Loading

7.1. Vysvětli příčiny husitské revoluce

- Politický neklid, prohlubující se hospodářské potíže, časté epidemie a oslabení mezinárodního postavení českých zemí způsobily nejistotu ve všech vrstvách obyvatelstva. Lidé stále častěji vzpomínali na pokojné časy za vlády Karla IV. a toužili po nápravě neutěšeného stavu.
Ke konci 14. století dochází ke krizi ve společnosti:

a) krize římskokatolické církve v oblasti morálky – demoralizace, ziskuchtivost, zpronevěření se svému úkonu, kněží přestávají být vzorem, spíše naopak
b) papežské schizma (rozkol, roztržka, rozdělení) → dochází k dvojpapežství, protože část papeže chce 1. papeže, zbytek 2. papeže → tím dochází ke zametení lidu, po koncilu v PISE, který měl situaci vyřešit, nastává trojpapežství
c) epidemie černého moru → zemřela na ní 1/3 Evropy (1380 velký mor v Čechách)
d) ekonomická krize, hladomor
- Středověký člověk považoval tyto hrůzy za trest boží. Začínajíá se objevovat lidoví kazatelé, kteří se ve svých kázáních dotýkají zkažeností církve, která nežije podle zásad bible a požadují její nápravu neboli reformaci, odtud reformátoři.

JOHN WYCLIF (VIKLEF)
- První vlna reformačního hnutí vzešla z anglické univerzity Oxford. Jejím představitelem byl John Wyclef, profesor, zasloužil se o překlad Bible do angličtiny, popíral božský původ papežství, zavrhl odpustky, uctívání obrazů, požadavek zbavit církev světského majetku (sekularizace), měl vliv na Husovo učení.
- Diskuse o Wyclifových názorech v Čechách rozdělila Pražskou univerzitu (čeští mistři pro reformu, němečtí proti), 1403 zákaz 45 jeho článků učení, později spáleny.

VOJTĚCH RAŇKŮV Z JEŽOVA
- Další reformátor, teolog a absolvent pařížské Sorbony

Žádné komentáře:

Okomentovat