Loading

14.3. Průmyslová revoluce a její důsledky, Anglie, Čechy, Rusko, Počátky českého průmyslového podnikání

-Takto je označován bouřlivý proces, který začal zhruba v polovině 18. Stol. na Britských ostrovech a který přinesl mnoho důležitých technických změn, objevů a jejich uplatnění a který také vyvolal důležité změny v poměru společenských sil
-PR znamenalo velký posun lidstva ve všech oblastech, současně propojených a znamenala také vznik moderní průmyslové společnosti

ANGLIE
-po napoleonských válkách se stala mocností, její postavení zapříčinilo vítězství ve válkách, koloniální paství, ale také hospodářský rozvoj, je označována jako kolébka PR

podstata:
1) manufaktury jsou nahrazovány továrnami
-1. manufaktura ve Florencii
-manufaktura → dělba práce, levnější, kvalitnější
a) rozptýlená
b) soustředěná

2) zavádění strojů do výroby, pracovník stroje obsluhuje
3) v průběhu 18. století se zvýšila populační křivka (kromě Ruska, Balkánu)
4) předchůdcem 1. PR. byla 2, agrární revoluce (změny v zemědělství)
-vyšlechtily se nové plodiny i nová plemena (nový dobytek, středověká kráva byla malá, brambory, kukuřice, řepa, jetel, vojtěška,… )
-starý zemědělský systém otevřených polí se začal nahrazovat novým, který spočíval v uzavírání polí ohrazováním → ohrazování znamenalo přesun majetku půdy a zpočátku bylo prováděno na základě soukromé dohody, později byl celý proces zakotven i v nově vydaném zákoně → vytvořily se tak farmy na dobré půdě a začalo se rozšiřovat střídavé setí; ohrazování však neznamenalo jen zlepšení zemědělské výroby, ale také se díky němu zvýšily sociální rozdíly na vesnici, střední sedlák, který dostal při ohrazování méně úrodnou půdu, nemohl konkurovat velkostatkáři
-místo tříletého střídaní, kdy jedno pole leželo ladem (úhor), bylo zavedeno čtyřleté střídání pšenice, tuřínu, ječmene a jetele
-tuřín i jetel byly využity jako potřebné krmivo pro dobytek na zimu, stáda se zkvalitnila a čerstvé maso bylo po celý rok

-samotná PR začala v polovině 18. století v Anglii, kde byla dlouho osamocená, pouze trochu v Nizozemí a severní Francii
-až po Napoleonských válkách se rozvíjí dál, to souvisí na společenských předpokladech → to závidí na společenských předpokladech, odbourání nevolnictví
- v Rusku až na konci 19. století (nejsou závody), Čína a Afrika později

PR začala v textilním průmyslu:
-roku 1733 vynalezl JOHN KAY „létající člunek“ → mechanický strojek, který zdvojnásobil produktivitu tkalcovské práce
-tím bylo zapotřebí stále více příze a tak její cena po vynálezu člunku rychle vzrostla
-roku 1794 chudý tkadlec JAMES HARGREAVES sestavil spřádací stroj s 8 vřeteny, jejichž počet dokázal pak zvětšit na 80, tento stroj byl poháněn lidskou silou a pojmenoval ho po své dceři JENNY, příze však byla tenká, nepevná a často se trhala
-zlepšením v tomto směru byl spřádací stroj water-frame, poháněný vodním kolem, sestrojený HIGHSHEM v roce 1767, příze se tak stala pevnou, ale stále příliš hrubou
-až v roce 1779 využil SAMUEL CROMPTON předchozích poznatků a dokázal spojit přednosti jenny a water-frame, jeho spřádací stroj, pojmenovaný mule (kříženec), již vyráběl přízi jemnou a dostatečně pevnou
-nití bylo potřeba hodně a to souviselo s větším pěstováním bavlny (USA)
-roku 1785 sestavil EDMUND CARTWRIGHT tkalcovský stav
-francouzský chemik BERTHOLLET začal používat chlór k bělení prádla, což bělená značně zjednodušilo (starý proces bělení, kdy se prádlo namáčelo v kyselém mléce a pak viselo na vzduchu i osm měsíců, již samozřejmě nevyhovoval)
-válcový stroj k potiskování látek od THOMASE BELLA, byl v 90. letech upraven i k tištění knih
-textilní výroba zvýšila nejen poptávku po látkách, ale také po uhlí a železe, hutní průmysl začal vyrábět železo pomocí koksu a stavba vysokých pecí, umožnila vyrábět železo ve velkém, později se používala litina (stavěly se z ní mosty, kolejnice, pilíře,…), byla však hodně křehká, a tak se ke slovu dostala ocel
-toto všechno však vyžadovalo velké množství energii, a protože lidská síla dávno nestačila a vodní kolo bylo velice závislé na rozmarech přírody, bylo nutné objevit nový zdroj, který by byl schopen dodat velké množství energie
-roku 1765 sestavil JAMES WATT první model parního stroje, který postupně zlepšoval (jednočinné, dvojčinné), původně, aby mohla být ze šachet vyčerpávána voda
-roku 1774 sestrojena první strojní vrtačka, o pár let později válcovací stolice na výrobu ocelkových plechů
-díky vývoji ve všech těchto odvětví byly kladeny čím dál tím vyšší nároky i na průmysl dopravní v tomto oboru došlo v této době zejména k velkému rozvoji železnic
-roku 1814 sestrojil GEORGE STEPHENSON (narodil se v rodině rolníka) svou první lokomotivu, roku 1825 zahájena pravidelná železniční doprava mezi Stocktonem a Darlingstonem
-za pomocí svého syna Roberta sestrojil Stephenson toku 1829 zdokonalený typ lokomotivy Raketa (dosáhla rychlosti až 50km/h)
-v polovině 18. století měla Británie více než ¼ světové železniční sítě, v Rakousku se první železnice objevila roku 1837
-doprava se díky tomu zlevnila a zrychlila, zvýšil se její objem a bezpečnost, omezila s izolovanost jednotlivých oblastí
-železnice byla zpočátku koněspřežná, pak už ne, před parním strojem musel jít s praporkem
-Američan ROBERT FULTON sestrojil 1. parník, poprvé se plavil na řece Hudson roku 1807
-roku 1818 Atlantik přeplul parník SAVANNAH, regulérní doprava mezi Anglií a New Yorkem začala roku 1838
-došlo k rozvoji zbožní výroby, vytvořil se jednotný vnitřní trh, vznikaly celní spolky, světový trh se rozrostl do šířky, objevilo se moderní akciové bankovnictví
-průmyslová revoluce se do západní Evropy rozšířila po roce 1800, do střední Evropy po roce 1850-východní a jihovýchodní Evropa prošla procesem industrializace až koncem 19. století


DŮSLEDKY
-svět se zmenšil, zlepšení obchodu
-vyrostla nová města a městské aglomerace (Manchester, Birmingham)
-převrstvení společnosti, šlechtici (privilegovaná vrstva) zatlačování do pozadí → nová vrstva = továrníci → mocná skupina, která se chce podílet na moci
-v 1. fázi mluvíme o tzv. primitivní kapitalismus: Fabrikant si s dělníky dělal podstatě co chtěl. Svobodná námezní síla. Dělníkům se vede velmi špatně, podvyživení, těžké úrazy. Pracovalo se od 5 do 17, s 1 hodinou přestávky, práce vysilující. Zaměstnávány ženy a děti (1/3 mzdy → nízké mzdy). Hrozivé podmínky bydlení. Nebyly koupelny (ani v Schönbrunnu, Sisi ji postrádala). Špatné mezilidské vztahy a ždání sociální síť (muž musel život děti, manželku a prarodiče). Vznikaly tzv. pavlačové domy → na chodbě 1 vodovodní kohoutek (studená voda), 1 záchod, vložky nebyly → tím se zhoršují mezilidské vztahy, žádné soukromí .Dělníci se začali organizovat
- Využil toho Karel Marx (ekonom) → studoval historii, třída utlačovatelů a utlačovaných → nabídl spojení dělníků. Marx hlásá: „Proletáři všech zemí, spojte se“ → hlásá nesmiřitelný třídní boj, vychází z dějin → kdy nakonec se vytvoří beztřídní společnost . Dělníci tak začali zakládat strany marxistického typu. Nakonec socialismus ztroskotal na rovnosti (lidé nebyli motivovánu ke vzdělání, ke tvorbě, kapitalismus byl hnací stroj). Realitě bližší byla popatření anglického průmyslníka ROBERTA OWENA, který pro své dělníky zřizoval sociální instituce, stavěl domy a staral se o jejich vzdělání

PRŮMYLOVÁ REVOLUCE V ČESKÝCH ZEMÍCH
-první průmyslové vlaštovky začaly v českých zemích mnohem později, počátky ve 20.-30. letech 19. století
-roku 1791 první průmyslová výstava v českých zemích (1. na evropském kontinentu)
-zpočátku průmysl slabý, do země zváni Angličané, aby zde zavedli postupy, později zde vlastnili manufaktury němci, německý kapitál
-roku 1805 ve Stromovce v raze předváděl JOSEF BOŽEK parní stroj (byl těžký) = paroloď, lidé mu však ukradli kasičku s penězi, tak se na to pak vysral
-roku 1821 ve Šlapanicích u Brna otevřeli první strojírnu na českém území (továrna na výrobu strojů)
-v severních Čechách (tam bylo německé osídlení) začali němečtí podnikatelé zakládat textilky např. v Liberci nebo ve Svárově (zde podnikatel JOHAN LEIBIG)
-šlechtic VALDŠTEJN založil v Plzni v polovině 19.st. malou strojírnu
-roku 1869 strojírnu Leibiga zakoupil EMIL ŠKODA (inženýr) a předělal ji na nejlepší strojírnu v zemi, později dělala i zbraně (děla) → zásobovala Rakousko
-první železnice byla koněspřežka v 30. letech 19. století české Budějovice-Linec
-v Rybitví se objevují bratranci VEVERKOVÉ → vynalezli ruchadlo (moderní obráběcí pluh)
-postupně se začalo rozvíjet cukrovarnictví, pivovarnictví a lihovarnictví
-plzeňské pivo bylo zpočátku podřadné, ale na počátku 40. let zkazil jeden zaměstnanec postup várky (horní X dolní kvašení) → a pak zjistili, že pivo má lepší chuť → od roku 1842 lepší než předtím → tento postup pak přebraly ostatní země
-v Terstu (přístav) pracoval inženýr JOSEF RESSEL, ten zkoušel dávat před loď šroub, ale když ji dal dozadu vynalezl lodní šroub

-v 70. letech byla dovršena česká průmyslová revoluce
-v českých zemích vyl dostatek uhlí, keramické hlíny, stavebních hmot, a pěstovalo se zde obilí, len, cukrová řepa
-vznikaly cukrovary, pivovary, lihovary, textilní průmysl zpracovával nejdříve len, později vlnu a bavlnu
-těžký průmysl se rozvíjel v blízkosti uhelných nalezišť

shrnutí:
-obyvatelstvo se v celém rakouském soustátí se zvýšilo ze 30 na 40 milionů a počet českých obyvatel dosáhl čísla 5 – 6 milionů.
-začala se intenzivně rozvíjet průmyslová základna, její technické předpoklady: dělo se tak hl. v Čechách – vzdalovaly se hlavně oblasti uherské
a) v roce 1815 je vyvinut parovůz, 1817 paroloď, v letech 1824 – 1827 bratranci Veverkové zhotovili na prachaticku ruchadlo – důležité pro zemědělství
b) roku 1825 byla poprvé dána do provozu koněspřežná železnice mezi Českými Budějovicemi a Lincem (stavěla se v letech 1824-1832).
c) nastává rozmach i dalších oblastí: 1825 založena první česká spořitelna, 1827 první česká pojišťovna
d) přelomem projde muzejnictví – v r. 1818 vzniká Františkovo muzeum v Brně, 1848 České královské muzeum a 1854 – 1919 Muzeum království českého
e) školství bylo stále na stejné bázi – vychovávalo oddané katolíky a Rakušany, prošlo organizačními změnami – od r. 1816 (1848) se na gymnáziu vyučovalo v češtině,
f) 1799 je založena malířská akademie = Akademie výtvarných umění, 1806 Česká škola polytechnická, 1811 konzervatoř v Praze

ŽELEZENICE
- Byla potřeba, aby se mohla spojit města. Železnice bylo také potřeba aby se mohla průmyslová revoluce rozvíjet. Ve 30. letech panuje v Rakousku Ferdinand V. (retardovaný, neuměl se ani podepsat, těžký porod) → za něj se začala budovat Ferdinandova severní dráha, která vedla z Vídně do polského Haliče (Bělička za Krakovem): Vídeň-Břeclav-Brno-Olomouc-Bohumín-Halič . Čeští vlastenci si prosadili, aby se na této dráze udělala odbočka do Prahy → roku 1845 v Praze první lokomotiva. Během desítky let kilometry železnic → vše se propojovalo → rostl obchod i revoluce

VOJTĚCH LANNA 1805-1866
- Jeden u nejúspěšnějších českoněmeckých kapitalistů první generace, podnikatelů, kteří začínali od píky. Loďař, iniciátor splavení řek, takřka monopolní dopravce na Vltavě a Labi (soustava zdymadel, aby řeky byly splavné a mohla být lodní doprava). Budovatel železnic, mj. Buštěhradské dráhy, Negrelliho viaduktu, Masarykova nádraží, stavitel mostů, provozovatel koněspřežné železnice v jižních Čechách, majitel prvních dolů a železářského průmyslu na Kladně, štědrý mecenáš. Podnik zdědil po otci syn Vojtěch Lanna junior, který pak firmu dále rozvíjel.

FRANTIŠEK GERSTNER 1795-1840

-Syn profesora matematiky. Po studiích se věnoval uskutečnění svého i otcova snu → koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec, kvůli sporům s investory práce přerušil a odjel pracovat do Ruska. Když v Evropě získal potřebné zkušenosti, postavil železnici z Petrohradu do Carského Sela (letní sídlo cara). Připravoval projekt železniční sítě v habsburské monarchii, avšak umřel v době svého pobytu v USA

JOSEF RESSEL 1793-1857
- Od mládí měl zálibu v technice. Vystudoval nejprve dělostřeleckou školu a pak lesnickou akademii. V Terstu se zrodil jeho největší vynález = lodní šroub umístěný mezi zádí lodí a kormidlem

JAN PERNER 1815-1845
- Získal zkušenosti cestami po Evropě a u Františka Gerstnera při práci v Rusku. Po návratu do Prahy v roce 1842 se stal nadšeným vlastence, a projektantem trati Olomouc-Praha. Při příjezdu prvního vlaku do Prahy 20.8. 1845 byl hrdinou několikadenních oslav. Jeho život ukončila tragická událost, když se na služební cestě při výjezdu z tunelu vyklonil z okna vagonu a narazil hlavou na sloup, na následky tohoto zranění příští den zemřel

PRŮMYSL V TOMTO REGIONU
Frenštát-malé železárny v 16. století, první vysoké pece v 19. století
Čeladná-vysoké pece vyhasla roku 1900
Pstruží -první továrna v regionu na nádobí, žid Richard Postelberg
Frýdek -ve Frýdku byly textilky v židovských rukou a Židé je vysávali
Frýdlant (Hukvaldské panství)-patřilo olomouckému biskupství. Roku 1777 biskupství povýšeno na arcibiskupství. Bylo zde mnoho dřeva a zásoby železné rudy . Před 30 letou válkou se v malé míře začalo vyrábět železo. Čeladňané i Pstružané museli dovážet dřevo. Na počátku 19. století druhá největší výroba železa na Moravě. Frýdlantské železárny měly pobočku ve Vítkovicíh a pan ROCHIFIELD, kterému patřila železnice nehal do Vítkovic postavit trať a stal se majitelem Vítkovických železáren (30.-40. léta) → Vítkovice se rozrůstaly:1) vedla zde železnice, ve Frýdlantu železnice až 18712) železo se začalo zpracovávat koksem → 1 z prvních koksovacích pecí. Frýdlant přešel k výrobě kamen a litiny, pece vyhasly. Roku 1913 arcibiskup pronajal akciové společnosti na 50 let železárny FERRUM → výroba kamen. Rroku 1886 Frýdlant témeř celý vyhořel . Od roku 1864 výroba smaltovaného nádobí NORMA

V této době v Rakousku vládli panovníci:

FRANTIŠEK I. (II.)
-František II., od roku 1806 císař rakouský čili František I., syn Leopold I.
-od roku 1812 občanský zákoník, zajišťoval všem občanům rovné právo u soudu
-za Marie + Josefa II. pozitivní reformy, on však vývoj zbrzdil
-v duchu Svaté aliance → konzervativní, ustrnulý režim, bál se novot, snažil se vládnout absolutně
-krédo: „Co je staré, je dobré, co je nové, je špatné“
-řádná průmyslová revoluce, pouze malé pokroky v průmyslu (železnice, pára)
-na pomoc měl kancléře METERNICHA → františkovsko-meternichovský absolutismus. (říkalo se mu také „kočí Evropy“
-zemřel na zápal plic roku 1835

FERDINAND V. zvaný Dobrotivý
-mentálně zaostalý, mozková disfunkce, epileptické záchvaty (protože se Habsburkové ženili mezi sebou a matka měla těžký porod)
-vládla za něj státní rada → KLEMENT METTERNICH
-na druhou stranu byl dobrotivý, dával almužny žebrákům, Borovský na něj napsal satiru Král Lávra
-za něj pokročila průmyslová revoluce → vybudována Severní Ferdinandova dráha z Vídně přes Moravu do haliče, roku 1845 odbočka z Olomouce do Prahy
-poslední habsburský panovník, který se nechal korunovat českým králem

RUSKO:
- Rusko je zaostalé, jen pozvolna se rozvíjí průmyslová revoluce, za Alexandra II. rozvoj průmyslu – textilní, potravinářský, železnice (francouzský kapitál), na konci 19. st. Transsibiřská magistrála (dopravní tepna, Moskva – Vladivostok, vedla přes dnešní SV Čínu)
-Je největším státem světa. Provádí koloniální politiku → již v 17. století připojilo Ukrajinu, v 18. století kus Polska, Pobaltí (za Petra Velikého), v 19. století připojuje Kavkazské státy (Azérbájdžán, Gruzie), v polovině 19. století obsazuje celou střední Asii (Kazachstán, Tádžikistán, Uzbekistán,…), obsadili Aljašku tu však v roce 1867 prodali Američanům za 7 200 000, ve 20. století se pokusili obsadit SV Čínu
- Do dějin Evropy vstupuje za napoleonských válek, nese největší tíhu bojů, má slovo na vídeňském kongresu, stává se velmocí. Podstatně ovlivňuje děje v Evropě, diktuje si podmínky
- Vláda: samoděržaví (feudalismus, absolutní despocie), kdy car rozhoduje o všem a opírá se o pravoslavnou církev a jeho gardu tvoří kozáci (zbaveni daní, od mládí profesionální vojsko). Je zde obrovská nevzdělanost kromě šlechty, měšťanstva a nemožná zaostalost, podplácení a alkoholismus (vodku pili z tachanů, samohonka → destilovalo vodku pomocí 2 lavorů). Velké rozdíly a kontrasty mezi bohatými a chudými, potlačena individualita, kreativita

ALEXANDR I. 1777-1825
-zúčastnil se bitvy u Slavkova, 1 ze zakladatelů Svaté aliance

MIKULÁŠ I. 1825-1855
-syn Alexandra, neměl nárok na trůn, na trůn měl právo Konstantin → spory o trůn
-v nastalém bezvládí se pokusili důstojníci petrohradských pluků, kteří byli členi tajných organizací, uskutečnit státní převrat a nastolit ústavu → jejich pokus byl uskutečněn v prosinci 1825 odtud „povstání děkabristů“ → povstání však bylo tvrdě potlačeno
-jeho vláda byla špatná, byl to despota
-Rusko je zaostalé, jen pozvolna průmyslová revoluce, nevolnictví = brzda Ruska, hluboký feudalismus (ne kapitalismus jako v Evropě), mnoho negramotných, hospodářsky zaostalé
-vojensky se však prosazovalo → Mikuláš = „četník Evropy“ → v rámci Svaté aliance zasahoval do dění v Evropě
-roku 1831 tvrdě potlačil povstání Poláků (nesnášejí se od 3. dělení Polska), angažoval se na Balkáně
-mna pomoc si ho pozval rakouský císař František Josef k potlačení revoluce v Maďarsku → bitva u VILÁGOŠ (velká národní porážka Maďarů a katastrofa jako Bílá hora)
-Rusko chtělo na oslabeném Turecku získat úžiny Bospor a Dardanely → tak by se dostali do Středozemního moře a chtěli z jihu zasáhnout Evropu, -válkou také chtěli chránit pravoslavné poddané v Turecku, podařilo se jim zničit turecké loďstvo (admirál NACHINOV)
-Evropa v tom viděla smrtelné nebezpečí a ohrožení, a tak se začaly angažovat Anglie, Francie, Piemont → vylodili se na Krymu a začali bojovat proti Rusku v tzv. krymské válce, která trvala v letech 1853-1856 (Mikuláš nepřežil) → tvrdé boje např. o SEVASTOPOL (Lev Nikolajevič Tolstoj –„Sevastopolské povídky“)
-v této válce se projevila zaostalost Riska → hrdinně bojovalo, ale Evropa měla lepší a modernější zbraně
-pro Rusko velká pohroma, car umírá, v ruské armádě se projevuje korupce
-od prohnané války si Rusko vysloužilo pojem → „kolos na hliněných nohou“ → obrovská, ale nestabilní země

1 komentář:

  1. Bylo skvělé vědět, že existuje upřímný věřitel půjček, který ví o pomoci půjčce s nízkou sazbou 2. vždy zůstaneme pokorní a nikdy se nevzdáme financí mého projektu a za nabídku půjčky, kterou mi pedro poskytl, jsme opravdu vděční za pomoc a podporu, kterou jsme obdrželi, jak jsme diskutovali, kontaktujte pedroloanss@gmail.com pro více informací o jeho nabídce půjčky .

    OdpovědětVymazat