Loading

9.1. Vysvětli podstatu italské renesance, její význam pro svět

- Renesance je kulturně historická epocha, filosofický a myšlenkový směr, který se zrodil je konci 13. století a uplatnil se převážně ve 14.-16. století. Renesance znamená taktéž historický předěl mezi středověkem a novověkem. Renesance v překladu znamená obrození, obnovení či znovuzrození, návrat k antickému umění jako vzoru, návrat k antickým a estetickým, ideálům a myšlení.
- Renesance se jako první zrodila v severní Itálii. Zde totiž již ve středověku existovala vyspělá města (Benátky, Janov, Florencie), rozvíjela se zde řemesla, obchodníci e nebáli obchodovat i s Araby. Měšťané začali bohatnou (zbohatli na křižáckých válkách, „nahrabali“ si v Malé Asii), měšťanstvo se chce emancipovat se šlechtou a přicházejí na nový způsob života.

Středověký X renesanční člověk:
a) středověký člověk
-tento života byla pouze čekárna na další život, byl to prchavý okamžik
-zaměření na odříkání, půst. Skromnost
-bál se všeho co přijde, strach z budoucího
-sexuální život byl tabu, vše tělesné bylo hříšné
-ustrašený, považoval se za hříšného
-pozemský život, ani tělo ho nezajímalo
-zabýval se studiem Boha
-křesťanství striktně zakazovalo lidskou pitvu
-křesťan není vzdělaný, protože vzdělání podporuje nadutost, proto se nepodepisovali na svá díla, považovali to za špatné

b) renesanční člověk
-věřil v Boha
-chtěl si užít už tady, chtěl si užívat pozemského života, proto si stavěl honosní sídla, zámky, odíval se do krásných šatů
-hodně jedl (drůbež) a pil (pivo, víno)
-byl to hrdý člověk, který věřil ve své schopnosti
-preferoval kalokagathiu (vzdělaný, krásný, chytrý, dobrý)
-už se nestydí obrazy urostlých mužů i žen → vzorem byl David a Venuše
-zabýval se lidským tělem, psychikou, první pitva
-všestranně nadaný, zvídavý, všemu chtěl přijít na kloub, chtěl vyniknout, soutěživost

- Periodizace italské renesance: trecento (14.st.) , quattrocento (15.st.), cinquecento (po roce 1500)

Předpoklady renesance:
1) rozvoj řemeslné výroby a obchodu, vznik 1. manufaktur
2) úspěchy ve velkých zámořských platbách
3) prudký rozvoj poznání, soudný rozum, experiment
4) stoupající úroveň obecné vzdělanosti (univerzity i laici)
5) rozvoj věd
6) růst významu měšťanstva

- Humanismus = myšlenkový výraz renesanční doby, soustava filosofických, historických, právnických a obecně estetických názorů renesančních umělců. Humanus = lidský. Důraz na přirozené, tj. vrozené lidské schopnosti a vlastnosti. Literatura, filosofie a věda se přestaly výlučně zabývat otázkami náboženství, místo toho obrat ke člověku.

- Co se týče renesanční vědy, tak ta už není výsadou, poznatky se šířily, důraz na rozum, experimentální a matematické metody studia přírody, převaha vědy nad teologií, úzké spojení s uměním.

a) roku 1450 vynález knihtisku, Němec JOHANNES GUTENBERG, díky tomu šíření humanistických myšlenek, nejstarší knihy vytisknuty do roku 1500 nazýváme inkunábule, nejproslulejší tiskárna v 16. st. byla ve Švýcarsku v BAZILEI, do konce 15. století bylo vytisknuto 40 000 knih, v 17. století 250 000, 1. vytištěná kniha = Bible
b) filosofie – rozchod se scholastiku, nejdříve obnova pozdního stoicismu, pak epikureismu – LORENZO VALLA (ukázal na nepravost tzv. Konstantinovy donace, z níkatolická církve právo na světskou moc), PILTRO POMPONAZZI propagoval aristotelismus, sílí vliv platonismu
c) přírodní vědy – rozvoj matematiky (algebra), mechaniky
d) astronomie – heliocentrismus, názory na to, že Země je kulatá, MIKULÁŠ KOPERNÍK, JAN KEPLER, GALILEO GALILEI, GIORDANO BRUNO, TYCHO DAE BRAHE
e) anatomie – nauka o stavbě lidského těla, MIGUEL SERVET, ANDRAEAS VESALIUS
f) společenská kritika a politika – NICCOLO MACHIAVELLI (Vladař), ERASMUS ROTTERDAMSKÝ (Chvála Bláznovství
g) utopie – THOMAS MORE (Utopie), TOMMASO CAMPANELLA (Sluneční stát)
h) literatura
a) Dante Alighieri – Božská komedie
b) Francesco Petrarca – Sonety Lauře
c) Giovanni Boccacio – Dekameron
d) Francois Villon -
e) Lope de Vega – Fuente Ovejuna
f) William Shakespeare – Othello, Romeo a Julie
i) umění
a) Leonardo da Vinci – všestranný génius, Poslední večeře Páíně, Mona Lisa, Dáma s hranostajem
b) Michelangelo Buonarroti – vymaloval strop Sixtinské kaple, socha Davida a Mojžíše (s rohy)
c) Rafael Santi – Madona Sixtínská
d) Tizian
e) Sandro Boticelli- Zrození Venuše

Význam renesance:

- Severoitalská renesance se šíří dále do papežského státu a dále, postupem ovládla celou Evropu. Vlivem renesance Evropa přeskočila všechny státy světa, stala se tak nositelem pokroku. Přijímali zde ale byzantské učence, kteří utíkali z Byzance, kterou ohrožovali Turci → do Itálie přinášejí vzdělanost.

1) zrušilo se nevolnictví, ulevilo se tak lidem pracujícím v zemědělstvím
2) pro chlapce povinná školní docházka
3) elektivnější zemědělství, až 3x vyšší výnosy (zemědělci si toho svého více vážili, nebyli už nevolníci)
4) vyšší životní standart
5) vzniká moderní ekonomika založena na kapitalismu
6) začínají vznikat manufaktury = rukodílny → dochází zde k dělbě práce, specializace → to přineslo větší produktivitu práce, lepší kvalita, levnější výrobky
7) obchodníci či bohatí vlastníci manufaktur zakládají banky (poprvé v Babylónii) = prováděli půjčky na úvěr, italští bankéři dokonce půjčovali i evropským dvorům → mají hodně peněz → může se vyvíjet italská kultura a umění, protože je zde dost peněz a umělce má kdo sponzorovat → stavitelství, malířství, sochařství
8) měšťané prosazují nové státní zřízení a to městské republiky → privilegia už nemá šlechta, lidé si chtějí vládnout sami – demokracie. Republiky byly nakonec vystřídány monarchiemi, ale tato šlechta a monarchové jsou už nového typu, jsou to bankéři a obchodníci (florentský monarcha MEDICI – bývalý bankéř)
9) plodem renesance jsou i zámořské objevy
10) dík poznatkům se zdokonalila řemesla
11) hrady a tvrze ztratily svůj význam (protože byly objeveno dělostřelectvo), začínají se stavět zámky, letohrádky (př. Belveder)
12) vynalezeny brýle, kompas (od Číňanů přes Araby), lodě a plachetnice byly dokonalejší → zvětšil se svět (do té doby se odvážili plout dále jen Vikingové)
13) archeologické vykopávky, byly zčásti odkryty Pompeje
14) renesance na druhou stranu ale přinesla dravost a konkurenci
15) poprvé bylo v Benátkách zřízeno ghetto pro Židy

Žádné komentáře:

Okomentovat