Loading

16.7. Nová mapa Evropy a světa, zánik čtyř monarchií

V poválečné Evropě proběhly rozsáhlé zeměpisné změny, vznik nových států, vznikaly na národnostní principu (2/3 obyvatel musí být příslušníky dané národnosti)
- Versailleský systém hodně skřípal
Rozpadem R-U vzniklo:
a) ČSR - „Versailleský cár papíru“. Benešovy dekret → vyhnali 3 miliony sudetoněmeckých Němců, ti to chtějí anulovat a majetek zpět
b) Rakousko - Rakouská republika. Ve volbách zvítězila sociální demokracie (K. Reuner, O. Bauer). V roce 1934 spolu s nástupem fašistické strany dochází k fašizaci Rakouska, která vrcholí v březnu 1938 připojením k Německu (anšlus).
c) Polsko (z Haliče) - Polsko vidělo svoji záštitu ve Francii, vedlo protiněmeckou a protisovětskou politiku. Jednotícím vlivem byla katolická církev. Labilní nově demokratický systém byl v roce 1926 nahrazen autoritativním režimem osobní moci (Pilsudskiho diktatura).
d) Maďarsko - Hodně ztratili (Slovensko), nejsou spokojeni se svými hranicemi. Maďarsku zůstala asi třetina země bývalých Uher. V dubnu 1919 byla neúspěšná vláda Károlyiho vystřídána komunistickou vládou a byla vytvořena Maďarská republika rad. Tak byla poražena (intervencí), a k moci se dostala fašistická strana (Horthy). Moc drželo v rukou několik velkostatkářů, vysokého kléru a důstojníků. Rozvrácené hospodářství nutilo Maďarsko ke stále novým zahraničním půjčkám. Sbližovalo se s Itálií a částečně i s Velkou Británií. Proti Maďarsku byla vytvořena Malá dohoda (Maďarsko totiž ohrožovalo Jugoslávii i Rumunsko).
e) Jugoslávie = Srbové+Chorvati+Makedonci - Jugoslávie vznikla spojením Srbska, Chorvatska, Černé hory a Slovinska. Katastrofální hospodářská situace vedla k mohutným stávkovým hnutím (tvrdě potlačována). V roce 1921 byla přijata ústava, kterouž se Jugoslávie stala konstituční monarchií s jednokomorovým parlamentem (skupština). V roce 1929 byla nastolena diktatura krále Alexandra. Byly zde nepřekonatelné rozdíly:
1) Chorvati + Slovinci → katolíci, psali latinkou, vždy se hlásili k střední Evropě
2) Srbové → pravoslavní, u Ruska, říznutí s Turky

Místo Ruska vzniklo SSSR, bolševici dali volnost:
a) Estonsko - Po pádu carského Ruska v důsledku Velké říjnové revoluce vyhlásilo Estonsko 24. února 1918 nezávislost, což se nesetkalo s pochopením na ruské straně. Následovala válka za nezávislost, která skončila vítězstvím estonských sil, což bylo potvrzeno smlouvou z Tartu podepsanou 2. února 1920. Estonsko si udrželo nezávislost 22 let. Po většinu této doby bylo parlamentní demokracií, v letech 1934-1938 vládl zemi autoritářský režim Konstantina Pätse. Národní parlament Riigikogu byl volen občany staršími 18 let.
b) Lotyšsko - Lotyšsko vyhlásilo nezávislost na Rusku 30. listopadu 1918. Po vypuknutí druhé světové války bylo 17. června 1940 okupováno a posléze anektováno Sovětským svazem pod záminkou zvýšení obranyschopnosti SSSR. Během jednoho roku sovětské krutovlády před německou invazí byly desítky tisíc Lotyšů odvlečeny do sibiřských gulagů nebo povražděny. Němečtí vojáci byli proto na začátku války poměrně značnou částí obyvatelstva vítáni jako osvoboditelé, čehož po válce masivně zneužívala sovětská propaganda. Součástí Sovětského svazu jako Lotyšská sovětská socialistická republika zůstalo až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.
c) Litva - Po rozpadu carské říše se Litva osamostatnila, ale měla napjaté vztahy s Polskem , které obsadilo území okolí města Vilniusu, které bylo Litvou považováno za hlavní město; Litevci zřídili tedy jako hlavní město Kaunas. Litva získala v roce 1923 anexí přístav Klajpedu. V roce 1939 musela Litva vydat právě Klajpedu pod nátlakem Německu. Po okupaci východních částí Polska v roce 1939 bylo území Vilniusu a okolí Litvě předáno Sovětským svazem. V roce 1940 se Litva stala součástí SSSR. Po napadení SSSR v roce 1941 bylo území Litvy okupováno Němci v letech 1941 až 1944. Novodobý samostatný litevský stát vznikl v roce 1990,
d) Finsko
-Hodně ztratilo Německo: Alsasko + Lotrinsko připadlo Francii, ztratilo kus Pruska ve prospěch Polska, ztratilo nejen území, ale také kolonie (ty získala Anglie a Francie) , nejsou spokojeni
- Se svými hranicemi nebyla spokojena Itálie, která chtěla více, nedostala část území na úkor Malé Dohody
- Rumunsko: získalo území, kde žila početná maďarská menšina

Padly 4 panovnické rody:
a) Habsburkové
b) Hohenzollernové (v Německu)
c) Romanovci (na příkaz Lenina)
d) Osmané, místo Osmanů vzniká Turecko → v závěru 1. sv. války a po ní začala genocida, vyvražďování Arménů, protože prý kolaborovali k Rusům a zavinili prohru, 1 z největších genocid (vyhnali je do pouště a oni zemřeli hladem). Na místo tureckého sultána se do čela Turecka postavil paša Mustafa Kemal → chtěl z rozbitého Turecka udělat silný stát, evropskou zemi, ženám zakázal nosit šátky, mužům zakázal fezy, místo arabského písma zavedl latinku, říká se mu atatyrk = otec Turků.

-Začíná také vzkvétat demokracie → vznikají republiky, mnoho politických stran, sebeurčení národů (každý si může vybrat, kde chce žít)
- Technický pokrok → lepší zbraně, letadla, mění se odívání, účesy, myšlení lidí → jiná Evropa

Žádné komentáře:

Okomentovat