Loading

13.4. Rozdíl mezi dobou pobělohorskou a tereziánskou v českých zemích

POBĚLOHORSKÁ DOBA (1620-1740)
-v politické oblasti tato doba znamenala pro české země nešťastné období ,v kulturní oblasti naopak velmi plodné (baroko)
- úbytek obyvatelstva (nekatolíci, to co zemřeli), materiální ztráty
-tvrdá netolerantní vláda Habsburků → mohli uplatnit svůj absolutismus, nesnesitelnost
-Habsburkové válčili nejen ve 30 leté válce, ale i po ní → př. s Francií (o Německo), ale hlavně s Turky (ti chtěli dostřední Evropy), obsadili jižní Slovensko, nájezdy na jižní Moravu, roku 1683 dokonce došli až k Vídni vedl je KARA MUSTAFA → stavěly se proti nim pevnosti (př. Leopoldov, Šance,…)
-významný vojevůdce, který vybojoval vítězství např. u ZENTY byl EVŽEN SAVOJSKÝ →narodil se v Paříži, získal hodnost generále, vyznamenal se v bitvě s Turky, pro jeho malou postavu a zálibu v hnědé barvě mu vojáci dali přezdívku „malý kapucín“
-na české země byly uvaleny těžké daně , první soupisy poddanské = rustikální půdy (katastry), berní rula (soupis půdy pro berní účely), lánové rejstříky
-ztížily se robotní povinnosti obyvatelstva → „druhé nevolnictví“
-namísto protestantských šlechticů zde byla dosazována cizí šlechta (př. italští Pikolonini, na Chodsku Lamingerové, Wansberckové,…) → tato cizí šlechta byla k českým nevolníkům necitelná, chtěla je vysávat → chtěli po nevolnících stejný užitek jako před válkou, ale to nebylo možné, jelikož nevolníků hodně ubylo
Nevolníci nemohli tuto situaci nadále, vystát → docházelo tak k nevolnickým povstáním a vzporám:
a) zbojnická skupina pod vedením JURAJE JÁNOŠÍKA (roku 1713 chycen, za živa naražen za žebra na hák)
b) v tomto regionu to byl ONDŘEJ ŠEBESTA (možná Fuciman) → zabit
c) valašská povstání na Vsetínsku a v Kopřivnici (Valaši byli nepoddajní, původem z Rumunska)
d) v letech 1692-1695 probíhalo povstání na Chodsku (pánové vzali Chodům práva) → v čele povstání stál JAN SLADKÝ zvaný KOZINA (roku 1695 oběšen v Plzni). Proslavil se svým výrokem, výzvou Lomikara na boží soud. Jeho statek po něm zdědil syn Adam.
e) nejrozsáhlejší povstání vypuklo roku 1680, zpočátku úspěšné (málem se císaři vymklo), nakonec neúspěšné
-roku 1680 tedy císař LEOPOLD vydal robotní patent → upravil sice robotní povinnosti, ale i přesto byly velmi tíživé (nevolník musel 3 dny pracovat na pozemku pána)
-dochází k ekonomickému poklesu českých zemí, 1713-1714 morová epidemie
-nízká hospodářská výroba, narozdíl od evropských zemí zde nebyly téměř žádné manufaktury
-tato zaostalost se projevila pak např. ve válce s Prusy
-náboženský útlak: pronásledování nekatolíků, povinnost chodit ke zpovědi
-tento útlak měl na svědomí odliv českých schopných lidí do zahraničí (pž. Prusko)
HABSBURSKÁ MONARCHIE PO 30. LETÉ VÁLCE

LEOPOLD
-za jeho vlády dochází k sériím tureckých válek, nová pevnost Leopoldov
-měl velký pysk, jazykem dvora Leopolda byla italština
-vydal nařízení, jimž prohlásil Romy za psance, dopadení muži mohli být beztrestně zabíjeni, ženy mrskány

JOSEF I.
-pokoušel se o jakési reformy, ale brzy zemřel (asi na neštovice či nějakou jinou nemoc)

KAREL II. (VI.)
-období jeho vlády není zas tak moc dobré, za něj mohly být zabíjeny i ženy cikánské
-nemá mužské potomky, má však dceru Marii Terezii (pro střední Evropu by bylo zvláštní, kdyby vládla žena)
-ke konci života vydává tzv. pragmatickou sankci → i potomci v ženské linie mohou nastoupit na trůn a panovat, dále sankce obsahovala text o nedělitelnosti habsburské říši
-Karel musel u evropských panovníků lobovat za pragmatickou sankci ti mu to uznali, ale musel tvrdě platit
-v roce 1740 vymřel císařem Karlem habsburský rod po meči

MARIE TEREZIE 1740-1780
-po smrti Karla roku 1740 nastoupila na trůn podle pragmatické sankce Marie Terezie, bylo jí 23 let ,porodila celkem 16 dětí
-po otci přebrala velkou říši, která se skládala z rakouských, českých, uherských a italských zemí a také z jižního Nizozemí, během slezských válek přišla o Slezsko a Kladensko, dělením Polska však získala Halič a Bukovinu
-v 70. letech za její vlády zemřelo hodně lidí hladem po neúrodě
-někteří evropští panovníci však Marii Terezii nechtěli uznat a začali uplatňovat nároky na českou korunu rozpoutaly se tak války o dědictví rakouské, které probíhaly v letech 1740-1745
-proti Marii Terezii stáli:
a) bavorský kurfiřt ALBRECHT, který chtěl kořist
b) Francie, jako odvěký nepřítel Habsburků, LUDVÍK XV.
c) pruský král FRIDRICH II., ten se proti ní postavil, protože si ho odmítla vzít
Fridrich obsadil Slezsko (dnešní Polsko), Francouzi a Bavoři vpadli do Čech, bavorský kurfiřt se dokonce nechal korunovat českými stavy na českého krále tehdy se zdálo že je konec Marie, a toto pak Čechům nikdy nezapomněla, a když byla korunována roku 1743 vypověděla arcibiskupa pražského, který korunoval Albrechta
Marii tak zůstaly jen rakouské země a Uhry Marie tedy poprosila Maďary o pomoc (při projevu plakala a štípala malého Josefa do řiťky, aby také plakal) → za určitou autonomii slíbili pomoc
-pruskému králi slíbila Slezsko, Kladensko (tzv. vratislavský mír) a tím se zbavila největšího nepřítele a s pomocí Maďarů nakonec Bavory a Francouze vyhnala, uherská šlechta získala za pomoc privilegia a Habsburské soustátí bylo zachráněno
-roku 1744 vtrhl Fridrich znovu do Čech a začala druhá slezská válka, roku 1745 ukončena drážďanským mírem
-válka o dědictví rakouské byla ukončena v roce 1748 mírem sjednaným v Cáchách
-Marie se však nemohla smířit se zrádou Slezska a Fridrich to věděl → v letech 1756-1763 se rozpoutala sedmiletá válka, která se rozrostla na celoevropský konflikt, kdy se vytvořily 2 koalice:
a) Habsburkové+Francie+Rusko
→ spojenectví Habsburků s Francií dojednal ministerský rádce KOUNIC, který se vyspal s milenkou LUDVÍKA XV., madam POMPADOUIR, a tak donutila Ludvíka, aby se připojil
→ za vlády ruské carevny Alžběty se Rusům podařilo dokonce dobýt Berlín, po její smrti však nastoupil Petr III. a ten nakopl velký obdivovatel Fridricha z koalice vystoupil
b) Prusko+Anglie
→ konflikt mezi Anglií a Francií se rozhořel i v Americe → Angličané s pomocí Američanů zvítězili
→ Anglie Prusům pomáhala z toho důvodů, že se na anglický trůn dostal hannoverský rod

-důsledky sedmileté války:
-Slezsko definitivně zůstalo Prusku
-Habsburská monarchie se upevňuje
-roku 1758 se odehrála bitva u KOLÍNA, ve které Habsburkové porazili Prusy, a to znamenalo znovuzrození Habsburků
-ztráta Slezska Marii mrzela, byla to totiž vyspělá a lidnatá oblast nerostné bohatství (uhlí, železo,…), manufaktury, průmysl
-Marie si však uvědomil, že prohrála, protože říše je zaostalá a tak začala provádět reformy

-reformy Marie Terezie:
reformy neprováděla sama, ale pomáhali ji přitom různí lidé (rádci, politici, vojáci,…)
1) manžel FRANTIŠEK ŠTĚPÁN LOTRINSKÝ
→ v oblasti národo-hospodářské, budování průmyslu, manufaktury, úlevy na daních
2) český hrabě KOUNIC
→ zahraniční politika (díky němu dobrá)
3) pan VILÉM HAUGVITZ
→ finančně-daňová reforma (je důležité, aby finance ve státě byly dobré),, Marie tedy nechala např. vybírat daně najednou na dobu 10 let

1. ) sčítání lidu
-aby přesně věděla, kolik lidé v zemi je a pak mohla přesně podle toho vybírat daně
-tereziánský katastr → daně začala vybírat i od šlechty duchovenstva
2. ) finance
-dobré financem, daně i na 10 let dopředu vybírala
3.) vojenská služba
-zavedla povinnou vojenskou službu → ta trvala přes 20 let
-sesadila staré generály a místo nich dosadila malé výborné generály např. DAUN, LAUDON → zasloužili se o vítězství u Kolína
-na obranu proti Prusům nechala stavět pevnosti, podle francouzských vzorů (Vaubant) př. Hradec Králové, Terezín, Josefov
-reformy ve vojenství → stálá armáda, dobré
4) školní reforma
-povinná školní docházka od 6 do 12 let → vzdělaní lidé, aby v manufakturách pracovali vzdělaní lidé, odborníci
-v každé vesnici byla škola
-aspoň, aby každý uměl trivium = číst, psát, počítat
5) soudní reforma
-jelikož se považovala za osvícenskou panovnici, omezila útrpné právo (mučení při výslechu)
6) náboženství
-přestože byla zbožná, omezovala jezuitský řád
7) další
-po smrti manžela, ke konci svého života dokonce chtěla omezit alkohol a prostopášný život
8) robotní patent
-roku 1775 vydala robotní patent → omezila robotu na 3 dny v týdnu, některým se díky tomu ulevilo, jiným přitížilo (protože byla různá délka roboty)
-roku 1775 propuklo největší povstání v Čechách → Marie nechala postavit vojsko → střetli se v bitvě u CHLUMCE → nevolníci poraženi
→ → reformy Marie Terezie byly hluboké, díky ním se Habsburská říše zachránila, vzchopil a změnila

Žádné komentáře:

Okomentovat