Loading

1. 5. Vývojové etapy starověkého Egypta.

EGYPT
- dějiny Egypta začínají vysycháním Sahary v mezolitu- lidé se koncentrují u řeky Nil (30 km široký pruh, dlouhý 1000km), - nebyli indoevropané ani semité
- sousedé Egypta: jih- Nubie (dn. Súdán)
západ- Libyjci (u pobřeží Středozemního moře)
východ- Semité (nejnebezpečnější)
– první byly kraje (nomy, velel jim nomarcha)- dochází ke sjednocování nomů- vznikají 2 říše:
– a) Dolní Egypt- úrodnější
– b) Horní Egypt- více surovin
– r. 3100 př. Kr. vládce Horního Egypta sjednotil celou říši v jednu, jmenoval se Meni, Narmer

Periodizace Egypt. Dějin
- 2.st. př. Kr. Žil v Egyptě kněz Manetho, který rozdělil Egypt. Dějiny na 31 dynastií (není to pokrevně řazeno)
- později byly dějiny rozděleny ještě na:
1. stará říše
2. střední říše
3. nová říše
- existovala také přechodná období, pro která je charakteristický zmatek, chaos,…

PŘEDDYNASTICKÉ OBDOBÍ
-už v neolitu vznikají osady okolo Nilu
-1. faraon Štír – nic nevíme
-jižní hranice tvořily peřeje = katarakt

STARÁ ŘÍŠE 2700-2200 př.Kr.
-z prvních dynastií vynikají panovníci 3. a 4. dynastie → typické stavby pyramid → „dynastie stavitelů pyramid“
-panovníci podnikali výpravy na Sinaj, obchodovali s fénickými městy Byblos (Libanon), zajížděli do země Punt (somálsko)
-stavba pyramid byla velice nákladná – egyptské hospodářství se tím vyčerpávalo, státní moc upadala
-k největšímu úpadku došlo za faraóna POPEJE (POPI), vládl 90 let, 2350 př.Kr.
-lidé stavěli pyramidy a nepracovali v zemědělství, nikdo neudržoval zavlažovací systém, vzpoury, nespokojenost lidu → konec staré říše

STŘEDNÍ ŘÍŠE
-kolem roku 2190 př. Kr. se Egypt rozpadl na nomy = konec Staré říše
-nastává období zmatků → nutnost sjednotit Egypt, protože říše přinášela kulturní i hospodářský rozkvět
-rozpad na nomy hrozil Egyptu zkázou, nebylo ústřední moci, pustla zavlažovací síť
-na Egypt útočily Núbijci, Lýbijci, Asiaté, semitské kmeny, k opětovnému sjednocení došlo v roce 2000 př.Kr.
-o prvenství bojovala města NENNISOVET a VÉSET (Théby) → zvítězil vésetský král MENTUHOTEP → vládl 51 let, zavedl úředníky, výběrčí daní, písaře
-on a jeho nástupci AMENEMETH A SENVOSRET opětovně obnovili zavlažovací síť → byli stanoveni úředníci, kteří sladovali stav a dobu záplav, udržovali zavlažovací kanály a síť zdymadel
-Fajúmská oáza = obilnice, jedna z nejúrodnějších oblastí Egypta
-budovány přístavy v Rudém moři
-vybudován obrana proti Asiatům, v místě dnešního Suezu
-vznik nových měst, která měla kanalizaci, samostatné čtvrti
-koncem, 19. st. se v deltě Nilu začali usazovat HYKSÓSOVÉ (semitské kmeny ze syrsko-palestinské oblasti), kteří v letech 1730-1580 př.Kr. ovládli postupně celý Egypt, seznámili Egypťany se zapřáháním koní do vozů, jejich kultura pak splynula s Egyptem

NOVÁ ŘÍŠE 1550-1070
-Hyksósy z Egypta vyhnal AHMOSE a stal se tak zakladatelem Nové říše
-Egypťané zprvu Hyksósy vyhnali a pak je ještě pronásledovali, obrana proti Asii se změnila v protiútok
-celé 15. st. Egypťané úspěšně bojovali → pronikli do Palestiny, Sýrie, podél Středozemního moře, až za Eufrat
-do Egypta bylo z válečných tažení přiváženo nesmírné bohatství a otroci
-bohatství se zmocňovali kněží a vzrůstala jejich moc
-rolník však byl válkami vyčerpán (doplácel na to) → Egypt byl opět na pokraji bídy a zkázy, uspořádat poměry se pokusil ACHNATON (AMENHOTEP IV.) → odňal moc kněžím tím, že zavedl kul nového boha ATONA (sluneční kotouč) – monoteismus, založil nové město Achetaton, kněží mu nepřáli, chtěli ho zabít, to se ovšem nepodařilo
-po smrti Achnatona byli jeho stoupenci vyhnáni, jeho tělo znesvěceno, reforma se neujala (návrat ke starým bohům), Achetaton zbořen
-po jeho smrti také obnoveny výpravy do Asie, zejména úspěšný byl RAMESSE II. → úspěšný válečník, bojoval s Chetity – roku 1285 s CHATUŠILEM u Kadeše bitva skončila nerozhodně – po ní podepsali 1. mírovou smlouvu v dějinách

POZDNÍ ŘÍŠE
-Egypt musel čelit mnoha nepřátelům
-kolem roku 1000 př.Kr. vpadli do Egypta „mořské národy“, které Egypt nesmírně zpustošily, po nich i Núbijci a Lybijci
-poté se asi na 150 let podařilo Sajské dynastii ustálit poměry
-pak Egypt dobývali Asýřané, v 6. st. Babylóňané (Novobabylónská říše)
-roku 529 definitivně ztratil samostatnost, poté ho byl dobyt perským vládcem KAMBÝSEM
-ve 4.st.př.Kr. se Egypt stal kořistí Alexandra Makedonského a po jeho smrti se Egypta ujali Ptolemaiovci (poslední vládkyní byla KLEOPATRA VII), pak se stává součástí římského impéria → už nikdy neobnovil samostatnost

1 komentář:

  1. Starověký Egypt byl v dějepise na základce i na gymnáziu vždycky mé oblíbené téma. Do dnes mi přijde naprosto fascinující jejich náboženství a víra. Nedávno jsem si koupila super knihy na toto téma, ale ještě jsem neměla čas, se do nich pořádně začíst... Tak snad naplní má očekávání! :-)

    OdpovědětVymazat