Loading

4.5. Jižní a východní Slované, jejich státní celky

Slované expandovali také jižním směrem a dostávají se do oblastí dnešního Balkánu. Tuto oblast však musí nejdříve vybojovat nad Byzantskou říši → svedli tuhé boje s Byzantinci a postupně zde založili několik stáních celků.
a) U hranic s dnešní Itálii vzniklo SLOVINSKO
b) Na jihu to bylo CHORVATSKÉ království, vládl zde vynikající král TOMISLAV. Křesťanství přijali z Říma, psali latinkou a při bohoslužbách užívali latinu. Nejvýznamnějším městem byl Dubrovník, později se stal samostatným městským státem. Nový nepřítel později vyrostl v uherském státě → uherští králové nutili chorvatské velmože, aby přijali jejich nadvládu → Chorvatsko + Dalmácie se tak stává součástí Uher (zachován však vlastní jazyk, zákony i vlastní šlechta)
c) Na soutoku Sávy a Drávy SRBSKÝ stát, který se jmenoval RAŠKA vytvořený po roce 1150 (předtím pod nadvládou bulharské a byzantské říše). Křesťanství přijali z byzantské říše a s ním i slovanský bohoslužebný jazyk a písemnictví.
d) Slovanské kmeny se usazují i na území dnešního BULHARSKA, ale nevíme jak se tito Slované jmenovali. V 6. století zde začínají pronikat asijské kočovné kmeny = Bulhaři (jsou útoční a agresivní), kulturně byli níže než Slované, ale se Slovany se asimilovali = splynutí těchto dvou národů. (dnes Bulhary považujeme za Slovany). První panovník (chán) se jmenoval ASPARUCH. Bulhaři od nich převzali kulturu, jazyk a roku 865 Bulhaři přijali křesťanství, byl to panovník BORIS I. MICHAL. Útočiště zde našli žíci Konstantina a Metoděje. Existovala zde 1. a 2. bulharská říše. Byzantinci si totiž 1. říši podrobili, byzantijský císař oslepil bulharské bojovníky, car bulharský z toho zešílel. Vrchol za SIMEONA I. (po roce 900). Od roku 1018 součást Byzance. Roku 1180 obnovili Bulhaři bulharský stát. Bogomilové = nechtěli platit daně císaři a neuznávali církev a její učení. Nejsilnější stát na jihu.
e) Slovanské kmeny pronikají také na poloostrov Peloponés do dnešního Řecka a ovládli řecké město Thessaloniki (Soluň), odkud pocházeli Konstantin a Metoděj; sváděli zde boje s Byzantinci. ´

KYJEVSKÁ RUS
-Rozkládala se v oblasti východní Ukrajiny a západní Rusi, v oblasti mezi řekami Vislou a Dněprem. Tím, že byla na východě, spadala pod sféru byzantského vlivu → byzantská kultura.
-Počátky státu spatřujeme v polovině 9. století, kdy zde vznikají mocenská centra Kyjev (jih) a Novgorod (sever). Díky neshodám mezi tamějšími kmeny jako vládnoucí vrstva povoláni varjagové (varjagové = všichni Vikingové, měli hodně kmenů př. Rusové) → tito varjagové se nazývali Rusové → podle nich pojmenováno Rusko. Rusové byli skvělí válečníci, výborní obchodníci, kteří se ujali vlády.

-nejvýznamnější byl kníže RURIK:
-podle něj dynastie Rurikovců (vládli až do 16. století)
-sjednotil Novgorod a Kyjev → vzniká tak státní útvar Kyjevská Rus (centrum Kyjev)

OLEG:
-na konci 9. století, dobyl pro sebe Kyjev, jeho výboje směřovaly na jih k Byzanciji a Černému moři → účel, aby Rusové dosáhli na jižní obchodní stezky a chtěl zvětšit území svého vlivu
-na počátku 10. století dorazil až ke Konstantinopoli, byl však odražen byzantským císařem → uzavřena však smlouva s Byzancijí

IGOR:
-výboje k Byzancii, nebyl úspěšný, brzy zabit, ale měl schopnou manželku Olgu → pomstila ho, připojila ke Kyjevské Rusi další území, přijala křest, ale pouze pro svou osobu (ne pro celou Rus)

-největší rozmach Kyjevské Rusi na přelomu 10. – 11. století, kdy panoval:
VLADIMÍR I.
-přezdívaný Veliký, Svatý (Křest sv. Vladimíra)
-dokončil podmanění východních Slovanů, upevnil moc a také upevnil hranice říše
-do té doby byli všichni pohané, ale na konci 10. století přijal křesťanství pro celou zemi → christianizace Ruska → slovanské obyvatelstvo jen nerado opouštělo staré bohy, ale pokřesťování probíhalo masově→ křesťanství se stává státním náboženstvím → náboženství je jednotící prvek, opora knížecí moci
-podle letopisů byl 6x ženatý (údajně 2 ženy byly Češky), měl 12 synů, byl vzdělaný, vydržoval si 2 harémy v každém 500 žen → přesto se stává svatý a patronem Ruska
-byl tak silný, že vojensky pomohl byzantskému císaři Basileji I. → ten ho odměnil tím, že mu za ženu dal jednu ze svých dcer → od té doby se odráží byzantská kultura v ruské (stavby, denní prostředky, móda)

-po smrti Vladimíra nastávají dynastické spory → 12 synů dostalo dědictví (12 knížectví), vyvražďovali se navzájem
-vítězně z této bitvy vychází nejmladší syn JAROSLAV MOUDRÝ:
-ve 13 letech se postavil svému otci, opevnil se v Novgorodu, v bojích zabil 2- 3 bratry
-v 1. polovině 11. století se stává knížetem, sjednotil zpět volná knížectví po mrtvých bratrech a tituloval se samovládcem ruské země
-k posílení vlády a udržení kontaktu s ostatními zeměmi hrála velkou roli sňatková politika → jeho dcery se vdávaly na různé dvory, synové si brali byzantské princezny, jeho ženou byla švédská princezna → kontakt s Evropou
-cítil se silný, že vedl proti byzantskou politiku → účel, aby ruská církev nebyla závislá na byzantské, prosazoval používání slovanského jazyka jako jazyka liturgického → v polovině 11. století vybojoval církevní nezávislost Ruska → jmenování metropolity (nejvyšší hlavy) ruské církve bez povolení byzantského císaře
-jeho oblíbenou činností bylo cestování po zemi (takové procházky se svou ženou), kdy vybíral daně – jak peněžní tak naturálie (med, plástvový vosk)

-už za jeho vlády hrozí Kyjevské Rusi nebezpečí v vnějšku → apo jeho smrti se toto nebezpečí projevilo v plné síle → na Rus útočí Pečeněhové (=Polovci = Kumáni) → kočovný kmen, který usiloval o ruské území

-VLADIMÍR II: MONOMACH :
-na počátku 12. století se mu podařilo zastavit tento kmen a odrazit jejich útok
-priezvisko Monomach si dal z důvodu, že jeho tchán byzantský císař se jmenoval Monomach
-1 z nejvýznamnějších panovníků v ruských dějinách, sjednotil znovu celé území

-památky Kyjevské Rusi:
-s přijetím křesťanství se začíná rozvíjet písemnictví
-bohoslužby byly ve staroslověnštině, díla vznikají v tomto jazyce písmem cyrilicí, z níž se vyvinula azbuka
-z 11. století pochází dějepisecké dílo Pověst dávných let, které je připisováno mnichu Nestorovi
-byliny = ústně tradované skladby s hrdinskou tématikou
-Kyjevskopečerská lavra = chrám vybudovaný byzantskými architekty a vyzdobený ikonami (napodobenina chrámu Boží moudrosti)

TATAŘI
-východní Slované byli kdysi vyspělí, měli kontakty s Čechy, Uhry, Kyjevská Rus patřila do Evropy → kdyby zde nepřišli Tataři měli by dobré dějiny → Tataři jsou katastrofa pro dnešek, byl to utlačovatelský národ, Rusové jsou zvyklí na diktaturu, nebyla zde ani renesance a ni průmyslová revoluce

-na přelomu 12. – 13. století hrozí Kyjevské Rusi z východu největší nebezpečí v podobě TATARŮ:
-Tatarové = Mongolové, tartar = pekelník
-jejich chán Čingischán (Temundžin) měl velkou moc → podmanil se střední Asii, severní Čínu, dostal se až za Kavkaz
-měli rychlé divoké koně, Mongolové se odmala učili jízdě na koni, v jízdě používali 2 koně, když měli žízeň, nařízli krční tepnu tomu koni, na kterém zrovna nejeli a pili, pak tepnu zalepili
-byli to malí, ztetovaní lidé, nelítostní lidé
-v době, kdy ruské knížectví bylo opět rozdrobeno → zaútočili na ně Tataři a v bitvě na řece Kalce roku 1223 Tataři zvítězili
-táhli dál až k řece Volze, kde však byli zastaveni Bulhary → obrátili se zpět na východ (aby načerpali síly)
-další tažení podnikli ve 40. letech 13. století, kdy v čele již nestojí Čingischán, ale jeho vnuk chán Batu
-Batu chtěl být tak silný jak děd, ale nepodařilo se
-roku 1240 Tataři dobyli a vyplenili Kyjev a o něco později také Moskvu (chrámy, pozemky, kostely, bylo to však o mnohem menší město než je dnes)
-ve 40 .letech postupují na západ → dostávají se do Polska → 1242 bitva u Lehnice, kde porazili Tataři slezská knížata → stočili se na Moravu a chtěli jít také na Čechy → ale český král Václav I. Byl rychlejší, vybudoval jakési záseky „barikády“ na hranicích → a tak do Čech Tataři nevpadli a stočili se na Slovensko a Maďarsko (Uhry)
-ve 40. letech 13. století na dobytých územích ruských vzniká státní útvar Zlatá Horda, kde v čele stojí chán Batu
-tento stát měl vojenský ráz
-Horda si udržela moc do poloviny 14. století → na 200 let převálcovala východoslovanské kmeny, zamezila rozvoji ruské kultury → izolace od světa, západní kultury, rozvoje → počátek škobrtnutí v ruských dějinách, který trvá dodnes
-Zlatá Horda trvala 200 let → roku 1380 bitva na Kulikově poli → přestávají mít nadvládu nad ruskými knížaty, ale nadále jim musí tato ruská knížata platit daň → vítězně vychází kníže Dimitrij Donský
-Zlatá Horda se rozpadla až roku 1502 na chanáty → zpožděný vývoj

-Tatary nepodmaněno zůstalo pouze novgorodské knížectví → autonomii uhájil kníže Alexandr → zdatný
-podařilo se mu zvítězit jak proti Švédům ze severu v bitvě roku 1240 na řece Něvě
-vyhrál také proti řádu německých rytířů na Čudském jezeře → němečtí rytíři byli ozbrojeni tak moc, až byli těžcí a led na jezeře se pod nimi prolomil
-za tyto činy se Alexander stává také svatým

Žádné komentáře:

Okomentovat