
- V 50.letech probíhají politické procesy a hledání nepřítele ve vlastních řadách, odsuzování členů Armiji ludové, také polských komunistů ( např. WLADISLAV GOMULKA), do země přicházejí sovětští poradci př. maršál Rokosowski (člen a velitelů rudé armády), který se stal ministrem obrany
- V Polsku, podobně jako v jiných socialistických státech se rozbíhá kolektivizace zemědělství a zestátnění průmyslu.
- Roku 1956 dochází k rozhodující změně, v čele SSSR Chruščov, Poláci jsou znepokojeni ještě více než občané v ČSR, důvodem byly tyto faktory:
a) komunisté jim zakazovali náboženství, a to byla pro Poláky, kteří jsou silnými katolíky, pohroma
b) Poláci byli silní nacionalisté a odpor k Rusům trval již několik staletí
c) Poláci byli velmi spjati s půdou, byli to převážně zemědělci, chtěli zabrá it kolektivizaci, lehali si dokonce pod traktory
- Roku 1956 dochází k uvolňování situace, Poláci začínají stávkovat a demonstrovat, střediskem se stává město Poznaň a vlna se šíří dál. Chtěli dosáhnout určitých reforem, k moci se dostává komunista WLADISLAV GOMULKA (byl rehabilitován), protože Beirut zemřel, přezdívá se mu „Dubček Polska“ změna vypadá pozitivně, je zastavena kolektivizace, soukromé zemědělství přetrvává. Během tří let se ale reformy zastavily, Gomulka se ukázal jako přesvědčený neostalinista.
- 21. 8. 1968 se polská armáda zúčastnila invaze do ČSSR
- Začíná však narůstat nespokojenost → 1970 polské loděnice Gdyně, Gdaňsk, byli tam dokonce i mrtví, šíří se dál
- Za této situace byl Gomulka odvolán a na jeho místo se dostává nový komunista GIEREK, který aby Polákům „zacpal huby“ se začíná jakoby sbližovat se Západem, bere si půjčky, aby se alespoň trochu ozdravila strašná ekonomika, docházelo však ke korupci a následným astronomickým dluhům (SSSR tyto půjčky tolerovala, bál se, aby Polsko nevystoupilo, či snad neprobíhaly nové revoluce)
- Roku 1978 se papežem stává polský rodák KAROL WOJTYLA, který otevřeně kritizoval režim (což bylo dobré)
- Následkem bylo například, že v polských loděnicích elektrikář Lech Walesa s hrstkou věrných dělníků založil nezávislé odbor SOLIDÁRNOŠŤ = solidarita (ne komunistické !)

NDR
- Zpočátku zde byla sovětská okupační zóna, 1.10. vznikla NDR, 1. prezidentem byl PIECK, předsedou vlády GROTEFOLD
- Významnou postavou byl komunista WALTER ULBRICHT
- Jedním z projevů studené války v NDR byla tzv. 1.berlínská krize(1948-jaro 49) = blokáda západního Berlína, Stalin ho chtěl nechat vyhladovět, aby se připojil k východu, ukázala se však solidarita západu- letecký most, dodávali Berlínu léky, potraviny...
- Roku 1953 umřel Stalin, v NDR vypuklo červnové povstání, NDR chtělo změnu, aby se mu dařilo jako SRN, chtělo zvýšit životní úroveň → stávky (stavební dělníci), pálila se sovětská vlajka, dupali po ní →vyhlášen výjimečný stav, sovětští vojáci povstání potlačili, následkem byla vlna emigrace, kdy tisíce lidí utíkaly do západního Berlína
- Došlo tak ke 2. berlínská krize (1961) = Ulbricht chtěl zabránit masové emigrace, proto nechal postavit berlínskou zeď („přes noc“), která byla velmi přísně hlídána – ostnaté dráty, zátarasy, kdo chtěl utéct, byl zastřelen
- Díky Berlínské zdi byly najednou odděleny tisíce rodin
-Východoněmecký režim byl jedním z nejvíce konzervativních v celé východní Evropě, typický tvrdý neostalinismus po celou svou dobu trvání
- Díky píli a pracovitosti Němců, bylo NDR průmyslovým státem, měli tam celkem dobré výrobky (ne jak v ČSSR)
- 1971 Ulbricht odstoupil, na jeho místo se dostává další neostalinista ERIK HONECKER (až do rozpadu)

RUMUNSKO
- Jelikož prohrálo válku, muselo se definitivně vzdát Besarábie, vytvořila se tam Moldavská socialistická republika
- Na druhou stranu získali oblasti, kde žili Maďaři→silná maďarská menšina,
- V 60.letech se k moci dostává NIKOLAU CAUCESCU, důležitou roli hrála jeho žena Elena
- Přestože bylo Rumunsko členem Varšavské smlouvy, RVHP, pokoušelo se o nezávislou zahraniční politiku, to se projevilo například tím, že roku 1968 rumunská armáda do ČSSR nepřišla !
- Jeho domácí politika však byla strašná: krvavá diktatura, experimenty přinesly velkou bídu, populační politika, velké množství obyvatel, které nemohl uživit, snažil se o násilné přestěhování obyvatel, tajná policie Securitate

BULHARSKO
- Monarchie, po válce ve 1944 převrat, revoluce, ve 1946 svržen car -) exil
- Do roku 1949 tajemníkem strany DIMITROV (obhájil se v Lipském procesu z podpálení Říšského sněmu, pak do Moskvy)
- Země byla úzce spjata se SSSR, velmi zaostalý stát
- Šéfem strany TODOR ŽIŽKOV -) měl v úmyslu, aby se Bulharsko stalo 18. státem SSSR, což se naštěstí nepovedlo. Nakonec byl Žižkov svržen.


MAĎARSKO
- Po válce se zde ustanovil lidově-demokratický režim, rudá armáda zde zůstala, protože Maďaři byli za války spojencem Hitlera
- Ve volbách následně vyhráli komunisté, do čela se dostává RAKOSI
- 50.letech politické procesy, popraven komunista LASLO RAJK
- Roku 1956 se pod vlivem polských události rozmáhá prosazován reforem, které se sověti snažili potlačovat → v budapešťských ulicích sovětské tanky, do vedoucího postavení se dostává IMRE NAGY, získává obrovskou popularitu, sovětské tanky se stáhly do kasáren →reformy se začínají slibně rozvíjet, Maďaři chtějí vystoupit z Varšavské smlouvy a vyhlásit neutralitu
- Pak se však situace vyostřila, Budapešťané začali pronásledovat stalinisty, které označovali za příčinu bídy
→ radikální povstání, stalinisty popravovali a věšeli
→ 1956 Chruščov vydal rozkaz zlikvidovat povstání
→ sovětské tankové tankové jednotky, nejkrvavější střet v socialistickém táboře vůbec
→ přestože se Maďaři bránili udatně několik dní, povstání bylo krutě potlačeno, Imre Nagy odsouzen k smrti
- K moci se dostává kolaborant JÁNOS KÁDÁR, velice obezřetný muž, jeho režim patří k liberálnějším, prosazoval tzv.gulášový socialismus = životní úroveň relativně vysoká, dostali najíst, s jeho jménem se také pojí salámová politika = postupně „po plátcích“ oklešťovaná svoboda

ALBÁNIE
- Během 2. světové války byla okupována Itálii.
- Nejsilnějším odbojem v zemi byli komunisté -) ti nesli tíži bojů, vyhnali Italy. Země se tedy osvobodila a mohla jít svou cestou.
- Na chvíli vstoupila do Varšavské smlouvy, ale poté, co se v SSSR dostal k moci Chruščov, který dosoudil Stalina, vystoupila Albánie z Varšavské smlouvy, protože byla silným zastáncem stalinismu
- Nejvěrnějším spojencem byla později maoistická Čína
- V zemi je velmi nízká životní úroveň, absolutně žádná svoboda
- V polovině 60. let – Albánie velký úspěch (oslavy), 1. ateistický stát -) nebyla samozřejmě pravda, ale chtěli tak systematicky vymýtit náboženství
- Albánská rodina musela nejdříve postavit bunkr, aby mohla dostat hypotéku na dům
- Naprosto izolováni, nesměli cestovat, země měla být soběstačná, s nikým neobchodovali (jen s Čínou) -) špatná ekonomika, chyběla dělba práce

JUGOSLÁVIE
- Měla odlišný kulturní vývoj
- Slovinsko a Chorvatsko se považují za středoevropské země, Slovinsko -) je zde patrný vliv Itálie, ráz střední až západní Evropy, katolíci, latinka
- V ostatní části Jugoslávie byla po dlouho dobu nadvláda Turků
- Srbsko mělo vazby na Rusko (vystřídalo Osmany) -) jiné tradice, pravoslavní, azbuka
- Kosovo, Bosna -) podstatná část muslimského obyvatelstva, orientální vliv
- Bylo tedy nemožné vytvořit 1 stát
- Po rozpadu R-U zde vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců
- 1929 Jugoslávie = jižní Slávie: V čele srbský, pak jugoslávský král. V parlamentu však po sobě Srbové a Chorvati stříleli, země měla mnoho národnostních problémů. Srbové, kterých bylo nejvíce, prosazují své zájmy, mají vůdčí úlohu.
- během 2. světové války byla Jugoslávie okupována
- Chorvatsko vyhlásilo nezávislost = Nezávislá država Hrvatská, byl to však jen loutkový stát. Vznikla zde teroristická organizace USTAŠA -) v čele ANTE PAVLIČ, ustašovci se podíleli na genocidě židovského a srbského obyvatelstva
- V Jugoslávii působilo během války velmi silné partyzánské hnutí (horníci), nejsilnějším odbojem byl odboj komunistický -) hlavním představitelem byl JOSIF BROZ TITO = vedl komunisty, silná nezávislá osobnost
- Na konci války Jugoslávci dokonce Italy a Němci sami vyhnali, rudá armáda zasáhla jen okrajově
- TITO nechtěl aby se z Jugoslávie stal loutkový stát s nadvládou Stalina, v roce 1948 velmi tvrdá roztržka Stalina s Titem
- V Jugoslávii se začala uplatňovat tzv. „třetí cesta“ -) jiný socialismus. Kontakt se západem -) výměna, dělníci pracovali v západním Německu
- Dubček si bral vzor z Tita (chorvatskosrbského původu -) nebyly tendence osamostatnění –oblíbený člověk
- Vnitřně však Tvrdé, silná osobnost, diktátor, držel na uzdě nacionální vášně -) v našich novinách: „krvavý pes Tito“ = největší zrádcem, Stalin ho proklínal; Chruščov byl v Bělehradě, normalizace vztahů
- Nikdy nebyla podřízena Moskvě, zachovávala si samostatnost
- Roku 1980 zemřel Tito, což bylo špatné, dochází k hluboké krizi:
1) nacionální vášně
2) na konci 80. let dochází k obrovské zadluženosti státu, k inflaci = ekonomická krize
- Roku 1991 vyhlásilo Slovinsko a Chorvatsko nezávislost (skupština= parlament)
- Jugoslávie federativní republika, federativní armáda -) nezdařilo se
- 1992 Srbové a Černohorci vyhlásili novou Jugoslávii
- Postupně vyhlašovaly nezávislost další státy

BOSNA: Nejsložitější, rozhořela se občanská válka mezi Chorvaty, Srby a muslimy. Byly nasazeny jednotky OSN -) KFOR, UNOFOR,… -) dodnes sud střelného prachu. Přesto černá Hora vyhlásila nezávislost. Kosovo je dnes autonomní, žijí zde hlavně Albánci
- V 90.letech v Srbsku SLOBODAN MILOŠEVIČ -) chtěl násilím zlomit odpor Albánců -) poslal armádu, která se dopouštěla genocidy albánského obyvatelstva. Roku 1999 USA útočila na Srbsko, bombardovala města -) armáda se stáhla
- Kosovští Albánci chtějí nezávislost na Srbsku -extrémy: Srbové vyháněni
- Největší masakr: SREBRENICA – území v Bosně roku 1995 - Srbové genocida muslimů

-21.5 2006 proběhlo v Černé Hoře referendum, ve kterém se Černohorci vyslovili pro samostatnost své země, tedy pro opuštění společného svazku se Srbskem. Podle oficiálních výsledků hlasovalo pro nezávislost Černé Hory 55,4 % voličů.
-17. 2. 2008 došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova. Premiér Hashim Thaçi předtím přečetl deklaraci o nezávislosti dosavadní jihosrbské provincie. Deklaraci, podle níž bude Kosovo demokratickým, laickým a multietnickým státem, schválilo všech 109 přítomných poslanců.

ČÍNA
- Zaostalá fundamentální mocnost, císařství , roku 1911 svržen císař -) stává se republikou
- Expandovala se zde politická strana Kuomintang = demokraté, kteří chtěli vybudovat demokratický kapitalismus
- Ve 20. letech zde propukla občanská válka mezi generály -) každý z generálů má kus Číny -) boje o moc
- Nejlépe z boje vyšel a prosadil se ČANKAIŠEK předseda strany, na chvíli se zdálo, že z Číny se stane kapitalistický stát
- V té době se však začala prosazovat komunistická strana, v čele MAO-CE-TUNG – syn rolníků, zpočátku v Kuomintang
- Roku 1934 podnikl Mao velký pochod, kdy tisíce komunistů začalo pochodovat na sever a podařilo se jim ovládnout SV Čínu
- V té době Mandžusko – mandžuský císař (poslední čínský císař)
- Japonci – smrtelné nebezpečí pro Čínu,zdálo se, že porazí Čínu
- Roku 1945 se spojili Kuomintang + komunisté bojovali společně proti Japonsku -) stmeleno japonskou agresí
- Celý národ v 1 uniformě – šedá
- 1945-49 občanská válka mezi komunisty a Kuomintangem: SSSR podporovala komunisty (potraviny), USA na straně Čankaišeka
- Čína je velice chudá, chudí rolníci, které komunismus lákal
- 1.10. 1949 ovládli téměř celou Čínu až na ostrov Taiwan - do roku 1975 Čankaišek prezident, asijský tygr, odvezl zlatý státní poklad, Čína však neuznala jejich samostatnost
- V Číně tak vzniká Čínská lidová republika
- 1959 povstání v Tibetu - založeno nové náboženství - Číňané však náboženství zakazovali, tvrdé represe proti Tibeťanům, Dalajlama v exilu v Indii
- Mao a Stalin měli dobré vztahy, po smrti Stalina rozpory, hlavně po 20. sjezdu - obviňovali se, že ten druhý zradil - Chruščov odsoudil Stalina
- Postupně sověti přestali dodávat, sovětští poradci odešli, Číňané nechtěli uznat hegemonii Moskvy
- Na počátku 60. let bylo jasné, že se zhroutí koloniální panstva, SSSR a Čína soupeřili o vliv v samostatných zemí
- Číňané - rozvojová země - aby Čína dohnala vyspělé země
- Roku 1958 vyhlásil Mao plán Velký skok = jako Stalin ve 30.letech, aby se zvýšila zemědělská a průmyslová produkce
- Lidé byli vyháněni z měst, Čína sice byla soběstačná ve výrobě oceli, ale za nelidských podmínek, sta tisíce mrtvých, hladomor, miliony mrtvých, kvůli neodborným pokusům
- Jediný úspěch – horečnatě vyvíjeli jaderné zbraně – 1964 v poušti vyzkoušeli 1. atomovou, 2. vodíkovou bombu
- Kvůli Velkému skoku poklesla popularita Maa - nechtěl odejít do ústraní, vydal knihu Rudá knížka
- 1966 proces v Číně - Velká kulturní revoluce - v 70 letech přeplaval Jang-c´- tian - čímž zfanatizoval studenty, dělníky a své stoupence, ti mávali Rudými knížkami - utvořily se rudé gardy - studenti plivali a bili knížkami po hlavách potupně procházející učitele, na 10 let zrušili studenti zkoušky na VŠ - hrozná kulturní revoluce
- Byli pronásledování další odpůrci
- Armáda věrná Maovi potlačily rudé gardy 1968
- 1969 roztržka SSSR a Čína -) pohraniční spory řeka USSURI, přestřelka mezi čínskými vojáky a sovětskými pohraničníky, snad 3. světová válka, nečekalo se, že 2 komunistické země budou spolu válčit
-1976 Mao zemřel, moci se chtěla ujat jeho 4. manželka pokus o vládní převrat -) pokazil TENG-SIAO PCHING - nechal ji zavřít a další 3 levičáky
- GANG 4 = BANDA 4 - pojem, z levičářství, odchýlení od dogmat marxismu
- TENG-SIAO PCHING chtěl modernizovat Čínu - čínský specifický komunismus, 2 rysy:
a) politika: tvrdý režim, naprostá totalita, nesvoboda, nesmí se kritizovat komunisty = ultrakomunistické
b) hospodářství: tržní, kapitalismus
- Zvýšila se životní úroveň ve městech, obrovské kontrasty ve městech a na vesnici , čínské výrobky zaplavují svět, růst průmyslové výroby, zlepšení ekonomiky, ekologie je však katastrofální, zvyšují se emise
- Poté co se rozpadl SSSR, změny v Číně - pokus demonstrovat proti straně - červen 1989 ústřední moci na náměstí Nebeského klidu TIN-AN-MEN poslal proti nim tanky -demonstrace rozehnána, disidenti dodnes špatný život, popravy, tvrdé tresty, střílení do týly – potupné, lidský život nemá cenu

Žádné komentáře:

Okomentovat