Loading

8.3. Charakterizuj 2 světy, které se setkaly v Novém světě

- Nový svět se až do zámořských plaveb odlišoval od Evropy a vyvíjel se nezávisle na ní. Evropské představy o zámoří byly nepřesné, neúplné a často fantazijní. Tzv. „divoši“ byli povrchně Evropany hodnoceni jako zaostalí, na nižším stupni vývoje. Naproti tomu vzdělanci zde viděli nezkažený svět přírody nedotčený civilizací.

- Evropané se střetli s těmito civilizacemi:

1. INKOVÉ
-v oblasti dnešní Peru, Bolívie, Ekvádoru
-od poloviny 12. století zde existoval stát CUZCO, do 15. století území rozšířeno výboji → stává se nejrozsáhlejší, bohatou a vyspělou říši
-1. historicky doložený panovník PAČAKUTI inka
-nástupnický spor mezi ATAHUALPOU a HUÁSCAREM říši oslabil a umožnil Španělům její dobytí
-poslední inka ATAHUALPA byl vězněn dobyvatelem FRANCESCEM PIZZAREM (1931-33), i přes vysoké výkupné Španěly zabit (uškrcen), v říši zavedena evropská správa, genocida Inků
-v čele státu stál zbožštělý neomezený vládce (sapa inka), vlastních všech pozemků, šlechta se dělila do několika vrstev, ostatní obyvatelstvo do kast; ajllu = základní sociálně ekonomická jednotka, rodová, pakl vesnická občina
-vhodné podmínky pro zemědělství (kukuřice, brambory), řemeslná výroba, hrnčířství, keramika, tkalcovství, řezbářství
-v náboženství – kult Slunce
-kultura: znalost kalendáře, vyspělé lékařství (i chirurgické zákroky), vzdělanost vyšších vrstev, písmo kipu = uzlové
-architektura: paláce, stupňovité pyramidy, opevněná města (CUZCO, MACHU PICCHU), častý materiál adoby = cihly z hlíny a slámy nebo odpadků
-rozsáhlá silniční síť, ale neznalost kola

2. MAYOVÉ
-říše na území dnešní Guatemaly, Neloze a zvláště Mexika
-první osídlení na přelomu 2.-1. tis.př.Kr., existovala zde Stará a Nová říše
-Mayové neměli jednotný stát, ale menší státy, jejichž centra byla města se zemědělským okolím → mezi státy existovala vzájemná rivalita, občanské války, v době příchodu Španělů úpadek mayských států
-hlavou státu (města) byl dědičný panovník, nejvyšší duchovní představitel a rádce panovníka – hlavní kněz
-civilizace na úrovni doby kamenné, narozdíl od Inků neznali železo, pěstovali kukuřici, fazole, papriky, hrnčířství a umělecká řemesla, platidlem byly kakaové boby
-v náboženství se uplatňoval polyteismus př. božstvo kukuřice, stvořitel světa Hunab Ku a jeho syn Itzamná (1. kněz), na počest bohů se konaly obřady, hostiny i pitky, lidské oběti (krví z vytrženého srdce se potřel obraz božstva)
-vysoká úroveň vědy: matematik (pojem nuly), zeměpis, astronomie, dokonalý kalendář, hieroglyfické písmo (asi 300 znaků, psáno zleva doprava, dochovaly se 4 mayské kodexy v podobě leporel, ale zbytek zničily Španělé)
-stavby: stupňovité pyramidy, paláce šlechty a kněží, stadiony pro obřadní míčové hry, města spojovaly silnice, kamenné a štukové reliéfy, sochy bohů, jeskynní malby, fresky, zlatnictví, keramika, zpracování peří

3. TOLTÉKOVÉ
-středoamerická civilizace, poraženi Aztéky
-monumentální chrámové pyramidy, palácové komplexy, hřiště, plastiky bojovníků, zpracování kovů, keramika, hlavní motiv umění – bůh QUETZALKOATL, často v podobě opeřeného hada

4. AZTÉKOVÉ
-na mexické náhorní plošině, hl. město Tenochtitlán, konfederace městských států, 1. panovník Itzcoatl
-za vlády MONTEZUMY expanze, podrobili si většinu kmenů středního a jižního Mexika
-sílo Montezumy nazváno Španěly „americkými Benátkami“
-vnitřních rozporů využil dobyvatel CORTEZ a říši dobyl, nazvána Novým Španělskem, hl. město změněno na Mexiko City
-v čele státu vladař, vyznanou rolí měli i mocní kněží
-vyspělé zemědělství (kukuřice, rajčata, tabák), chov domácích zvířat (pes, krocan), zpracování mědi, bronzu, neznali železo; keramika
-uctívání přírodních sil, v čele čtveřice tzv. tvořivých bohů = rodiče a původci ostatních bohů, kruté a krvavé lidské oběti
-věda: rozvinutá matematika, astronomie, kalendář přesnější než evropský, hieroglyfické a piktografické (obrazové) písmo, rukopisné knihy – aztécké kodexy
-stavby: chrámové pyramidy, kultovní hřiště, paláce, kamenné sochy bohů, mozaiky, nástěnné malby, využití peří, obrazy zvířat i květin

Žádné komentáře:

Okomentovat