Loading

17.4. Ideologie fašismu a nacismu, proč se prosadily v Itálii a Německu?

A) FAŠISMUS
- Název fašismus pochází z latinského fascio a italského fasces a jde o symbol z antického Říma znamenající svazek prutů (na boku byly ještě sekery), jde tesy o symbol jednoty, ve které je síla (v antice to byl symbol vysokých úředníků)
- Tvůrcem byl BENITO MUSSOLINI
- Mussolini, celým jménem Benito Amilcare Andrea Mussolini, se narodil 29.7. 1883 v Predapiu. Původním povoláním učitel, poté odešel do Švýcarska, kde se živil různými nekvalifikovanými pracemi, téhož roku se stal členem Italské socialistické strany. Poté se vrátil do Itálie, kde nastoupil vojenskou službu. Od roku 1908 byl novinářem, později šéfredaktorem AVANTI - novin Italské socialistické strany. Po vypuknutí první světové války se se socialistickou stranou rozešel, protože postupně přešel na pozice zastánců vstupu do války na straně Dohody. Založil také vlastní noviny Il popolo d'Italia, kde intervenci Itálie propagoval. V letech 1915 – 1917 byl vojákem italské armády, ze které byl propuštěn po těžkém zranění. Dne 25. července 1943 Velká fašistiská rada Mussolinimu vyslovila nedůvěru a král Viktor Emanuel III. jej pak odvolal z funkce premiéra, poté byl zatčen a uvězněn, 12. září byl německým speciálním komandem osvobozen. Za podpory Adolfa Hitlera ustavil na italském území ovládaném Německem diktaturu tzv. Italská sociální republika Italskou sociální republiku, někdy dle hlavního města nazývanou Republika Saló.V roce 1945 se pokusil o útěk do Švýcarska, při kterém byl komunistickými partyzány zajat a poté i se svojí milenkou C. Petacciovou zastřelen. Jejich zohavená těla byla poté veřejně vystavena v Miláně.
- Zpočátku obdivoval Lenina, dokonce četl spisy Mistra Jana Huse, později na Lenina změnil názor a vytvořil svou vlastní ideologii = fašismus, který se stal alternativou, možností spravedlivého řádu (v bolševismu totiž viděl cestu do pekel, v demokracii je korupce, podplácení a „bordel“)
Roku 1919 byla založena organizace Bojové svazky (Fasci di Combattimento), roku 1921 byla přejmenována na Fašistickou stranu, byly vybudovány polovojenské jednotky (chránily schůzující fašisty), měli černé košile = černokošiláči
- Přízeň voličů této strany byl čím dál větší

Důvody:
1) Italové byli zklamáni výsledky 1. světové války, chtěli více, nedostali území, které nim bylo slíbeno
2) demokratický systém selhal
3) navazování na slavné dějiny, mělo by se pokračovat ve slávě starověkého Říma, což byl opravdu pojem, a to se právě Italům líbilo, že jsou potomci starých Římanů a byli to oni, kdo „vymyslel“ renesanci
- 28. 10. 1922 se fašisté shromáždili v Neapoli a proběhl Pochod na Řím (Mussolini jel vlakem), italský král VIKTOR EMANUEL III. se zalekl a než Mussolini dojel do Říma, král ho jmenoval ministerským předsedou
- Mussolini sestavil novou vládu a nastolil fašismus (fašisté měli tak velkou podporu, že ani armáda nezasáhla)
- Jako premiér pak zahájil velké reformy, během nichž neustále zvyšuje své pravomoce, od r. 1925 vládl již jako diktátor. V této době začal používat titul capo del governo e duce del fascismo (šéf strany a vůdce státu).

Fašismus v praxi:
● Fašismus jediný je spravedlivý, celý národ bude fungovat jako rodina, chtěl vytvořit korporativní = stavovský stát, kdy každý stav má své místo na slunci, budou se spolu domlouvat (dělníci s fabrikanty -) utopie)
● Fašismus také znamenal, že národ povedou schopní jedinci, vláda silné ruky, zatočí se s kriminalitou a korupcí
● Zájmy jedince podřízeny zájmu sátu – nic než stát
● Dokonce se podařilo zčásti zkrotit italskou mafii a klesla kriminalita
● Nastal však nesnášenlivý režim a totalita, postupně odbourávána demokratická práva
● Sledování odpůrců (komunisti, demokraté), zakázány politické strany, odbory
● Generálové byli voleni ze stran fašistů, rozpustil parlament a vytvořil orgán Velká fašistická rada
● Sám se nazval duce = vůdce
-M. se stává neomezeným diktátorem, král byl pouhá figurka, na každém nároží, v učebnici stálou: Duce má vždy pravdu!
Fašismus se začal šířit po celé Evropě: Maďarsko (HORTHY), Španělsko (FRANCO, nechal si říkat Caudillo), ČSR – Národní obec fašistická (GAJDA)
- Mussolini chtěl, aby Itálie byla znovu tak rozsáhlá jako starověký Řím
- Jeho manželka Ráchel byla židovka, ve fašismu proto neexistoval antisemitismus, v úřadu zasedalo zhruba 10% Židů, za války zakázal likvidovat italské Židy
- Fašismus se v Itálii udržel přes 20 let, až téměř do konce 2. SV

B) NACISMUS
- Nacismus se zrodil v Německu, jeho tvůrcem byl ADOLF HITLER
- Nacismus = nacionální socialismus, Hitler totiž nechtěl kapitalismus
- Šlo také o alternativu, režim lepší než bolševismus
- Má mnoho společného s fašismem
- Hitler se opírá o Darwinismus a filosofii Nietzcheho: Pouze nejlepší a nejsilnější jedinci mají právo žít, slabí a nevyléčitelně nemocní mají být likvidování, udrží se pouze schopní jedinci
- Rozvinul rasistickou teorii o rasách a prosazoval teorii nadčlověka
- Důvodem proč si nacismus získal tolik příznivců byl v tom, že poválečné Německo na tom bylo velice špatně, zasáhla jej hrozná inflace, nespokojenost, hlad a bída, později hospodářská krize, Hitler však nabízel možnost, jak se z této situace dostat a postavit Německo na nohy a obnovit jeho skvělou slávu
- Působil hlavně v Mnichově mezi nezaměstnanými vojáky v hospodě
Jeho „pyramida ras“
1) Na samém vrcholu stojí nejušlechtilejší rasa a tou jsou NĚMCI, toto tvrzení podkládal historickými důkazy (největší stát, rytíři)
2) Ostatní germánské národy jako Angličané, Švédové, Noři, Holanďané
3) Románské národy Španělé, Italové, Francouzi
4) Národy Slovanské, jsou charakterizování jako uhádaní, haštěřiví, leniví, hloupí, málo VŠ vzdělaní, stále však jde o árijce
5) Následují ostatní rasy jako jsou negroidní a mongoloidní
6) Romové, přestože jsou to nejčistší Árijci (přišli ze střední Asie), podle Hitlera je to rasa parazitů, kteří jsou se přiživují na ostatních, jsou naprosto neschopní, nevzdělatelní, kradou !!! Po dlouhou dobu byl používán pojem cikáni (pochází z řeckého slova τσιγγάνος, název Romové byl „vymyslen“ samotnými cigáni roku 1971 na mezinárodním sjezdu v cigánů Londýně)
7) Židé, tito semité jsou na rozdíl od cigánů vzdělaní, ale na druhou stranu jsou geneticky postižení = nástroj Satana, Žid je zlý a škodí lidem, je zosobněním veškerého zla, a je to jejich přirozená povaha

Žádné komentáře:

Okomentovat