Loading

11.3 Popiš ovládnutí Balkánu Turky, jejich pronikání do střední Evropy

- Turecké kmeny původně sídlily ve střední Asii u hranic Číny. V 8. století Čína Turky odrazila a Turci začali prchat na západ. Byly to malé houfy, které se přihnaly na Blízký Vácho a zpočátku byli podřízeni muslimům (Arabům) a Peršanům. Přijali islám a stali se fanatičtí šiřitelé islámu jako předtím Arabové.
-V 11. -12. století se vůdcem Turků stal SELDŽÚK (odtud Seldžučtí Turci), pod jeho vedením začali v 11. století útočit na Byzantskou říši → bitva u MADZIKARTU. Podařilo se jim získat různá území např. Jeruzalém (čím byly rozpoutány křížové války). Nejvýznamnějším vojevůdcem v křížových výpravách byl SALADIN → bojoval s Richardem Lví srdce. Po smrti Seldžúka Turci oslabeni, říše a kmeny se rozpadly → Evropané se předčasně radovali.
- Kolem roku 1290 se do čela Turků postavil nový válečník OSMAN → ten sjednotil všechny turecké kmeny a od jeho jména vzniká pojem osmanští Turci a Osmanská říše. Osman se prohlásil SULTÁNEM (= pán) a přijal titul CHALÍF (duchovní hlava muslimů) → Turci se stal vůdci muslimů a v jejich čele udělali velkou expanzi, porobili si Araby a okolní říše. Hlavní směr jejich expanze byla Byzanc → od 14. století postupně moc byzantské říše oklešťovali
- Vpadli také do Evropy → tam se jim do cesty postavili Bulhaři a hlavně Srbové. Roku 1389 se odehrála bitva mezi Srby a Turky v dnešním Kosově na KOSOVĚ POLI → Evropané zcela rozdrceni → od té doby se Balkán stal až do 19. (20.) století tureckým
- Na počátku 15. století roku 1405 se na území střední Asie (Buchara) objevil mongolský válečník TIMUR LENK (prohlásil se za potomka Čingischána) → chtěl ovládnout střední Asii → roku 1405 se Mongolové střetli s Turky u ANKARY → Turci sice prohráli, ale Mongolové se dlouho neradovali, Timur krátce na to zemřel a mongolská říše se rozpadla
-Evropané tedy chtěli proti Turkům vystal křížovou výpravu → křižáci však byli vysíleni bitvami s českými husity, proto mohla být křížová výprava vyslána až po bitvách s husity → roku 1444 se tedy křižáci střetli s Turky v Bulharsku u VARNY → Evropa rozdrcena (uherský král Matyáš použil v této bitvě bratříky jako žoldnéřské vojsko)
- Roku 1543 se Turkům podařilo dobýt CAŘIHRAD → konec byzantské říše.
- V 16. století začali Turci pronikat na západ → chtěli se dostat až do střední Evropy. Roku 1526 se Turci střetli s Ludvíkem Jagellovcem u MOHÁČE → zvítězili a podařilo se jim ovládnout Maďarsko, Ludvík v této bitvě zahynul. Roku 1529 se Turci poprvé objevili ve Vídni → Vídni se podařilo ubránit. V 16. století také obsadili celou severní Afriku, dokonce chtěli napadnout z Balkánu Řím
- Turci se začali dělat zálusk na celé Středomoří → roku 1571 se odehrála námořní bitva v Řecku u LEPANTA → proti Turkům se postavilo výborné španělské a benátské loďstvo a Turci nebyli zvyklí bojovat na moři (této bitvy se mj. zúčastnil renesanční spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra, přišel o levou ruku)
- V 17. století Turci obsadili jižní Slovensko (př. Nitra, Nové Zámky,…) . Začali podnikat také nájezdy na Moravu → habsburský císař LEOPOLD nechával na obranu proti Turkům stavět pevnění např. Leopoldovi, Šance
-již od 15. století začali Turci budovat armádu janiceri (= janiřáři → nová armáda), podrobenému obyvatelstvu byli odebírání prvorození chlapci a byli vychováváni jako muslimové, kteří budou sloužit v armádě ( a právě nejtvrdší janičáři byli slovanští chlapci)
-Turkům se podařilo obsadit tolik míst díky tomu, že Evropa byla vyčerpána jednak 30letou válkou a také pak válkami napoleonskými. Roku 1683 zahájili Turci útok na Evropu → chtěli dobýt Vídeň, ale to se jim díky polskému králi JANU SOBIESKÉMU nepodařilo, pomoc přišla také z Německa (sultán po prohrané bitvě obdržel od velitele šňůru na oběšení)
- Zhruba od poloviny 18. století však Turecko slábne. Evropa totiž prošla vývojem → renesance a humanismus, zámořské objevy, osvícenství, rozvoj vědy a techniky, průmyslová revoluce → začali se tak modernizovat narozdíl od Turecka, které tento vývoj minul. V Evropě se rozvíjela průmyslová revoluce, kapitalismus, moderní společnost naproti tomu v Turecku stále vládne despocie
- Nakonec v Turecku probíhaly vnitřní rozpory → sultán měl totiž velký harém a díky tomu spoustu a spoustu synů, kteří toužili stát se sultánem → začaly tak nástupnické boje a vraždění následníků. V19. století začal ústup Turků z Evropy, začalo se jim říkat „nemocný muž na Bosporu“ → nemohli se už bránit, měli horší zhatěn
poznámka: přestože je u muslimů homosexualita zakázána, v Turecku celkem kvetla

- Díky Turkům je Balkán dodnes zaostalý. V 19. st. Zasáhlo Balkán národní obrození: a) Srbsko získalo autonomii (částečná nezávislost) b) Řecko získalo nezávislost. Ve 20.st. chtělo Rusko na Balkáně pod záminkou ochrany pravoslaví získat nová území- jejich zájmy se však střetly s tureckými- nastaly turecko-ruské války-Rusové v nich vybojovali pro Balkán částečnou autonomii.70.léta 19.st. Se stala pro Balkán rozhodující- Turci stupňují násilí (daň devširmé= odevzdat prvorozeného syna, který bude sloužit armádě, janiceri= janičáři). V letech (1875-76) proběhlo povstání Bosny proti Turkům- povstání se šířilo i do dalších zemí- přestože se Turci Slovanům mstili a chtěli je potlačit- na pomoc přišlo Rusko a v průsmyku Šipka (v Bulharsku) se odehrávala rozhodující bitva, v níž Rusko osvobodilo téměř celý Balkán.

Žádné komentáře:

Okomentovat