Loading

12.2.3 Kdo a s kým se střetl v nizozemské, anglické a francouzské revoluci?

3. fáze anglické buržoazní revoluce

OLIVER CROMWELL
- V letech 1649-1653 byla Anglie republikou
- Oliwer prohlášen lordem protektorem → rozpouští parlament roku 1653 se slovy: „Vysedávali jste tu až příliš dlouho…“ a začíná vládnout neomezeně jako diktátor
- Nebyla to taky příliš dobrá doba a vláda
- Špatná vnitřní politika → lidé museli žít podle Bible, žádné karty + hazard, zpěv pouze náboženský, divadla musela zavřít (je to nástroj Satanův), zákaz pití alkoholických nápojů → tím si proti sobě popudil celou Anglii
- Úspěšná zahraniční politika → Angličané se prosazují na moři, bitva s Holanďany → vydobyli si na nich New York (celkem proběhly 3 anglo-nizozemské války), od Španělů získali Jamajku, zlomili odpor Irů, odražen útok Skotů
- Vydal „navigační akta“ → zákon o platbě → zboží do Anglie dováženo pouze na anglických lodí (stop konkurence pro Nizozemce, Francii) → měl ekonomicky pozitivní důsledky a zajistil ekonomický rozvoj země
- Narodil se v přísné puritánské rodině. Byl členem parlamentu. Postupně se za podpory armády stal pánem v zemi. Byl pochován ve Westminsterském opatství (1658). Po návratu Stuartovců bylo jeho tělo vyzvednuto z hrobu, pověšeno na šibenici a pak po dní zakopáno, byl prohlášen za královraha.

RICHARD
-syn Cromwella, vládl pouze chvíli, poté to vzdal
-vnitřních nesnází využili stoupenci monarchie → shromáždili se ve Skotsku a roku 1660 skotská armáda obsadila Londýn pod vedením generála GEORGE MONKA → anglická republika zanikla

KAREL II.
- Roku 1660 byl na trůn povolán syn popraveného krále → Karel II. → návrat dynastie Stuartovců
- Za jeho vlády došlo k velkému požáru Londýna → hořet začalo 2.9. 1666 v pekařství, požár trval 5 dní a během něj shořelo téměř celé historické jádro Londýna, postavené většinou ze dřeva, zničeno bylo přes 13 000 domů, 90 kostelů, z nejvýznamnějších budov pak např. Katedrála sv. Pavla
- Chtěl sice vládnout absolutisticky, ale musel ustoupit → parlament ho svolil s podmínkou, že vydá dokument „Habeas Corpus Act“ → každý má právo nakládat se svým tělem jak chce, každý má právo na svobodu, tento dokument obnovil „Magma Charta Libertatum“ (vydal ji Jan Bezzemek roku 1215, nikdo nesměl být souzen bez soudu)
- V zahraniční politice preferoval Francii, vyhlásil anglo-nizozemskou válku (Nizozemci protrhli hráze a zaplavili velké území, ale Angličan= využili převahy na moři a zvítězili)
- Podnítil rozštěpení parlamentu na COURT-PARTY (podpora krále, duchovenstvo, šlechta, anglikáni) a COUNTRY-PARTY (opozice, podnikatelé, statkáři)

JAKUB II.
- Chtěl vládnout absolutisticky
- Dokonce se znovu pokusil prosadit v Anglii katolickou víru, vyjednával s katolíky ve Španělsku → chyba, nereálné
- Potlačil povstání vévody JAMESE Z MONMOUTHU (nemanželský syn Karla II.)
- Roku 1688 v Anglii proběhla slavná revoluce a král Jakub byl sesazen a vyhnán


VILÉM III. ORANDŽSKÝ
- Po sesazení Jakuba II. byla anglická koruna nabídnuta nizozemskému Vilému Oranžskému (manžel Jakubovy nejstarší dcery Marie Stuartovny), který v Anglii vládl jako Vilém III.
- Orandžský vděčil za svůj nástup na trůn parlamentu, a proto učinil ústupky, které stvrdil „Zákon o právech“ → panovník se zavázal, že bez souhlasu parlamentu nebude rušit a vydávat zákony, vypisovat daně a udržovat vlastní vojsko → Anglie se stává KONSTITUČNÍ MONARCHIÍ = stát, v jehož čele stojí král, ale jeho moc je omezena parlamentem a ústavou (konstitucí)
- Roku 1701 vydán Dekret o nástupnictví → v případě vymření oranžského rodu nastoupí protestantská hanoverská dynastie, zaměřen proti Stuartovcům
- Za jeho vlády nastává v Anglii slavné období, Nizozemí totiž bylo vyspělou „demokratickou“ zemí
- Vilém se spokojil s reprezentativní funkcí Anglii, zastupoval ji navenek

Moc státu měly v rukou politické strany, které se v průběhu času vytvořily v anglickém parlamentu:
a) toryové → konzervativnější strana, bohatá statkářská šlechta
b) whigové → radikálnější strana, nižší vrstvy
- V Anglii se tak vytváří moderní občanská společnosti
- Vytvořil se zde systém voleb a k moci se dostává vždy 1 strana (už nejmenovaná, ale volená) → strany se ve vládnutí střídaly → vládnoucí strana vždy byla kontrolována tou druhou → předháněly se v tom, co lepšího by v Anglii udělaly, aby získaly podporu → pro Anglii blahodárné, velmi pozitivní, dělaly dobré reformy
- Volit samozřejmě mohli jen muži a to bohatí, ale i tak pokrok → Anglie se stává vzorem, pro ostatní
- Školství se dostává na vyšší úroveň, vzdělanější lidí, protože v manufakturách nesměli pracovat nevzdělaní lidé
-Poznámka: pochod oranžistů v Irsku (protestanti X katolíci)

ANNA
-Královna, dcera Jakuba , roku 1707 se spojila Anglie se Skotskem i Walsem a vznikl tak nový státní útvar Velká Británie (Spojené království Velké Británie)
- Odbourává se zde nevolnictví → to znamená, že se uvolnila volná (svobodná) pracovní síla → lidé se mohli stěhovat do měst → tím se začala rozvíjet průmyslová revoluce, zakládání továren → Anglie se stává kapitalistickou zemí
- Průmyslová střediska: Manchester, Leeds, Birmingham, Sheffield
- Oproti Anglii byl zbytek Evropy zaostalý, o 100 let pozadu (byla zde ještě šlechta a nevolnictví)
- Anglii se začalo říkat fabrika mundi = dílna světa
- Tím, že Anglie měla dobrou ekonomiku mohla postavit to nejsilnější loďstvo té doby (to ji vydrželo až do 20. století) → začal expandovat a zakládat kolonie (USA, Indie)

JIŘÍ I. HANNOVERSKÝ
- Pravnuk Jakuba I., zakladatel hanoverské dynastie, dosedl na trůn roku 1714, příslušník německého rodu
- Otevřená cesta k občanské společenství, skutečnou moc přenechal parlamentu a whigovské vládě, krále zastupoval 1. ministr ROBERT WALPOLE
- Vznikla oficiální parlamentní opozice, jejím úkolem byla kritika vládní politika
- Majetkový cenzus → stanovená výše zdaněného majetku jako podmínka pro účast ve volbách

JIŘÍ II.
- Upevnění parlamentismu, v čele parlamentní opozice WILLIAM PITT st. → zásahy do kontinentálních válek (př. podpora Habsburků ve válce slezské)
- Boj za britské zájmy v koloniích → hlavní nepřítel Francie

JIŘÍ III. 1760-1820
- Ministerský předseda WILLIAM PITT ml. → změny ve státních financích, zrušena řada protikatolických opatření, reorganizace britské koloniální politiky
- Úplné podrobení Irska a 1800 připojeno k Velké Británii
-„královnou moří“ → kontrola obchodních cest a center
- Roku 1763 zvítězili nad Francii ve válce o nadvládu v Severní Americe, roku 1801 se k nim připojilo Irsko, ovládli ho
- Obchod s Černými otroky → nakupovali je levně v Africe a dováželi do USA

Britské kolonie
-1., britská kolonie Virginia, po ní následovalo Irsko
-v průběhu 17. století nad Španěly získali Bermudy, Bahamy, Jamajku
-roku 1704 během války o španělské dědictví → Gibraltar
-po roce 1763 začala ovládat ú)zemí v Indii → Bombaj, bengálsko
-významná Východoindická společnost

Austrálie
-zprvu se trestanci vozili na americké Atily, po vzniku USA se hledalo nové místo
-v roce 1788 byl do jižního Tichomoří vypraven první transport trestanců + vojáků → vytvořili osady v Austrálii a na Novém Zélandě
-26.1. 1788 první trestanecká kolonie Sydney (na počest ministra pro správu kolonií), koncem roku 1792 počet obyvatel Sydney 3500

Žádné komentáře:

Okomentovat