Loading

2.1. Egejský svět

- Dějiny starověkého Řecka se odehrávají ve východním Středomoří, v egejské oblasti. Tyto dějiny obohatily Evropu o zjevně nové civilizační prvky. Staly se jedním z pilířů vedle tradice židovsko-křesťanské.
- Řecké dějiny dělíme:
a) doba předhistorická 28.-12. století př. Kr.
b) doba archaická (temná, homérská) 12.-8.(6.) st.př.Kr.
c) doba attickiá (klasická) 5.-4. st.př.Kr.
d) doba helénismu 3.-1.st. př.Kr.
e) doba římská, kdy je Řecko obsazeno Římany

KYKLADY
- Předhistorické období řeckých dějin začíná ve 28. st.př.Kr. a základnou jsou Kykladské ostrovy (kyklos=kruh).
- Osídleny už v neolitu, v 3.tis.př.Kr. znalost práce s kovem (z předního východu) → měď a bronz
- Projevem kykladské kultury jsou mramorové sošky žen u hrobů, které byly spojeny s kultem plodnosti.

KRÉTA A MÍNOJSKÁ KULTURA
- Počátky krétské civilizace sahají hluboko do doby neolitické.
- Leží na křižovatce vyspělých civilizací (Egypt, Malá Asie, Evropa), oblast spojující světadíly příznivá geografie, největší z řeckých ostrovů, i zde nalézány sošky
- Nedobytný ostrov, neútočili na ni, a tak nepotřebovala opevnění, mohla se rozvíjet
- Krétský život úzce spjat s mořem, rybáři, námořníci, bohatli z obchodu a pirátství, přepadávali lodě
- Neznáme původ obyvatel z Kréty, měli ale vyspělou civilizaci
- Nejbohatší se stávali vládci a stavěli paláce – KNÓSOS, FAISTOS (dnes jen rozvaliny těchto chrámů)
- Paláce:
1) sídla vládců, úředníků
2) obchod, řemeslo, zemědělství, skladiště produktů = palácové hospodářství
3) zásobnice (ve vázách) – olivy, olivový olej, víno, obilí
4) dílna řemeslníků → keramika
5) centra obchodů
6) velké komplexy
7) obytné místnosti pro vládce – koupelny, záchody, tekoucí voda, toalety, ložnice, sály, přijímací sály 8) pojmul až 30000 lidí 9) palác v Kósu 20 000 m2
- Palác v Knósu je nejvýznamnější, půdorys: palác dvojité sekery (zneužili to fašisté)
- Britský archeolog EVANS v 19. století vykopal na Krétě mnoho paláců → komplexy budov (Schliemana na Krétu nepustili, protože ukradl věci z Tróji, proto zde neměl vstup)
- V paláci byli rovněž úředníci, administrativa → zaznamenávalo se → vzniká písmo:
a) hieroglyfy
b) lineární písmo A - dosud nebylo rozluštěno, jazyk tohoto písma neznáme
c) lineární písmo B (rozluštil je Angličan M. VENTRIS), vznikalo s tím, že Achátové písmo nám bližší, bylo naspáno v řečtině
- Dobří řemeslníci (amfory), , silné loďstvo, keramika, nádherné látky, nádherné malířství - výjevy z každodenního života i rostliny moře, delfíni, chobotnice, ryby, korály, chaluhy, květinové motivy
- V počátcích ovládali pevninské Řecko
- Labris = kultovní předmět, dojitá sekera, od toho labyrint
- Zvláštní náboženství → kultu býka, býk byl posvátné zvíře, byl obětován, hrály se s ním i hry, znám také kult ženy – pařížanka
- Největší rozkvět Kréty v 16.-15. st.př.Kr. „zlatý věk egejské kultury“ = „mínojská kultura“ → podle řeckého bájesloví žil v městě král Mínos, který nechal postavit labyrint → v něm obluda Mínotaurus, kterou zabil Théseus (jeho otec Aigeus = Egejské moře
- Obchodovali s Fénicií, Egyptem, Řeckem
- Civilizace zaniká kolem roku 1450 př.Kr., příčina: přírodní katastrofa na ostrově THÉRA snad výbuch, který poškodil část Kréty (Théra je však nejméně 100 km daleko od Kréty)
- Mnohé od Kréťanů převzali Achajci → doba mykénská

MYKÉNY
- Kolem roku 2 tis.př.Kr. zde přicházejí Achájci (přišli ze střední Evropy z Poddunají) – doba bronzová, založili na pobřeží Peloponésu řadu měst – Mykény, Sparta,…
- Postavili hradby = mohutné opevnění z pevných obrovských několikatunových kvádrů tzv. Kyklopské stavby (prý je postavili Kyklopové, kteří měli 3 oči), nejznámější památky Lví brána (2 lví reliéfy) v Mykénách
- Podle Homéra v Mykénách vládl rod Átreovců → nejznámější byl král AGAMEMNÓN (našla se jeho zlatá maska → nalezl ji německý archeolog HEINRICH SCHLIEMANN, pravděpodobně to však není jeho maska), Schlieman kopal do několika vrstev města a Mykény objevil na SV Peloponésu
- Nejvíce památek se nachází v hrobech (šikmé šachty = šachtové hroby, kopulovité hroby) → historický pramen pro nás
- V oblasti Mykén převládal kult koně
- Dalším významným městem byly Théby, do kterých je umístěna pověst o Oidipovi
- V chrámu Pylos se našly zbytky hliněných destiček s písmem, v Pylu vládl podle pověsti moudrý Nestor
- Mykény rozvíjely obchod s Itálii a rádi obchodovali → plavali přes Bospor a Dardanely do Černého moře
- Posledním velkým podnikem Mykén byla TRÓJSKÁ VÁLKA : Trója (Illion ) seč nacházela u Dardanel a Trójané byli etnicky velmi blízcí Řeků. Trójané kontrolovali Dardanely a obchod s černým mořem a bohatli tak z mýtného, měli velkou moc, a tak se ve 12. st.př.Kr. spojili všichni Achájci pod vedením mykénského krále Agamemnóna, postavili 1000 (až 1200) lodí a zahájili Trójskou válku (zdroj Iliada-Homér), důvodem války byly tedy obchodní a politické záležitosti, nikoli jak praví pověst krásná žena Helena, kterou měl unést trójský princ Parid králi Meneláovi, což byl bratr Agamemnóna → nakonec byli Trójané poraženi
- Ve 12. st.př.Kr. nastalo nové velké stěhování a tehdy Dórové vtrhli na Peloponés a Mykény zničili → nastává úpadek = temná období = „homérské Řecko

Žádné komentáře:

Okomentovat