Loading

9.4. Evropská reformace, její hlavní představitelé

Reformační myšlenky z Německa se šířily i do jiných zemí:
a) 1530 uzákoněno ve Švédsku, 1536 v Dánsku, pak Island, Prusko, dostalo se i na území Polska (Poznaň), Slovenska, Sedmihradska, slezská a česká města
b) ve Švýcarsku:
1. ULRICH ZWINGLI → Švýcarský reformátor → jeho typ protestantismus neměl ve Švýcarsku velký vliv. Odmítl katolické svátosti, celibát, chtěl uzavřít kláštery, konfiskovat majetek církve. Jeho protestanti byli ze země vyhnáni na Moravu, kde se jim začalo říkat habáni → vytvořili habánskou keramiku. Někdy se jim říkalo také novokřtěnci → křest přijímali až ve vyšším věku → odtud pak vznikla církev baptistická.
2. BALTHASAR HUBMAIR → radikální, přívrženec novokřtěnců, osobní víry
3. JAN KALVÍN → Původem Francouz, ale ve Francii se neprosadil, proto přesídlil do Švýcarska → nalezl zde své stoupence a v Ženevě založil církevní stát. Na rozdíl od Luthera byl Kalvín fanatický protestant → co není psáno v Bibli je zakázáno (př. veřejné zábavy, tanec,…) . Později se jeho učení dostává dál → Holandsko, Francie (hugenoti) Anglie (puritániú, jeho učením je zčásti ovlivněna i Jednota bratrská . Uznávají učení o predestinaci = předurčení → již při narození Bůh rozhodl o tom, kdo bude a kdo nebude spasen .Za přízeň Boží považovali (stejně jako Židé), jestli se jim daří po stránce ekonomické → proto velmi podnikali → urychlení vývoje, vzdělání (později i JB podporovala vzdělání)

Význam revoluce:
1) vznikla nekatolická (protestantská) náboženství
2) bohoslužby se konaly v národním jazyce, což přispělo k rozvoji národních kultur
3) důraz na vnitřní zbožnost podpořil důvěru jednotlivce v sebe sama, to se odráželo v aktivním životním přístupu jednotlivce → otevřena cesta ke kapitalismu
4) náboženské změny se staly východiskem k řešení společenských problémů (revoluce v Nizozemí, Anglii, Francii,…)

Rozdělení křesťanství
1) pravoslavní – od roku 1054 (kdy se církev rozdělila na západní a východní), na východě - Rusko, Řecko, jejich kněží si neholí vousy
2) katolíci- 70% Evropy, hlavou je papež
3) luteráni- Pobaltí, Skandinávie, ½ Švýcarska, severo-východ Německa
4) kalvinisté- ½ Švýcarska, Holandsko, Skotsko (→ presbyteriáni)
5) anglikáni- v Anglii
-za Jagellovců bylo v českých zemích 80% nekatolíků, pak se to ale změnilo a katolíci převažovali

Žádné komentáře:

Okomentovat