Loading

9.5. Střetávání reformace a protireformace v Evropě a v českých zemích

PROTIREFORMACE
-Reformační hnutí se houfně šířilo celou Evropu → téměř 1/3 katolíku přešla na protestantismus. Tehdy katolíci museli něco udělat, museli zabránit tomu, aby se všichni nestali nekatolíky.
- Katolíci + papež + kardinálové svolali roku 1545 koncil do italského města Trident, koncil trval až do roku 1563 (18 let) a dohodli se na tom, že si katolickou církev zreformují sami → poté byla katolická církev lepší než předtím → ustal chaos, byla ke kněžím přísnější, museli být morální → chtěli ukázat, že jsou lepší než protestanti. Dále se zde řešily otázky lidského pokání, posledního pomazání, organizace a průběh mše. Odstranil největší výstřelky. V 1. fázi koncilu ještě jakési náznaky kompromisu mezi katolíky a protestanty. Pozn: Papeži měli v prstenu jed a tím mohli otrávit nepřítele.

- Za účelem získání katolíků → vzniká hnutí protireformace → která měla získat protestanty zpátky na svou stranu → byl založen řád Tovaryšstvo Ježíšovo = jezuité → založil je Španěl IGNÁC Z LOYOLY (původem generál, narodil se roku 1491 v Baskitsku, dlouho se léčil, měl spiritualistické myšlenky = exercicia spirituales) → požadoval disciplinovaný řád.
Jezuité byli důslední, disciplinovaný řád, ale také konali aktivní služby, které měly četná podobenství př. byli vynikající kazatelé, hráli divadlo, organizovali procesí, vybudovali si vynikající školství → jezuitská gymnázia byla skvělá, poskytovala vzdělání (katolíci i protestanti se snažili nalákat věřící svým školstvím) př. v Klatovech ve 30. letech 17. století.
- V procesu rekatolizace byly spalovány některé nekatolické knihy, například ANTONÍN KONIÁŠ (údajně spálil až 30 000 knih)
- Rekatolizace vyvrcholila 30letou válkou, kdy se mělo rozhodnout zda zvítězí katolíci či protestanti.
- Prostředkem rekatolizace bylo nové umění a to baroko → mělo oslnit (zlato, výzdoba, buclatí andílci,…), „hra o duše“ → pomocí bible X pomocí baroka.
- Postupně vznikla inkvizice, která měla potírat všechny kacíře, to byli trestáni, veřejně popravování či páleni. Jezuitský řád si udržel svou silnou pozici zhruba 200 let, až v době osvícenství došlo k jeho oslabení (Josef II.)
- V zemích, kde žili přívrženci nekatolickou vyznání i katolíci usilovaly obě znepřátelené strany o vítězství, často za cenu krvavého násilí. Rozdílnost vyznání vyhrocovalo i vztahy mezi jednotlivými státy Evropy a tím se stávaly napjatějšími a výbušnějšími.
* Poznámka: Gregoriánský kalendář – roku 1582 (z 4. října se skočila na 15. říjen), v českých zemích reforma 1584, v Anglii 1732, v Rusku 1918.

Rekatolizace v českých zemích
- Obnovené zřízení zemské znamenalo pro obyvatele nekatolického vyznání buď přestoupit na katolickou víru nebo odejít ze země. Možnost odchodu se však netýkala poddaných. České země opustilo na 30 000 lidí.
- Mezi misionáři, kteří přesvědčovali obyvatele k náboženskému obratu na katolictví, vynikaly především jezuité, kapucíni, františkáni. Jezuity do Čech pozval roku 1556 král FERDINAND I. Zejména na počátku se misionáři opírali o pomoc vojáků a k rekatolizaci docházelo i násilím. Někdy byli i misionáři zabiti. Dále docházelo k výchově dětí v katolických školách.

FRANCIE
-po stoleté válce se Francie osvobozuje z anglické nadvlády a vlivu, a je připravena rozhodovat sama o svém osudu
-z Francie se začíná vytvářet silná evropská říše
-mají skoro stejný územní rozsah jako dnes (pře stoletou válkou jim chybělo území, které patřilo Plantagenetům, ale teď je jejich)

LUDVÍK XI.
-připojil Burgundsko, vznik novodobého francouzského národa

FRANCIE V 16. STOLETÍ
-Francie je lidnatá, rozsáhlá a úrodná země → cítí se jako velmoc → chce se pustit do souboje (křížku s další evropskou velmocí a to Habsburky → jelikož se cítí Habsburky ohrožena (jak ze severu Německem, tak z jihu Španělskem, jež obě patřily právě Habsburkům) → bojují o tom, kdo bude mocnější
-obě síly usilovaly o severní Itálii (byla bohatá) → rozhodující bitva se odehrála u Pavie za vlády francouzského krále FRANTIŠKA I. (byl zajat) → v této bitvě zvítězili nakonec Habsburkové (byli silnější) → severní Itálie připadla Habsburkům a Francie se stáhla
-od této doby (16. století) Francie nemá ráda německo a naopak (až do 20. století)
-francouzský král neměl Němce tak rád, že se spojil dokonce s Turky
-tak jako v Německu i ve Francii po celé šestnácté století probíhaly náboženské války
-přestože je francouzský král i celá Francie katolická, začaly zde v 16. století pronikat myšlenky Jana Kalvína → přijala je část křesťanů a vznikla tak nová církev = hugenoti
-tímto se ve Francii vytvořily 2 znepřátelené tábory:
1) katolíci → v jejich čele stál mocný rod Guisové + francouzští králové (papež nazval francouzské krále nejkřesťanštějšími panovníky Evropy)
2) hugenoti → drobná šlechta, mnoho podnikavých měšťanů
-napětí mezi jednotlivými tábory vzrůstalo

-v 2. polovině 16. století umírá francouzský král KAREL → a jelikož jsou jeho děti nedospělé, moc získává a jako regentka vládne královna - vdova KATEŘINA MEDICEJSKÁ:
-svou dceru Markétu provdala za významného hugenotského šlechtice Jindřicha Navarrského (království navarrské se nacházelo na hranicích mezi Španělskem a Francií)
-u příležitosti jejich svatby konané roku 1572 zosnula Kateřina tzv. bartolomějskou noc → kdy hugenoti, kteří se sjeli do Paříže na svatbu, byli v noci zmasakrováni katolíky
-Jindřich Navarrský ač hugenot přijal katolictví a prohlásil: „Francie mi stojí za 1 katolickou mši“

JINDŘICH III. (1574-1589)
-syn Kateřiny Medicejské
-katolík, zavražděn fanatických mnichem
-jeho smrtí vymírá větev Valoa (= boční větev Kapetovců)

JINDŘICH IV:
-neboli Jindřich Navarronský
-pocházel také z boční větve Kapetovců a to z Bourbonů (kteří pak ve Francii vládli mnoho let)
-jeden z nejschopnějších králů
-nechal zlikvidovat Guisy (jeho největší nepřátelé)
-začal usmiřovat katolíky s hugenoty→ byl schopen udržet smír
-roku 1598 vydal ve městě Nant tzv. Nantský edikt → oficiální zrovnoprávnil katolíky s hugenoty
-zavražděn fanatickým mnichem roku 1610

Žádné komentáře:

Okomentovat