Loading

14.1. Napoleonské války

- Začátek 19. století byl ve znamení Napoleonských válek.
- Napoleon Bonaparte, který zvítězil v 77 bitvách a pouze 4x byl poražen, byl původem Korsičan. Pocházel ze šlechtické rodiny, která měla dobré postavení. Byl energický, rozhodný, pracovitý, s bystrou inteligencí, rychlým a přesným úsudkem, odvahou k činům, díky tomu ho čekala závratný kariéra v armádě. Původně běžným dělostřelcem u Bastily, ve 24 letech se stal generálem, věhlasný vojevůdce pak dobyl téměř celou Evropu – důvodem bylo:
- Poprvé je zmiňován roku 1793 → tehdy Angličané vyvolali povstání ve VANDEÉ (na severu) a na jihu chtěli dobýt přístav TOULON, ale zde je odrazil Napoleon a jeho dělostřelectvo, jmenován brigádním generálem. Poté byl pověřen velením nad městskými pluky → zde se hodily jeho dělostřelecká průprava a projevují se jeho velitelské schopnosti.
- Byl dosazen do čela francouzské armády v boji s Rakušany v Itálii v letech 1795-96 (díky schopnostem), Rakušany porazil a dobyl Milán, připojil kus Itálie (direktorium mu dalo armádu, ale zpočátku mu ani nevěřili, že by mohl vyhrát). Roku 1797 dokonce Rakousko uzavírá s Francií mír .
- Jeho úspěchy byly velké, politici se ho začali obávat, on jim však řekl, že o politickou kariéru nemá zájem.
- V letech 1798-1799 Napoleon táhne do Egypta → aby zasáhnul Anglii, která zde měla své kolonie a zabránil v obchodování s Indií, mimo armádu s sebou vzal také vědce → ti objevili tzv. ROSETTSKÉ DESKY, vědec Jean Francois Champollion pomocí nich rozluštil hieroglyfy (touto Napoleonovou výpravou se nechal inspirovat Hitler). Napoleon zde zvítězil v bitvě „pod pyramidami“ ,v námořní bitvě u ABUKÉR mu Nelson zničil loďstvo, poté se mu nedařilo, prohrál převážně námořní bitvy, které vedl anglický admirál NELSON
- Napoleon se tedy vrátil do Francie, kde zjistil, že direktorium je oslabené a převzal moc → provedl roku 1799 převrat a vlády se chopil jako 1. konzul a vzniká tak nový politický systém = konzulát .
-moc získal také díky tomu, že sám přepsal zákoník, vydal novou ústavu, přepsal občanský zákoník,…
-občanský zákoník (Code civil) byl tak moderní, že Francie z něj dodnes čerpá
-zřídil francouzskou národní banku, podporoval průmysl, vevedl Francii z „bordelu“
-zavedl moderní školskou soustavu → podobá se dnešní = základní, střední a vysoké vzdělání
-chtěl tak vychovat odborníky, cenil si učenců, vyhlásil: „Učenci a osli doprostřed armády“, zavedl princip rovnosti → na VŠ se mohl dostat kdokoliv, kdo složil talentovou a zkoušky, povinná desetiletá školní docházka
-roku 1800 se Rusové pokusili přejít Alpy (poprvé se o to pokusil Hanibal, zůstal mu pouze 1 slon) → Napoleon prošel Alpy a odrazil je
-roku 1802 se prohlásil doživotním konzulem a roku 1804 se prohlásil za císaře, byl korunován v Notre Dame, sám si korunu položil na hlavu, naklonil si i papeže, který s ním souhlasil, celá Evropa však stojí proti němu a tak začíná období Napoleonských válek:
a) již roku 1800 se pokusila ruská armáda vedena maršálem SUVOROVEM přejít Alpy (Suvorov: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“), Napoleon je však porazil
b) roku 1805 prošel Německem a u ULMU porazil nejprve Rakousko → pak šel na Moravu, a protože tam dorazil dříve, mohl si to tam ohlédnout a strategicky obsadit místa
c) roku 1805 bitva u SLAVKOVA = „bitva 3 císařů“ (rakouský císař František I., ruský car Alexandr I. a Napoleon) → Napoleon vyhrál, stojí zde mohyla míru. Jeden ruský pluk se ani nedostavil, protože ho po cestě chytla žízeň a zastavil se v Šaraticích a … 6.12 bylo ustaveno příměří na zámku ve SLAVKOVĚ, 26.12. prešpurský (bratislavský) mír. Jeho vítězství u Slavkova mělo důsledky pro Evropu → roku 1806 zrušil Svatou říši římskou, rakouský císař už není císařem římským, pouze rakouským, z roztříštěného Německa vytvořil RÝNSKÝ SPOLEK → knížata mu byla podřízena.
d) zvítězil také na Pruskem, série vítězství např. u FRIEDLANTU, u JENNY Po porážce Ruska a Rakouska mu zbýval pouze jediný velký nepřítel = Anglie.
e) roku 1805 (Oktober) chtěl podniknout invazi do Anglie → poražen admirálem NELSONEM (jednooký, jednoruký) v bitvě u mysu TRAFALGAR → přestože Nelson zemřel, Anglie zvítězila. Napoleon se však nevzdával a jestliže se mu Anglii nepodařilo dobýt vojensky, chtěl to zkusit ekonomicky → vyhlásil tedy „kontinentální blokádu“ = zákaz obchodování s Anglií
f) roku 1807 vpadl do Portugalska (že se zde prý pašuje zboží do Anglie) a zabral ho
g) roku 1808 táhl o Španělska, královská rodina zatčena, španělským králem se stává jeho bratr JKOSEF I., vzniká zde protifrancouzská partizánská válka = GUERILLA – stotisíce vojáků (Poprava partyzánů – obraz romanistického malíře E. Delacrioxe), v každé provincie povstalecká rada JUNTA, Napoleon se mění v očích Evropanů na tyrana, zde si však poprvé vylámal zuby a státy si všimly, že ho lze porazit
h) Rusko však porušilo kontinentální blokádu a nadále s Anglií obchodovalo. Aby si zajistil Rakousko v bitvě proti Rusku, rozvedl se se svou ženou Josefinou a za ženu si vzal dceru Františka MARII LUISU a měl s ní syna ORLÍKA (Napoleon II., vlastním jménem Napoleon Francois).Napoleon tedy roku 1812 táhne do Ruska → spolu s ním jedna z největších armád → 500 000 vojáků (byli to převážně vojáci, ze zemí, které získal). Rusko proti Napoleonovi vedl ruský generál KUTUZOV, ten zvolil ústupnou taktiku → ustoupil a za sebou nechával spálenou zemi. Obě armády se střetly u BORODINA (u Moskvy) → krvavá bitva, ale nevyhrál nikdo. Kutuzov opět ustupuje, Napoleon vstupuje do Moskvy → cítí se jako vítěz, Moskva však byla prázdná, protože všichni obyvatelé odešli a pořád zde byly zakládány požáry → Napoleon tedy zabíjel zbylé obyvatele, ale požáry stále vznikaly, Napoleon už neměl zásoby, atak tam nezůstal.
Snažil se dokonce jednat s Alexandrem, který byl schovaný v Petrohradě, ale ten si Napoleona nevšímal. V Rusku nastala zima, francouzští vojáci byli jen lehce oblečení a začaly docházet zásoby → Napoleon v říjnu opouští Moskvu. Chtěl se vrátit jinou cestou, ale Kutuzov ho přinutil jít tou samou (spálenou) → Napoleonovo vojsko chtělo přejít řeku BEREZINU, tam však už byl KUTIUZOV a dorazil Napoleona. Napoleon rychle spěchal zpět do Francie (zpět na ně útočili ještě partyzáni), Napoleon potřeboval novou armádu (zbylo mu jen 30 000 mužů), vojáky tam dokonce nechal, cítil, že tak nemůže zvítězit → z tohoto tažení se už nevzpamatoval
i) této Napoleonovy porážky využily Rusko, Prusko, Anglie, Rakousko a sestavily proti Napoleonovi armádu, která se s Napoleonem utkala roku 1813 v bitvě u LIPSKA = „bitva národů“ . Po porážce Napoleona u Lipska vstoupila vojska soupeřů do Paříže a Napoleon musel abdikovat (= odstoupit), byl vězněn na ostrově ELBA (ve Středozemním moři). Na francouzský trůn byl dosazen monarcha LUDVÍK XVIII. (bratr Ludvíka XVI.) → neoblíbený, lid nespokojený
j)Napoleon toho využil a z ostrova utekl → přistál u francouzských břehů a roku 1815 byl vítán jako osvoboditel → postupně se k němu všichni přidávají → vzniká tak 100 denní císařství. Opět se proti Napoleonovi spojily okolní státy a roku 1815 (Jún) ho u WATERLOO porazili → odvezen na sorto SV. HELENY (v Atlantiku), kde až do své smrti roku 1821 byl vezněn Angličany, zemřel předčasně za nevyjasněných okolností
-Napoleon si Evropu rozdělil mezi členy své rodiny (bratr Josef se stal nejprve králem neapolským, poté španělským, Jerome král vestfálský, Elisa velkovévodkyně toskánská, Karolina královna neapolská)
Napoleon trpěl poruchou štítné žlázy, sužovaly ho ekzémy, suchý kašel a záchvaty malárie. Od roku 1808 začal tloustnout, po návratu z Ruska trpěl depresemi. V roce 1816 prodělal úplavici, trpěl záněty žil, poruchami krevního oběhu, ztrácel chuť k jídlu. Doktor ARNOTT mu dal projímadlo obsahující chlorid rtuťný. 5.5. 1821 v 17:49 Napoleon vydechl Naposledy. Byly také teorie, že ho otrávili Angličané pomocí arzénu.

-proč Napoleon u Waterloo prohrál?
1) vojsko bylo narychlo svolané
2) vojáci mu už nebyli tak věrní
3) vojáci už nebojovali s takovým nadšením
4) francouzský generál GROUCHY měl přijít na pomoc, ale zpozdil se (nepřišly však rozkazy) → Francouzi ale viděli v lese jezdectvo, mysleli si, že je to konečně Grouchy, ale byl to pruský generál BLÜCHER

-proč byl Napoleon tak úspěšný?
1) generální stratég a velitel
2) nadchl vojáky pro boj
3) dobrý důstojník
- důsledky válek: urychlení státní správy, právního systému a hospodářského života, ale hospodářské rabování, násilí.

Žádné komentáře:

Okomentovat