Loading

22.5. Evropská integrace

Myšlenka integrace Evropy je velmi stará:
a) Otoni – sjednotit impérium všech křesťanů
b) sv. Vojtěch
c) Jiří z Poděbrad
Ve 20. letech 20. století (1929) vypracoval plány francouzský politik BRIAND, ale tehdy to nebylo možné – v Evropě skřípaly vztahy mezi Francií, Německem, Itálii.
- Po 2. světové válce prosazoval CHURCHIL Spojené evropské státy, ale tato snaha byla přerušena studenou válkou

Brzdou integrace je suverenita každého státu, proto integrace probíhá postupně :
a) hospodářství, ekonomie
b) politika
c) ideologie
d) stránka vojenská

Jako první byla vytvořena tzv. Západní Unie, kde velitelem se stal B.L. Montgomery. V červenci 1948 byla do Washingtonu svolána jednání o vytvoření vojenské aliance. Zakládající státy NATO byly Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemí, Island, Itálie, Kanada, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, USA, VB, Řecko, Turecko (1952), SRN (1955), Španělsko (1982), ČR, Maďarsko, Polsko (1999)
- Nová iniciativa sjednocení Evropy vzešla z Francie, která chtěla mít pod kontrolou německé hospodářství a ekonomiku, začala se s Německem slučovat v organizaci Evropské společenství uhlí a oceli.
- V pozadí stál politik SCHUMAN ,roku 1951 vytvořena Jednotná správa nad uhelným a ocelovým průmyslem, do níž se zapojila Francie, NSR, Itálie a země Beneluxu -) byla odstraněna CLA a vznikl jednotný pracovní trh síly těchto odvětví
- Evropskému společenství uhlí a oceli se říká Montánní unie -) podle francouzského politik JEANA MONETA – jeden z hlavních iniciátorů evropské integrace, autor plánů „dílčích úkolů“, za německou stranu se angažoval Konrád Adenauer- prolomeno nepřátelství s Francií
- Další etapu sjednocování tvoří rok 1957, kdy byly podepsány Římské smlouvy - k 1.1. 1958 se zřídilo EHS = Evropské hospodářské společenství -) což byl další krok. Toto společenství tvořily stejné státy jako Montánní unii, byla to další koordinace, připravoval se volný pohyb osob a kapitálu.
- Součástí Římských smluv bylo také vytvoření Evropského společenství pro atomovou energii – EURATOM -) mělo koordinovat výzkum atomové energie, domlouvali se
- Dalším krokem byl rok 1967, kdy došlo ke spojení EHS, EURATOMU a Montánní unie do jediné organizace ES = Evropské společenství, byly zřízeny hlavní instituce a orgány:
a) Rada Evropské unie
b) Evropská komise
c) Evropský parlament – Štrasburk
d) Evropská rada

Další instituce
a) Evropský soudní dvůr – Lucemburk
b) Účetní dvůr – má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely, sídlí též v Lucemburku.
c) Evropská investiční banka – sídlo je v Lucemburku, pobočky v Athénách, Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě.
d) Evropský investiční fond – Lucemburk
e) Evropský ombudsman – Štrasburk
f) Evropská centrální banka – Frankfurt nad Mohanem

Významné poradní a konzultativní orgány Evropské unie jsou:
a) Hospodářský a sociální výbor
b) Výbor regionů
- K ES se postupně přidávaly další státy západní Evropy: 1971 VB, Irsko, Dánsko; 1981 Řecko; 1986 Španělsko (dlouho tam totiž byl Franko, který nechtěl s nimi nic mít), 1995 Rakousko, Švédsko, Finsko
- Roku 1985 ve vesnici Schengen (v Lucembursku) – byla stanovena dohoda o zrušení CLA, nastal volný pohyb, jednotný trh, volný pohyb kapitálu, pracovních sil.

Šengenský prostor:

= území některých evropských států, na kterém mohou osoby volně překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou
= prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14.června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva
= smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU, do Schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.
= zakládajícími členy Schengenského prostoru je pět členských států EU: Francie, Německo, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko

- Roku 1992 byla ve městě Maastricht podepsána Maastrichtská smlouva platící od 1.1. 1993 -) kdy se ES změnilo na EU a integrace byla prohloubena o přípravu k jednotné měně -) podmínkou byly však určitá kritéria:

Evropská rada v červnu 1993 v Kodani stanovila, že:
„K přistoupení dojde, jakmile bude daná země schopna převzít závazky vyplývající z členství a zároveň bude schopna splňovat hospodářské a politické podmínky.“
Tyto požadavky je od té doby nutné splnit, aby se kandidátská země mohla stát plnoprávným členem EU. Jsou souhrnně označovány jako tzv.Kodaňská kritéra:
a)politická kritéria: kandidátská země musí mít stabilní instituce zajišťující demokracii, právní stát, dodržování lidských práv a práv menšin, žádná diskriminace
b) ekonomická kritéria: země musí mít fungující tržní ekonomiku schopnou se vypořádat s konkurenčními tlaky uvnitř Unie. Výše státního dluhu 3 % HDP -) proto teď v ČR probíhají reformy; je to pojistka, aby státy prosperovaly a aby byla dobrá ekonomika, konkurenčně schopní
c) kritéria přijetí acquis communautaire: země musí být schopná přijmout závazky vyplývající z členství, včetně cílů politické, hospodářské a měnové unie
- EURO začalo platit od roku 1999 a od roku 2002 nahradilo dosavadní měny, některé státy však EURO nezavedly př. VB. Ve Finsku se 1C a 2C mince běžně nepoužívají a razí se jen pro sběratele. Vyspělým státem bylo také Slovinsko -) přijali Euro v 2007.
- Na počátku 90. let se zhroutil východní blok -) otevřela se cesta k integraci celé Evropy, některé státy však nebyly úspěšné, jiné ano -) nejvyspělejší tzv. vyšehradská čtyřka: ČR, SR, Maďarsko, Polsko -) roku 1999 vstup do NATO.
- ČR vstoupilo do EU k 1.5. 2004
- 1.1. 2007 vstoupilo Bulharsko, Rumunsko

Význam integrace

ekonomická - vytvořili se asijští tygři byli jsme nuceni se integrovat, abychom udrželi krok
vojenská - proti terorismu, fundamentalismu, obrana společné evropské hranice → umožňuje zrušení povinné vojenské smlouvy, vznikají jednotky rychlého nasazení...
politická - ochrana demokracie, všeobecný rozvoj
diskutuje se o evropské ústavě, zatím nebyla ratifikována, ale byla vytvořena, uvažuje se o hlubší integraci
euroskepticusmus: kritický pohled na přílišnou integraci, nakolik by měly být státy suverénní a nakolik podřízené

Žádné komentáře:

Okomentovat