Loading

13.3. Vysvětli teze a zásady osvícenství

- Osvícenství je myšlenkové, kulturní, politické a hospodářské hnutí, které se v Evropě prosadilo v 2.pol.18. st.
- Vycházelo z přesvědčení, že člověk by se měl řídit rozumem spíše než vírou, měl by být tolerantní k ostatním lidem a smyslem života je důstojnější život na Zemi.
- Osvícenství je duchovní proud, který vznikl po roce 1700 nejdříve v Anglii, poté se dostal do Francie a v 2.pol. 18. st. se rozšířil po celé Evropě.
- Ve francouzštině se osvícenství nazývá siécle des lumiéres = osvícení .
- Od 5 do 17. století byl středověký svět ovlivněn křesťanskými názory, společnost byla přísně rozdělena:
1. panovník – stál na vrcholu, byl neomezený a nedotknutelný, podle křesťanského modelu byl povolán z vůle Boží, byl nesvržitelný (ať panoval jakkoli, nikdo do toho nezasahoval), společnost tomu věřila, nebouřila se, považovala toto za samozřejmé
2. šlechta – měla svá privilegia
3. církev
4. nevolníci – mají živit a poslouchat tento model společnosti
- Poprvé tento model nabourán v 17.st. Holanďany a pak tyto myšlenky přijali Angličané

JOHN LOCKE
-anglický filozof, matematik , lékař, fyzik
-první filozof, který vyslovil myšlenku, že veřejná moc pochází z lidu, nikoli od Boha, a je založena na smlouvě mezi panovníkem a lidem
-roku 1690 vydal pojednání „O vládě“ , kde se poprvé objevila zmínka o tom, že lidé mají právo svrhnout panovníka, který je špatný, král by zde byl pouze reprezentativní osobou a nezatahoval by do dění
-a právě rok 1690 se stává počátkem myšlenkového přerodu = osvícenství, které trvá 100 let
-svého vrcholu dosáhlo ve Francii, Francouzi jsou duší osvícenství

JEAN JACQUES ROUSSEAU
-„O společenské smlouvě“, „O majetkové nerovnosti“
-každý člověk se rodí svobodný a měl by žít a být svobodný, ten kdo člověka omezuje, je špatný, návrat k přírodě
-extrém: odsuzoval soukromý majetek → komunisti
-ženevský radikální myslitel

CHARLES MONTESQUIE
-„O duchu zákona“
-při pobytu v Anglii navázal na Lockovy myšlenky a všiml si, že zřízení Anglie je konstituční monarchie a je to to nejlepší z dosavadních státních zřízená
-požadoval, aby ve státě byly odděleny 3 moci:
a) zákonodárná → parlament
b) výkonná → vláda
c) soudní → soudy (neměli by se nechat zastrašit či podplatit)
-tak by byla společnost lepší

VOLTAIRE
-dokonce zpochybnil náboženské přesvědčení

„ENCYKLOPEDISTÉ“
-VOLTAIRE, DENIS DIDEROT, PAUL HOLBACH, CLAUDE ADRIOEN HELVÉTIUS, JEAN D´ALEMBERT (matematik)
-rozhodli se, že sepíší souhrn všech dosavadních lidských vědomostí do jednoho díla
-mezi léty 1751 a 1772 vydávali zpočátku zakázanou a později světově proslulou Encyklopedii aneb Racionální slovník věd, umění a řemesel

OSVÍCENSTVÍ
-pod vlivem encyklopedistů vznikl nový myšlenkový proud = osvícenství → člověk je osvícen paprskem rozumu
-v 18. st. se plně rozvíjela osvícenská filozofie, která byla založena na tom, že i společnost lze vychovávat na základě rozumového, racionálního poznání
-zásadní význam měla věda a vzdělání
-někdy také hovoříme o „kultu rozumu“
-všechno lze vysvětlit, vzdělaný člověk bude lepší
-pomocí rozumu chtěli odstranit vše, co člověka trýzní (války, nemoci, bídu, sociální útisk,…)
-znamenalo to obrovský posun v myšlení lidí
-měla zde být společenská smlouva mezi panovníkem a lidem, panovník měl vládnout na základě lidu
-v náboženství se formuje směr deismus = Bůh sice stvořil svět a vše ostatní, ale nadále do chodů světa nezasahuje, nechává všemu volný průběh (Bůh je jako hodinář, když se hodiny pokazí, má je člověk spravit sám a ne čekat na Boha), objevují se i první ateisti
-osvícenci si vzali na paškál tehdejší typy vlády a církev (ta osvícenské knihy pálila a zakazovala)
-stále více lidí přejímalo osvícenské myšlenky
-osvícenci prosazovali konstituční monarchii

ABSOLUTISMUS
-v 18. století vládli ve většině evropských zemí s výjimkou Velké Británie a Polska téměř ničím a nikým neomezení panovníci = absolutní monarchové
-tito vládcové odvozovali svou moc pouze od Boha
-absolutismus je formu či způsob vlády, přisuzující panovníkovi (králi, císaři, carovi) rozhodující a nejvyšší suverenitu v oblasti výkonné, zákonodárné a soudní moci
-stavěli si honosné zámky, obklopovali se početným dvorem, a zemi spravovali za pomoci úředníků, odpovědným jenom jim
-společnost byla rozdělen na stavy: panovník, šlechta, církev, poddaní
-základní znaky absolutismu:
1. pravomoci panovníka se nesmírně posílily. Některé z nich dříve patřily stavům. Panovník musel své postavení zdůvodnit např. nákladnou reprezentací či přísným ceremoniálem.
2. nejúčinnějším nástrojem silné ústřední moci byly armáda a byrokracie (= vláda úředníku, (z francouzského bureau - kancelář, psací stůl a řeckého kratos - síla, vláda)
3. panovník si vyhradil dohled nad byrokracií. Očekával od ní loajalitu, vyšší výkonnost než u stavovských úředníků. Hlavním cílem byrokracie byla snaha řídit všechny záležitosti z jednoho centra.
4. jádrem státních příjmů se stalo stálé zdanění
5. absolutismus je sice jednotným celoevropským jevem, není však jevem jednotlivým, vykazuje množství jemných rozdílů a odlišných typů

OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS
-myšlenky osvícenství se ujali někteří panovníci Evropy (Voltaire pobýval na dvoře pruského krále)
-panovníci si však myšlenky „trochu“ upravili → přejali to, že společnost vzdělaných lidí, kteří nebudou omezování a budou moct podnikat, se bude vyvíjet rychleji → pro stát dobré
-osvícenští panovníci však panovali absolutně → ze své vůle prosazovali reformy, věřili kultu rozumu → řady reforem, které do té doby nebyly př. omezovali privilegia šlechty (té se to nelíbili), pomalu odbourávali nevolnictví (obrovský přerod, mohly se stavět manufaktury), omezovali privilegia církve (zakázáni jezuité = Tovaryšstvo Ježíšovo)
-díky tomuto se Evropa dostala kupředu
-př. panovníci Anglie (dávno), Fridrich II. Veliký (pruský král), Marie Terezie+Josef II., Skandinávie (Švédsko, Dánsko), Itálie (poprvé veřejně vydávali Encyklopedie)
-panovníci však vše dělali pro své blaho → manufaktury → více peněz → lepší zbraně → armáda → mohli rozšířit moc státu
-někteří panovníci to však kamuflovali př. Kateřina Veliká → uměla sice Voltaira citovat, ale nevolnictví neodstavila, změn se bála
-státy usilovaly, aby byly lepší než druhé, zaváděly nové reformy → Rakousko, Prusko, Anglie, Francie, Rusko

-důsledky:
-změna v myšlení → pokrok, průmyslová revoluce, boj proti pověrám
-kult rozumu někdy až přeháněli
-vyvrcholením se stala VFR, heslo: volnost, rovnost, bratrství
-1. francouzská ústava začíná slovy: „Člověk se rodí svobodný“ (myšlenky Rousseaua)

Doznívání baroka, rokoka a klasicismu
-většina obyvatel střední, jižní a východní Evropy však učené debaty anglických a francouzských učenců neznala a žila nadále každodenními starostmi, které byly soustředěny na obstarání základních životních potřeb
-jejich duchovní svět byl vyplňován i nadále především barokní katolickou čí střízlivější protestantskou zbožností
-jazykem univerzit zůstávala latina, zatímco francouzština se stala jazykem šlechticů, diplomatů a evropských vzdělanců
-kulturním vzorem pro vyšší vrstvy bylo nadále chování francouzské dvorské společnosti
-ve 2.pol. 18. st. byly ve střední severní Evropě položeny základy národních kultur, především národních literatur
-romány, dramata i básně byly psány v národním jazyku, protože byly určeny pro početnější veřejnost

Přírodovědecké objevy
-v 18. st. došlo v západu Evropě k velkému pokroku v oblasti přírodních věd
-Bible přestala být jediným zdrojem ponaučení
-ANTOINE LAURENT LAVOISIER – zasloužil se o utřídění chemických prvků. Roku 1794 byl popraven. Hlava mu byla uťata ve chvíli. Ale bude to trvat sto let, než se narodí druhý jako on
-CARL LINNÉ – první vědecké rozdělení rostlin
-LUIGI GALVANI (Ital) – galvanický článek
-ALESSANDRO VOLTA – první elektrická baterie
-BENJAMIN FRANKLIN, PROKOP DIVIŠ – hromosvod
-ISAAK NEWTON – poznatky u matematiky, mechaniky, gravitace
-BLAIS PASCAL – vlastnosti tlaku vzduchu
-JAMES WATT – sestrojil zdokonalený parní stroj
-bratři MONTGOLFIEROVÉ – (Joseph a Étienne) - horkovzdušný létající balón. Za svůj objev byli králem Ludvíkem XVI. Povýšeni do šlechtického stavu.

Žádné komentáře:

Okomentovat