Loading

5.2. Vysvětli, jak se v těchto staletích měnilo hospodářství, charakterizuj hlavní rysy rozvinutého středověku

Hospodářství
- otevírá se obchod - i mezinárodní, rozvoj infrastruktury, výměna informací, kooperace ve všech odvětvích

Agrární revoluce
- přestože zemědělství stále hraje hlavní zdroj obživy, došlo k zlepšení zemědělských poměrů na západě Evropy
- zavádění trojpolního (trojhonného) hospodaření
- 90 % lidí pracovalo v zemědělství
- v této době došlo k řadě technických vynálezů př. zlepšení výroby železa (předtím jen ojediněle)
- použití dmýchacích měchů, větrné a vodní mlýny, spřádací kolo, tkalcovský stav, čerpadla
- zavedení podkov pro koně, dalším vynálezem byl chomout (předtím jařmo = dřevěný rám, který bránil koni v dýchání) -) tím pádem kůň utáhl až pětinásobek
- dokonalejší typy zemědělského nářadí – obecné použití železa, pluh s asymetrickou radlicí – hlubší orba a obracení půdy, půda se tak lépe proorala do hloubky, menší zaplevelení, byly daleko vyšší výnosy
- vlivem těchto vynálezů začala epocha tzv. agrární (zemědělské) revoluce
- změna skladby pěstovaných plodin: vedle pšenice a prosa, také oves a žito – žitný chléb, dále se objevily luštěniny, len, zelenina
- tyto novinky zvýšily obilnářství → žito, pšenice, ječmen; začaly se objevovat luštěniny (hrách), zelenina
- chovali různá zvířata → krávy, prasata, koně k jízdě, kozy a ovce (maso, mléko, vlna)
- potravinová základná se zvětšila, měli dost jídla, dožili se i 50 let, začíná tak vzrůstat populační křivka
- zvětšování obdělávané plochy – vznik nových, větších osad i na dosud neobdělané půdě = kolonizace
- často však propukaly hladomory

Města
- centrem všeho se stávají města
- nová vrstva měšťanů = schopní, pokrokoví, rozvoj řemesel, cechů, což nastartovalo ekonomiku
- dochází k těžbě drahých kovů, rozvoj mincovnictví - střídá výměnný obchod, rozvoj universit = vzdělaná vrstva

Rysy rozvinutého středověku
- je to úplně jiná doba
- hluboká víra v Boha, vše je mu podřízeno, je zde silný vliv církve
- snaha přiblížit se Bohu i v umění (gotika), rozvíjí se také světská architektura - hrady, radnice, měšťanské domy
- počátky měst, universit, kultury – vrcholný feudalismus
- utváření národního uvědomění
- rozvoj mezinárodního obchodu
- rodina = základ středověké společnosti, venkovská rodina – převáženě rolnická – hospodářská soběstačnost, podřízené postavení žen – pro boj a práci v hospodářství důležitější muž
- křesťanská víra – spojovací prvek všech vrstev středověké společnosti
-gotická kultura, rozvoj národních jazyků, růst vzdělanosti – univerzity

Žádné komentáře:

Okomentovat