Loading

23.7. Globální problémy světa, „bohatý sever“ versus „chudý jih“, populační exploze, ekologie

- Lidská civilizace je na začátku 21. stol. postavena před řadu problémů. Některé z nich přesahují svým rozměrem regionální úroveň. Jejich příčiny, důsledky nebo možnosti řešení jsou celosvětovou záležitostí . Takové problémy označujeme jako GLOBÁLNÍ.

- Jedním z rozhodujících problémů současnosti je trvající populační exploze:
Přirozený přírůstek obyvatel Země je výrazně koncentrován do zemí chudého Jihu, jehož podíl na světové populaci roste. Zvětšují se tak rozdíly mezi bohatým Severem a chudým Jihem. To souvisí s problémem výživy. Počátkem 90. let trpěla podvýživou více než miliarda lidí. Hlavně v Africe, jižně od Sahary. V současné době není světovým problémem vyprodukovat dostatek potravin, problémem je jejich regionální přebytek či nedostatek. Přebytky: sev. Amerika, Austrálie, Argentina. Nedostatek: země Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Problémem je tedy cena a distribuce.

Vliv průmyslu na životní prostředí
- Rozvoj moderního průmyslu je nezbytný; vedle užitku však lidstvu přináší i starosti. Je jedním z hlavních zdrojů znehodnocování životního prostředí. Nejvýraznějším zásahem do krajiny bývá povrchová těžba nerostných surovin. Průmyslové závody znehodnocují ovzduší. Mezi nejvýznamnější znečišťovatele ovzduší patří tepelné elektrárny, závody černé a barevné metalurgie, cementárny, koksárny, ropné a chemického závody. Značným znečištěním ovzduší trpí zejména velká průmyslová města a oblasti. Dochází zde k tvoření smogu (husté mlhy přesycené prachem a kouřovými zplodinami).


Nebezpečí jaderné katastrofy a jaderný odpad
- Je dokázáno, že světové velmoci vlastní takové množství jaderných zbraní, které by bylo schopno několikanásobně zničit celou naši planetu. Když pomineme nebezpečí výbuchu jaderných elektráren, které je při dnešních bezpečnostních opatřeních již velmi malé, stále je tu s jadernou energií problém, a to ukládání radioaktivního odpadu. Vědci se stále pokouší přijít na přijatelné řešení, ale já myslím, že ještě dlouho lidstvo nebude vědět, jak se radioaktivních látek zbavit.

Kácení lesů
- Typickým projevem působení člověka na Zemi je trvalý úbytek lesů. V současné době jsou jím postiženy rozlehlé oblasti evropského severu, Sibiře a tropických deštných lesů. Nejvíce je postižena oblast tropických deštných lesů v Amazonii. Stromy poskytují jediný zdroj živobytí pro místní obyvatelstvo – dřevo. Každý den jsou odlesňovány stovky milionů km2 deštného pralesa. Při vypalování se zvyšuje obsah CO2 v atmosféře, což má vliv na změnu klimatu.

Vyčerpávání nerostných surovin
- Dalším problémem je vyčerpávání přírodních zdrojů, zejména neobnovitelných. Neustále vzrůstá spotřeba uhlí, ropy, zemního plynu a rud. Musíme si uvědomit, že zdroje nerostných surovin se nedají obnovit.

Vodní zásoby
Voda patří k nevyčerpatelným přírodním zdrojům. Lidstvo však spotřebovává převážně jen sladkou vodu, jejíž objem tvoří jen asi 2 % hydrosféry. V souvislosti s růstem obyvatelstva neustále stoupá spotřeba pitné vody. Člověk ovlivňuje nepříznivým způsobem hydrosféru především znečišťováním řek, jezer, umělých vodních nádrží, moří i oceánů odpadními vodami z průmyslu, zemědělství i sídlišť. Množství odpadních vod značně převyšuje samočistící schopnost těchto toků a nádrží. Přitom pouze malá část těchto odpad. vod je čištěna.

- Mezi globální problémy lze počítat vzrůstající počet nemocí: mezi nejnebezpečnější patří AIDS (dosud neexistuje lék proti této nemoci), také ptačí chřipka, nemoc šílených krav, SARS, také se vrací nemoci, které svět zachvacovaly už velmi dávno jako TBC, černý kašel, mj. dnes většina lidí trpí různými druhy alergií.

- Na světě existuje mnoho organizací chránících naši přírodu, ohrožené rostlinné i živočišné druhy a životní prostředí, například:

IUCN (Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů)
WWF (Světová nadace pro divokou přírodu)
UNESCO (Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu)

Z podnětu těchto a dalších mezinárodních organizací vznikají mezinárodní dohody, které mají zajistit existenci vzácným a vymírajícím druhům, zabránit ekologickým katastrofám a drastickému ničení životního prostředí.

Žádné komentáře:

Okomentovat