Loading

10.3. Habsburkové, střetávání stavů s Habsburky, náboženská problematika

● V roce 1526 v důsledku bitvy u Moháče se české země opět ocitly na prahu panovnické krize, jelikož Ludvík nezanechal dědice. Čeští pánové zvolili českým králem (podobné pak i uherští pánové) Ferdinanda I. Habsburka – důvody:
a) byli prestižní a mocný rod
b) Češi z nich chtěli těžit, byla t záštita
c) chtěli ochranu před Turky (hrozilo, že z Čech bude muslimská země)
d) Ferdinand měl za manželku Annu- sestra Ludvíka Jagellonského
e) Jagellonci po sobě zanechali mnoho dluhů a Habsburkové se zavázali, že to zaplatí ( i Židé ho v tom podpořili)

● Vláda Habsburků byla naprosto jiná než vláda Jagellovců:

a) Habsburkové chtěli vládnout tvrdě, absolutně, bez pomoci sněmu, „vláda tvrdé ruky“, žádný odpor
b) jestliže Jagellonci tolerovali protestanty a nekatolíky, tak Habsburkové jako bigotní katolíci protestanty nestrpěli
c) ve Vídni vytvořili centrální ústavy a české sněmy ztrácely na důležitosti, byli proti českým stavům
nastaly tak spory mezi Habsburky a českými stavy

● FERDINAND I. 1526-1564
Tím, že získal české království, se stává budoucím činitelem středoevropským- králem rakouským, uherským, českým, chorvatským a ve svých rukou má nemalou dobovou moc. Rakušané vedle armády budovali i velmi vyspělou administrativu, která se stávala hybnou pákou vnitřního uspořádání rakouského. Postavení českého národa se mění v tom smyslu, že se stává součástí velkého společenství a prostřednictvím rakouského území přichází také do kontaktu s osmanským nebezpečím, jež doráželo na střední Evropu hlavně také musí i finančně pravidelně přispívat na obranná opatření, Největším problémem je náboženství. Ferdinand je fanatický katolík a chce, aby české země byly katolické, ale u nás je tradice husitství ještě živá a naše země je i silně protestantská, nedůsledně katolická je i šlechta. Otázka nástupnictví: 19 let nechtějí čeští stavově přistoupit na to, aby se český trůn stal dědičným v rámci habsburského rodu. Ferdinand o to usiloval pro syna Maxmiliána.
- Ferdinand potřeboval peníze proti Turkům, a tak začal zvyšovat daně = berně, čímž oslabil města, která byla převážně protestantská → napětí roste
- Roku 1547 vypukl stavovský odboj
- Roku 1547 požádal německý král KAREL svého bratra FERDINANDA I:, aby mu pomohl s protestanty → Ferdinand tedy chtěl po českých stavech, ať se české vojsko shromáždí u hranice (požádal o vojenskou pomoc) → čeští stavové odmítli tuto pohotovost svolat a dokonce se chtěli postavit proti němu → Ferdinand tedy Karlovi pomohl bez českých stavů → roku 1547 se odehrála bitva u MÜHLBECKU, ve které protestanti prohráli → tehdy se české stavy začaly Ferdinanda bát, viděli, že je opravdu silný. České stavy chtěly Ferdinanda odprosit, ten si to však nenechal líbit → a jako výstrahu nechal popravit 4 přední Čechy (2 měšťany + 2 pány). Ferdinand věděl, že za tento zločin mu největší nebezpečí hrozilo od měst → proto podstatně omezil práva měst → města zbavena samosprávy, museli odvádět velké daně, pokuty → oslabeni jak politicky, tak hospodářsky → to znamenalo pro Čechy katastrofu, jelikož města byla nositelem kapitalismu → Čechy začaly zaostávat
- Roku 1556 → odešel Karel do ústraní, od té doby se císařem německé svaté říše automaticky stává císař rakouské větve Habsburků.
- Roku 1556 povolal do země jezuity, aby prováděli rekatolizaci, dal jim kolek Karlovy univerzity = KLEMENTINUM → pronásledování především Jednoty bratrské
- Od roku 1526 zde vzniká nový státní útvar → soustátí spojení osobou panovníka a to Čechy, Uhry, Rakousko → bylo to velké soustátí a brzdilo Turky (nepodlehli tak)
- Personální unie = stát, který je spojen osobou panovníka
- Pro svou ženu ANNU nechal postavit Letohrádek Belveder

● MAXMILIÁN II. 1564-1576
- Je otci podobný vzděláním, intelektem a rozhledem, panovník byl však slabý, tolerantnější, inklinoval k protestantismu, ale nemohl si dovolit tolerovat nekatolíky → tlak rodiny k rekatolizaci.
- V českých zemích bylo mnoho nekatolíků (80%) a ti toho využili → např. JB (nejsilnější), dále novokališníci (umírnění), luteráni (šířilo se z Německa), kalvinisté (málo), novokřtěnci → tlačili na Maxmiliána → ten pod tlakem dal ústní příslib, že protestanty tzv. Českou konfesi (=společný program nekatolíků) uzná → důvodem bylo, že chtěl po českých stavech, aby králem svolili jeho syna Rudolfa (protože české stavy si uchovaly volitelnost panovníka). Slib nedodržel, popřel to a prováděl rekatolizaci, bránil náboženské svobodě.

● RUDOLF II. 1576-1611, 1612 zemřel
- Byl vychováván se svým bratrem Matyášem jezuity ve Španělsku → ti ho vychovávali k tomu, že z něj bude absolutní vladař (to se na něm později podepsalo). Trpěl depresemi, stihomam, duševní choroba, která se později zhoršovala. Měl období vlády, kdy utíkal k alchymii, mystice, pavědám . Nebyl příliš dobrý panovník, střídal nálady, byl duševně i fyzicky nemocný. Zůstal svobodný, jeho nejproslulejší milenou byla Kateřina Stradová, mněl také mnoho nemanželských dětí (př. Julius d´Austria, který zabil hrůzostrašným způsobem dívku a svůj život skončil ve vězení)
- Roku 1583 přesídlil do Prahy s celým dvorem → důvodem bylo, že Praha byla dále od Turků (kteří ohrožovali Vídeň), byla také klidnější a byl v ústranní → pro Čechy to znamenalo slávu, Praha se stala hlavním městem, jako politik se shlédl v Karlu IV., po jeho vzoru chtěl např. zvelebit Prahu rozvoj v různých oblastech = „rudolfínská Praha, doba“
-působil zde Tycho de Brahe, Johanes Kepler
-vznikají rudolfínské sbírky = sochy, obrazy (za 30leté války je uloupili Švédové)
-rozvíjel se umělecký směr manýrismus
-nechal se umělcem ARCIMBOLDEM spodobnit jako „ovoce“
-hledal kámen mudrců, chtěl vyrobit zlato
-vycházel vstříc i Židům → rabi LÖW
-podporoval šarlatány (př. EDWARD KELLY → nosil Dlouhé vlasy, v Anglii mu uřízli ucho)
- Velkým problémem byla Morava a oblast východu, zde docházelo ke kontaktu s Turky. Země musely doplácet na obranu proti Turkům.V Uhrách nastala v letech 1604-06 vzpoura, do čela se postavil Štěpán Bočkaj.
- Jeho bratr Matyáš začal postupně uchvacovat jeho moc (proti Turkům zklamal) a začal na svou stranu přesvědčovat uherské stavy → začal dokonce v Uhrách vládnout → vzniká tak dvojvládí → Rudolfovi nakonec zůstaly jen Čechy, Matyáš získal i Rakousko
-Rudolfa však podporovaly české stavy → roku 1609 si na něm vynutili MAJESTÁT → ne ústně, ale písemně stvrdil tento unikátní dokument, který předběhl dobu → naprostá náboženská svoboda (lepší než německá svoboda → „oáza klidu“). Rudolf dokument stvrdil, ale nechtěl se s tím smířil a čekal na vhodnou příležitost → jenže chyba. Roku 1611 povolal na pomoc proti českým stavům svého bratrance LEOPOLDA → „Pasovského biskupa“ → do Prahy přes jižní Čechy táhne pasovské vojsko → toho využil poslední Rožmberk PETR VOK (chtěl posílit pozice českých stavů) → dal pasovskému vojsko hodně peněz a oni odtáhli a Rudolf musel sám bez podpory abdikovat ve prospěch svého bratra Matyáše
- Umění: Jan Blahoslav – nový překlad Bible do češtiny, Jiří Melantrich, Daniel Adam z Veleslavína, Václav Hájek z Libočan


● MATYÁŠ 1611-1619
- Tvrdší než Rudolf, typický Habsburk. Začal pokračoval v rekatolizaci. Nevěřil Čechům, přestěhoval se zpět do Vídně, Praha začala zaostávat
- Byl bezdětný, impotentní → v roce 1618 začíná neformálně panovat jeho synovec jižní větve Habsburků FERDINAND II. ŠTÝRSKÝ → Matyáš je nemocný, moc se o to nestará.

● FERDINAND II.
-brzy po jeho zvolení stavy litovaly

Žádné komentáře:

Okomentovat