Loading

1.7. Charakterizuj hlavní rysy Babylonu, Asýrie, Indie, Číny, Chetitů, Fénicie, Palestiny.

Semité na území Sumerů vytvořili 2 říše- Asýrii na severu, Babylon na jihu (byli vyspělejší, zdroje)
Asýrie a Babylónie mezi sebou bojovaly- buď zvítězila Asýrie nebo Babylónie

BABYLÓNIE
a) starobabylonská říše
- na konci 19. st. př.Kr. sjednotil Babylonskou říši CHAMMURAPI, o životě ve starobabylonské říši se dozvídáme z Chammurapiho zákoníku – ten zkopíroval ze sumerského zákoníku LIPID IŠTAR, zdokonalil ho a předělal k semitskému obrazu. Absence odpouštění (zub za zub, oko za oko), obyvatelstvo nebylo souzeno stejně (podle kategorií, každý měl jiné tresty). Na stéle (obelisk) je Chamurabi a je tam bůh Šamaš (slunce) a podává mu to, aby lidé zákoník uznali jako božský.
-po smrti Chamurapiho stát slábne, nájezdy barbarských Kassitů
b) Středobabylonská – Kasité
c) Novobabylónská – nejslavnější období.

-NABUKODONOZOR II. za něj zajetí Židů, obrovská říše, podmanili si Asýrii, až k středozemnímu moři, vyvrátili Jeruzalém. Astronomie, astrologie (vynález chaldejských kmenů) Babylón padl bez boje, dobyli ho Peršané. Panovníci Babylóna chtěli jiná božstva, kněží se báli, a tak jim Peršané slíbili, že zachovají stará božstva. Babylonský panovník BALTAŠAR si zavolat žida Daniela (v jámě lvové), na hostin se objevila ruka a napsala: MENE TEKEL UFARSIM = že říše bude zničena, a opravdu kněží zrádci otevřeli vrata, bylo to 539 př. Kr.
-Babylón – jedno z nejvýznamnějších a nejstarších měst, podrželo svůj význam po celý starověk, leží na důležité křižovatce obchodních měst. Až 250 000 obyvatel, dobře opevněn, památky – Mardukův chrám, Ištařina brána ( barevná, draci, dnes je v Berlínském muzeu, protože Babylón vykopali Němci + Angličané), Visuté zahrady Semiramidiny (spor jestli vůbec byly) božstva (Ištar, Marduk).
-zásluhou BABYLÓNIE je tom, že dokázali využít sumerské poznatky a zanechali sumerskou kulturu ostatním národům jako odkaz.
- Babylon měl dobré opevnění, ale panoval tam král Nabonid- chtěl reformu náboženství- v noci babylónští kněží otevřeli bránu Peršanům (slíbil jim ponechání náboženství, když se bez boje vzdají)

ASÝRIE (16.st. př. Kr.)
- Asýrie ležela na horním Tigridu ,severněji než Bybylonie, jiné klimatické podmínky, velké sucho
- zemědělství mělo nízkou úroveň ,kompenzovali to řemeslem a obchodem (především Malá Asie- dnešní Turecko)
- název podle Ašuru- hl. město, později Ninive, hl. Bůh, národnost
- nejagresivnější stát na Blízkém východě (pověstná krutost, válečné vozy a koně- překvapivé)
- tvrdé tresty- napichování na kůl, deportování obyvatel, poprvé se zde využívá policie
- byla největší- až ke Středozemnímu moři, dobyli i Egypt, kulturně přejímali poznatky od Babyloňanů
-v roce 612 př.Kr se spojili Médové a Babylóňané a dobyli hlavní město NINIVE, srovnali ho se zemí → tak končí dějiny Asýrie

-král AŠŠURBANIPAL (novoasyrská říše) nechal zbudovat knihovnu v Ninive → podporoval kulturu, tam se našlo na 30 000 hliněných tabulek z oblasti historie, astronomie, lékařství, literatury – Epos o Gilgameši
-panovník ASARHADON
-SARGONOVA pevnost (chrámový komplex) poblíž Ninive
-na obrazech poznáme významnou osobnost – panovníka podle triády = vysoké čepice
-AŠŠUR - nejvyšší božstvo

CHETITÉ (17.-12.st.)
-chetitský stát vznikl kolem roku 1640 př.Kr., jeho zakladatelem byl TABARNAŠ, hl. město země Chatti bylo CHATTUŠAŠ (na území Turecka)
-nepříznivé pro zemědělství, „chudáci z Chatuše“ , spíše pastevci
-v 16.st.př.Kr. Chetité pronikli do Mezopotámie, válčili i s Babylónem
-v dalších stoletích se tlačili do Sýrie, tam se jejich zájmy střetly s Egyptem (Kadeš)
-ve 13.st.př.Kr. byla Chetitská říše nejrozsáhlejší
-kolem roku 1000 př.Kr. se však ze Středozemního moře přivalila vlna mořských národů → chetitský stát byl zpustošen, začal se pomalu rozkládat a v 8.st.př.Kr., pak nájezd Asyřanů (ničitel SARGON II. 717 př.Kr.). -říše skončila: Asyřané smrtelný úder, ale říše skončila roku 1200 př. Kr. nájezdem mořských národů – připluli na lodích z moře, snad z dnešní Dalmácie. Migrovali pryč, obsadili Krétu, Kypr a útočili na civilizace – oslabili Egypt, zničili Chetity. Byli indoevropského původu, vysocí lidé, uchýlili se na území blízkého východu (nejznámější národ PELIŠTEJNCI – FILIŠTÍNI – snad už znali železné nástroje, prý to možná přejali od Chetitů, Židé v té době+ žili v době bronzové)
-moc byla v rukou krále, byl nejvyšším knězem, soudcem a vojevůdcem
-po smrti byl prohlášen za Boha a vládu po něm převzala manželka
-přední hodnostáři byli vybírání z členů královské rodiny (rada krále – parlament), elitní sbor chetitského vojska tvořili bojovníci na rychlých válečných vozech taženými koňmi
-chetitské písmo rozluštil Bedřich Hrozný na počátku 20.st., v náboženských textech se objevily i egyptské hieroglyfy
-Chetité uctívali velké množství bohů, Chatušiliš, Uršilin – nejvyšší soudci, kněží, po smrti bozi
-v chetitském státě žili svobodní i otroci, šlechtici měli své otroky
-znali železo, Egypťané ne, měli dobré zbraně, úderná síla, válečné vozy (i Asyřané – tank starověku; lukostřelci
-původ: indoevropský (mírnější zákoník), obklopeni semity
-našla se i verze Eposu o Gilgamešovi

Nárazníkové státy
- drobné státní útvary, které ležely na východním pobřeží středozemní moře, ležely mezi dvěma velmocemi (Egypt x Asýrie, Babylónie) - prosperovaly pouze tehdy, když velmoci válčily nebo měly jiné problémy

FÉNIČANÉ (3. tis. Př. Kr.)
- fenic = stavitel lodí, Foinos = červená, purpurová barva, byli to Semité
- dobří obchodníci, vyvážili, dováželi, obchodovali s Egyptem
- rozkládali se na území dnešního Libanonu, měli také pouze městské státy, měli přístav (provozovali námořnictví)
- Sidon, Tyros, Byblos
- byli nejlepšími řemeslníky, stavěli paláce, chrámy, znali práci se sklem- šperky
- rozsáhlé cedrové lesy- vzácné dřevo, výborný materiál pro stavbu lodí, na jejich území žily ostranky- červené barvivo (vyvažovalo se zlatem, tuto nachovou barvu nosili pouze králové), výroba barviv (12000 měkkýšů na 12 kg purpuru)
- vedli si záznamy- museli vymyslet písmo- Hlásková abeceda (kromě samohlásek) -) prostřednictvím Řeků a Římanů se to dostalo do Evropy → latinka, arabština a hebrejština je přepracované fénické písmo
- nejlepšími námořníky té doby, plavili se po Středozemním moři- zakládali kupecké osady na pobřeží- vyrostla z nich velká, - bohatá města- např. Kartágo (Katrhadašt)- území dnešního Tuniska
- dopluli až ke břehům Atlantiku
- dokázali obeplout celou Afriku (ve službách egyptského faraóna)
- jako malé státy neměli šanci- v 9.st. Je obsadili Asyřané, Babyloňané, Peršané, Makedonci, Římané, Arabové.
- náboženství polyteistické např. Molok- socha bronzového býky- velké břicho- rozpálení- hození prvorozeného syna
- někdy se Féničanům připisuje ukřižování

PALESTINA
- původní sídlo= Ur
- Dějiny: V 18.st. př. Kr. (vláda Chamurapiho) skupinka Izraelitů přešla přes poušť s došli až na území dn. Izraele (asi kvůli jinému náboženskému vyznání). Vedl je Abrahám (putování trvalo několik desítek let), v Izraeli byly časté hladomory- šli do Egypta. Dařilo se jim dobře, po čase chtěli Egapťané Izraelity zotročit, utíkají proto zpět domů, vede je Mojžíš, dobrý vůdce, dal - národu řád- desatero, po příchodu zpět byli více disciplinovaní, nikdy se nesjednotili – 12 kmenů, vedli je soudci = období soudců. 12.st. př. Kr.- po návratu Izraelců bylo však území Izraele zabráno Kanány, území Kanaán (tito lidé vyspělí, měli města) a - aké tam byly mořské národy (např. Pelištejci= Filištíni.


Filištýni znali železo, Izraelci byli v době bronzové, ale vyhráli- sjednotili se a zvolili prvního krále v historii- 1př. Kr. Saul- v bitvě s Filištýny padl, po Saulovi následoval David- rozený válečník (viz David a Goliáš). Dobyl Jeruzalém (hl. Město), porazil jak Kananejce tak Filištíny. Izraelci používali v bitvách lsti. David si podmanil i okolní země- po něm nastoupil na trůn jeho syn Šalamoun. Izraelci měli přísně zakázáno se dávat dohromady s ženami z jiného kmene (jiné náboženské vyznání). U Izraelců se prováděla obřízka. Šalamoun byl jiný než David, Šalamoun byl moudrý diplomat, hodně obchodoval a podnikal. Izrael vzkvétal, Izrael se stal velkým a významným městem, pozvali si Féničany, aby jim postavili velký chrám. Návštěva královny ze Sáby (z Afriky). Šalamoun stranil svému kmeni Juda (nemuseli platit daně, chodit do války). Po smrti Šalamouna se odtrhlo 10 kmenů - království se rozpadlo
- Vznikla 2 království- na severu Izraelské království (Samaří), na jihu Judské království (Jeruzalém)
- 722př. Kr, Asyřané Izraelské království pohltili, deportovali je tisíce km daleko, dnes o nich nic nevíme
- 586 př. Kr. Přicházejí Babyloňané, ničí Judské království, deportovali je do Babylonie
- Juda- něm. Jude = čes. Žid, kmen Juda v Babylonii přežil
- po dobytí Babylonie Peršany král Kýros II. (měl rádce Hamana) povolil návrat Židů do Izraele- Židé mají svátek purim (opijí se do němoty)
- po návratu byli Židé v područí Peršanů, byli ale samostatní- měli velkou volnost
- ve 3.st. př. Kr. si Persii podmanil Alexandr Makedonský
- v 1.st. př. Kr. Si je podmanili Římané
- ve 2.st. př. Kr. Povstání Židů proti Římanům- povstání se nezdařilo, Římané jim přikázali odchod z Říma, jinak zemřou rozutekli se do celého světa = od té doby žijí v diaspoře
- ve středověku se jim nedařilo- byli diskriminováni a utlačování- antisemitismus, žili v ghettech
- důvody: náboženské (Židé zavraždili Ježíše)
- odlišovali se (vypadali jinak, jiné vlastnosti, oblečení)
- byli výborní podnikatelé a obchodníci, měli rádi peníze, dařilo se jim a byli boháči
- v 19. stol. došlo k emancipaci Židů
- ve 20.st. holokaust, padla ještě jedna třetina- 6 milionů Židů
- dnes mnoho Židů žije v USA, Francii, Argentině
- 1948 první stát Izrael
- současní čeští Židé: Ota Pavel, Arnošt Lustig, Jan Kraus, Tomáš Topfer, Jan Saudek, Karel Svoboda, Petr Novotný
- světoví: Steven Spilberg, Albert Einstein
- odkaz Židů: desatero, morálka (úcta ke stáří, soucit), přísně zakázán incest, ovlivnili 2 -náboženství: křesťanství a islám, humanita, židovské náměty, miluj bližního svého, vysoká morálka, zákaz incestu, soucit k ostatním, zdravotní zásady 6+1

ČÍNA
-orientální despocie
-nacházela se mezi řekami Chuang-che (žlutá řeka) a Jang-c-tiang
-určitá izolace – podle nich Čína střed světa = říše středu, ve středověku velmi těžce přístupná
-výborní stavitelé - stavěli silnice, mosty, budovy, opevněná, průplavy a dodnes funkční kanály (před všemi ostatními - 1700 km císařský kanál spojující dvě řeky, sloužil jen k praktickým účelům, k obraně, k dopravě,…)
-velká čínská zeď přispěla k izolaci a obraně před kočovníky, měla asi 2500 km, široká je 8 metrů, 6-12 m vysoká, v nejširších místech pojme až 10 lidí, obsahuje také několik set (tisíce) strážních věží, stavěla se a obnovovala 2000 let
-Čína je kulturou východní Asie – ovlivnila hlavně Japonsko, Koreu, Tibet, Mongolsko
-nejstarší oblastí ‚Číny je oblast žluté řeky
-dostatek sprašové půdy umožnil dostatek úrody – dobré výnosy, v zemědělství pěstovali proso a pšenici
-o dějinách máme málo zpráv → vycházíme z legend, hodně údajů nalézáme na želvích krunýřů nebo kostí zvířat (tzv. věštírny – dopovědi na otázky králů)
-dynastie SIA – velmi málo zpráv, kolem roku 2200 př.Kr., vláda první dynastie (moc neznámá)
-dynastie ŠNAG (JIN) více údajů, podrobné zprávy, 18.-12. st. př.Kr.,v této době vzniklo první písmo, první zprávy, města
-dynastie ČOU – navazuje na dynastii Šang, 7.-5. st. př.Kr.,. říše se rozšiřovala na východ k druhé řece Jang-c-tiang
-období Jar a podzimu (722-481 př.Kr.)
-5.-3. st. př.Kr. období válčících států, oddělování států, rozpad na jednotlivé oblasti → vítězně vyšel stát Chin
-dynastie ČCHIN její panovník JING-ČHONG porazil okolní státy a sjednotil všechny čí ské státy
-koncem 3.st.př.Kr. vzniká ČÍNA
-JING-ČHONG první císař, krutý, srdce draka, zabránil válkám, když roztavil všechny zbraně; Tvrdé přísné zákony; počátek stavby velké čínské zdi; Čína se stává říši, ze severu museli čelit nájezdům kočovníků z vnitrozemí, proto byla postaven VČZ (nejdelší hřbitov na světě)
-dynastie CHAN 200 př.Kr.-200 po Kr., k postupnému oslabování a nakonec k zániku centrální císařské moci
- ve 14. stol byli dobyti Mongoly (vůdce Čingischán)


-Číňané daleko před Evropou vynalezli:
1) střelný prach
2) objevili kompas – znali činnost magnetické jehly – měla tvar lžíce (podel souhvězdí velké lžíce = velký vůz)
3) vynález knihtisku
4) kormidlo
5) hedvábí z bource morušového (musel 10 x denně žrát, teplo, dobrá péče) – „hedvábná stezka“ – přes poušť „moře smrti“ – těžká cesta, nesnadný terén, až k Středomoří. Hedvábí se vyměňovalo za koně a tkaly ho ženy: 1 role hedvábní = 360 kg rýže (stejná cena), 2000 zámotků = 0,5 kg hedvábí. Byzantští mnichové v 7. a 8. st, vynesli v holích – zlomen monopol.
6) 105 př.K. nastie CHAN – papír (stromová kůra+bambus), předtím se psalo na tenké plátky bambusu – svisle, nebo se psalo na hedvábí
7) písmo pojmové, nejstarší literární památka = Kniha písní = kniha poezie. Složité písmo pro úzkou vrstvu vzdělanosti.
8) trakař
9) deštník
10) rozvíjela se medicína (princip krevního oběhu)
11) astronomie – mapa hvězdné oblohy
12) porcelán, (monopol, v 18. st. zlomilo Sasko)
13) matematika
14) akupunktura
15) draci – používali se k létání
16) opium
-čínská památka – armáda z terakoty

-náboženství:
a) KONFUCIÁNSTVÍ – Konfucius žil v 6.st. př.Kr. v době Buddhově. Etika, nejlepší mravouka na světě. Úcta ke stáří, tradicím, rodičům, přátelství. Zdůrazňuje splnění povinností. Velký význam připisuje výchově. Směřuje k pokoře. Řídil se pravidlem: Nečiň jiným to, co nechce, aby jiní činili tobě.
b) TAOISMUS – tao = cesta. Vychází z podobných zásad jako k. Klade důraz na meditaci a nenásilí jako cestu k ušlechtilejšímu životu.

INDIE
-ve starověku prošla Indie podobným vývojem jako přední východ
-do Indie se dalo proniknout hlavně skrz horské stezky
-i tady hrálo významnou roli zavlažování pro vznik prvních států
-střediska nejstarší civilizace a kultury vznikla v povodí řeky Indu, už od prvopočátku se rozvíjela v Pandžábu = Pětiříčí
-v této oblasti byla archeology nalezena města, nejstarší kultury v Indii HARAPPA a MOHENDŽO-DÁRO
-později se civilizace přesunula více na východ, podél Gangy
-písmo (se zvířecími motivy) → nerozluštěné, značky, psalo se na palmové listy
-v architektuře oblouk
-o politických dějinách Indie toho víme málo (málo písemných památek, protože se psalo na palmové listy a březovou kůru)
-jisté je, že v polovině 2. tisíciletí př.Kr. přišli z Hindúkuše a Pamíru (pohoří na severu) bílé kmeny Árijců, kteří vytlačili původní obyvatelstvo tmavé pleti = Dravidové
-árijci ze středu Asie a emigrovali 3 směry: Indie, Peršané (Írán), Evropané.
-Árijci poté ovládli celou Indii a centrum státu vybudovali kolem řeky Gangy – ovládli celou severní část a obsadili tuto zemi
-z Véd se dozvídáme, že obyvatelstvo se dělilo do kast (kasta=varna), kastovní společnost je hieraticky uspořádána společnost (od nejvyšší kasty po nejnižší) – přísná pravidla, nesměli se vdát, ženit do jiné kasty, měli určená povolání, jak se narodil tak i zemřel (v průběhu života člověk nemohl přestoupit z kasty do kasty)
-1. kasta = brahmáni – nejvyšší, kněží
-2. kasta = kšátriové = vojáci, obrana
-3. kasta = vajšiové = řemeslníci, obchodníci, zemědělci (hospodářská prosperit, výživa)
-4. kasta = šúdrové – nádeníci, nemajetní
-existují i tzv. nečistí – čantalové
-rozdělení do jednotlivých kast vycházelo z náboženství brahmanismu → základem byla víra v posmrtný život a reinkarnaci (převtělování, stěhování duší)
-náboženství:
-indické náboženství v raném období bylo ovládnuto uctíváním přírodních božstev (vítr)
-postupně s růstem mocí kněží se prosazoval brahmanismus
-všechny živé bytosti jsou součástí věčného koloběhu stvoření, zrození, umírání atd.
-podle brahmanismu každý člověk zaujímá v kastovním systému takové postavení, jaké si zasloužil v předchozím životě
-každé kastě jsou připisovány jiné práce, povinnosti a rituály, na jejich dodržování závisí budoucí osud člověka a jeho reinkarnace

-v 6. st. př.Kr. vystoupil s kritikou brahmanismu a kastovního systému princ SIDDHARTA GAUTAMA (na severu Indie) = BUDDHA = osvícený
-buddhismus nerozlišuje lidi podle společenského postavení
-Buddha hlásal, že všichni lidé jsou si rovni, člověk proto nemá usilovat o převtělení, ale o dosažení stavu věčné blaženosti klidu duše neboli NIRVÁNY
-člověk má proto konat dobré skutky jen z lásky k lidem
-má krotit své vášně a touhy (protože jsou to utrpení po něčem toužit a dokázat něco)
-má se zříci veškeré touhy, a tak se zbavit utrpení → toto formuloval do 4. pravd
-hlásal zásady humanity a dosažení bez božské pomoci
- slabina: neradi zabíjeli, nechtěli ubližovat
-král AŠÓKA – uplatnění buddhismu ve vládě, stát zvelebil: zavlažování, silnice, vyspělé zemědělství
-architektura: zpočátku chrámy tesané do skal – nedaleko Bombaje a na ostrově Elephantě, ale i volnoprostorové chrámy
-archeologické vykopávky:
-vykopávky svědčí o vysoké vyspělosti indické civilizace
-nalezené domy a lázně – domy dvouposchoďové s mnoha pokoji, byly z nepálených cihel
-koupelny – splašky byly sváženy do městské kanalizace
-výstavná města – dlážděné ulice byly pravoúhlé, až 35 000 obyvatel, byly postaveny na umělých náspech – zábrany proti vodě
-spoust předmětů denní potřeby, keramika, hračky, hrací kostky
-odkaz:
a) písmo – sanskrt (hláskové pásmo) – indické písemnictví velice bohaté – Mahabharáta, Ramajany, bajky O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
b) rozsáhlé matematické znalosti i astronomie a lékařství, zabývali se i obchodem
c) vymysleli „arabské“ číslice, Pythagorova věta, pí, desítková soustava, znali i nulu
d) výborní řemeslníci, obchodovali i s okolními zeměmi
e) koberce, textilie, látky, zlaté věci (umělecké předměty ze zlata), zbraně
f) duchovní inspirace pro materialistický západ
g) přírodní asfalt (i Sumer)
h) kámasútra (napsána hinduistickým mnichem)

Žádné komentáře:

Okomentovat