Loading

11.4. Charakterizuj vládu Romanovců a změny za Petra Velikého

- Poté co zemřel poslední car z rodu Rurikovců roku 1613 dosedají na trůn Romanovci, kteří vládnou až do roku 1917. Za jejich vlády se země relativně stabilizovala. Rusko se stává větším, ale je to stále zaostalá asijská země. V 17.století zaostalé hospodářství, pomalu s rozvíjející obchod, téměř žádné manufaktury a nevýkonné zemědělství.

MICHAIL ROMANOV 1613-1645
- Prasynovec Ivana IV. Hrozného, vládl mnoho let. Postupně překonán rozvrat a země osvobozena od polských a švédských dobyvatelů (mír za cenu ztrát př. ztráta přístupu k Baltskému moři)

ALEXEJ MICHAJLOVIČ 1645-1676
- Připojil Ukrajinu k Rusku, povstání Bohdana Chmelnického. Laskavý i krutý, úsilí o neomezenou moc. Schválil soupis zákonů „Sobornoje uloženije“ = sněmovní usnesení, potvrzena carská moc, uzákonění věčné a dědičné závislosti rolníků na šlechtě = nevolnictví. Podporoval manufakturní výrobu (železářství, zbrojní a textilní výroba), města sílila ojediněle. Snaha o kontakty s Anglií, Nizozemím, podporoval příchod podnikatelů, obchodníků a odborníků (v Moskvě cizinecká oblast „Sloboda“- osvobozeni od některých daní).
Vnitřní nepokoje: městské vzpoury a rolnická povstání př. „měděná vzpora“ v Moskvě

FJODOR ALEXEJEVIČ 1676-1682
SOFIE ALEXEJEVNA 1682-1689
-regentská vláda za nezletilé bratry
IVAN V. ALEXEJEVIČ 1682-1696
-slabomyslný

PETR I. VELIKÝ 1682-1725
- Nejmladší syn cara ALEXEJE a Natalie Naryškiny. V roce 1682 se Petr stal jako desetiletý spolu se svým nevlastním bratrem Ivanem V. ruským carem → Petrova nevlastní sestra Sofie Alexejevna vládla v době jejich dopívání jako regentka, poté zavřena do kláštera. Ivan byl slabomyslný a slepý → po převratu v roce 1689 se otázka moci vyřešila v Petrův prospěch
-Petr byl významný panovník, jeho vláda znamenala průlomové období → Rusko proniká do Evropy, pomalu se stává industrializovanou zemí
-Byl velmi prchlivý, vznětlivý, 2 m vysoký, bezohledný (nezáleželo mu na prostých ruských lidech, šlo ku o tom, aby Rusko povstalo). Byl vychován v Moskvě, ve vedlejší čtvrti bydleli cizinci a on se tam chodil dívat a pozoroval rozdíl mezi mentalitou Rusů a Angličanů či Nizozemců (ti tam stavěli lodě)
- Cílem jeho vlády bylo, aby se Rusko přiblížilo západu → chtěl otevřít Rusku okno do Evropy, aby se stalo vyspělou západní zemí. Jako car inkognito cestoval po západu Evropy, v Nizozemí pracoval jako tesař → zde se naučil stavět lodi, Anglie ho moc nezaujala, navštívil také Rakousko. Snažil se do Ruska uvádět některé západní vymoženosti → když se dostal na trůn, vypuklo proti němu povstání střelců (Stará ruská garda) → bál se o svá privilegia, nelíbila se jim západní vymoženosti, chtěli žít jako předtím → Petr nechal jejich opozici krvavě potlačit (tisíce mrtvých). Petr dokonce nechal umučit svého syna ALEXEJE → ubil ho důtkami s kuličkami, Petr ho obvinil, že proti něm, chystá vzpouru

reformy:
1) vojenské
-evropsky vyzbrojená a odborně vycvičená pravidelná armáda – gardové pluky, vybudováno válečné námořnictvo a baltské loďstvo

2) hospodářské
-podpora manufaktur a podnikání, zakládány zvláště nevolnické manufaktury
-co se týče manufakturní výroby, vyrostla zcela za jiných podmínek než v západní Evropě → Petr nechal manufaktury postavit na Urale (bylo zde železo) → pracovali zde však zbídačení, nevzdělaní nevolníci a kurvy (do textilních manufaktur)
-budování vodních cest, vývoz kůže, plátna, lnu, konopí
-sjednocení oběživa

3) správní
-zřízen vládnoucí senát, pomáhal carovi sestavovat tzv. ukazy (nařízení), byl současně státní radou, finanční institucí a soudním dvorem
-země rozdělena na gubernie (12 provincií)
-každý šlechtic povinen sloužit státu (jako důstojník nebo úředník), zaveden přísný hodnostní řád (14 stupňů)
-evidence obyvatel, nové daně, nové povinnosti (práce mužiků na stavbách kanálů, měst)
-pravoslavná církev porobena dohledu, založen Svatý synod (sbor kněží)

4) školské a kulturní
-podpora vzdělání, změna životního stylu
-zakládány odborné školy (Námořní akademie v Petrohradě), akademie věd
-1703 1. ruské noviny, zřízeny tiskárny, zaveden juliánský kalendář, zjednodušená ruská azbuka

-dalším cílem bylo ovládnutí Baltského moře (to však patřilo Švédům) a tím získat přístup k moři (Rusové měli u moře jediný přístav ARCHANDĚLOS, ten byl 9 měsíců v roce zamrzlý)
-roku 1700 vypukla tzv. severská válka trvající 1700-1721, kdy Rusko a Švédsko začalo bojovat o Baltské moře: roku 1701 bitva u NARVY→ v čele Švédů stal 18 letý KAREL XII. („vojenský génius“), totálně porazil Petra (8000 Švédů porazilo 40 000 Rusů) → Petr se však nevzdal → Karel po vítězství přestal s Petrem bojovat a věnoval se svým záležitostem (bitvy s Dány a Poláky př. vyhnal Polsko krále AUGUSTA II.) → Petr měl zatím čas udělat reformu armády → zreorganizoval ji podle západního vzoru → Švédové uzavřeli spojenectví s Ukrajinou (hejtman IVAN MAZAPA) → slíbili, že když zde Švédové vtrhnout, společně porazí Rusy → Švédové vtrhli na Ukrajinu → Rusové je vtahovali čím dál více do země → roku 1709 byl strašný mráz a Švédům ubývaly postupně zásoby → Petr nejdříve zlikvidoval Mazapu → ten nemohl pomoci a tak roku 1709 u POLTAVY Petr Karla porazil → Petr tak zlomil moc Švédů, ti už nikdy nedobyli své mocenské postavení, už nebyli velmocí
-naopak Rusko vstoupilo do Evropy a zasahuje do evropských věcí
-Petr obsazuje číst Pobaltí a dostává se až k baltskému moři
-Karel XII. uprchl z bitvy, dostal se k tureckému sultánu (provokoval ho, ať válčí), byl vězněn v tureckém zajetí, do Švédska se vrátil v roce 1714, roku 1718 se vypravil na tažení do Norska, kde v roce 1718 padl → vyčerpaní Švédové bez krále roku 1721 souhlasili s uzavřením příměří
-nový název země RUSKÉ IMPÉRIUM
-od roku 1703 začal stavět nové hlavní město PETROHRAD (přístav u Baltského moře) → „okno do Evropy“ → město bylo stavěno podle západu (tzv. „Benátky severu“), přizval západní odborníky, na pracích zemřelo 20 000 nevolníků (město stojí na jejich kostech)
-podmínky prostých Rusů se za Petra hodně zhoršily (šlechta si s dělníky dělala co chtěla, téměř jako otroci)
-požadoval, aby se Rusové oblékali a žili jako západní lidé, chtěl zlomit ruskou zvyklost neholit si vousy (kdo se neholil musel platit peníze)
-daně byly uvalovány na všechno možné a několikrát se zvětšily → bylo potřeba mnoho peněz na armádu
-Rusko se sice na jedné straně stalo velmocí, na straně druhé se prostým lidem dařilo velice špatně
-roku 1721 vydal výnos, že každý car má právo jmenovat svého nástupce
-zemřel roku 1725 na následky nachlazení při záchraně tonoucích na Něvě
-nestačil jmenovat žádného nástupce
-prováděl zeměpisné objevy → najímal mořeplavce, aby prováděli objevy:
a) Vitus Bering → dánský mořeplavec
b) Ivan Děžněv → ruský mořeplavec, v polovině 17. st.

-po smrti PETRA I. nastaly palácové převraty → velmi rychle se střídali panovníci (asi 6) : Kateřina I., Petr II. Alexejevič, Anna Ivanova Turonská, Ivan IV. Antonovič, Jelizateva Petrova, Petr III. Fjodorovič (vnuk Petra Velikého, despotická a neoblíbený, vládl jen několik měsíců)

ALŽBĚTA
-dcera Petra I. → měla synovce Petra III., kterému dohodla německou princeznu Sophii → ta se přejmenovala na Kateřinu,m přijala pravoslaví a stala se „Ruskou“

PETR III.
-po smrti Alžběty se vlády ujal Petr III.
-nebyl normální, byl poďobaný od neštovic
-jeho manželka udělala převrat a s pomocí duchovenstva a armády nechala Petra uškrtit strunou

Žádné komentáře:

Okomentovat