Loading

17.2. Poválečná revoluční vlna, turecká revoluce, sionismus.

- Téměř hned po skončení 1.SV zasáhla Evropu poválečná revoluční vlna, kterou můžeme rozdělit do 2 proudů:

A) Levicový extremismus - byl silnější, šířil se z Ruska

NĚMECKO
- Poté co Německo prohrálo válku, prožívalo období deprese a pro šíření Leninovských myšlenek zde byla tak „úrodná půda“.
- Němečtí vojáci, většinou dělníci, kteří se vraceli z fronty, rozpoutali v Německu občanskou válku.
- V listopadu musel německý císař abdikovat (odešel do Holandska), Německo se stává republikou a moci se ujali zprvu němečtí sociální demokraté, Šlíman
- Po vyhlášení republiky však nastal chaos, vznikali pravicoví a levicoví extremisté, byl dokonce učiněn pokus o puč, ale nakonec zde začali působit němečtí demokraté.
- Prezident PAUL VON HINDENBURG (polní maršál) a vláda se báli zůstat v Berlíně, a tak stát řídli z Výmaru, proto Německo v letech 1918-1933 nazýváme tzv. Výmarská republika (pak se sice do Berlína vrátili, ale název se již zachoval)
- V prvních dnech roku 1919 vznikl SVAZ SPARTAKOVCŮ, v čele stáli KAREL LIEBKECHNET (1871) a ROSA LUCEMBURKOVÁ (1870), oba byli židovského původu, a vyhlásili Německou socialistickou republiku, požadovali bolševický převrat
- V tu samou dobu vznikají vojenské oddíly FREIKORPS, které byly tvořeny vojáky, jež požadovali návrat císaře a opětovné zřízení německého císařství
- Současně se Spartakovci vzniká malá strana v čele s Adolfem Hitlerem
- Nastává tak mela mezi jednotlivými proudy a strany, Německo zachvátil nepředstavitelný chaos
- V lednu 1919 byli Spartakovci potlačeni, Rosa a Karel zajati vládním vojskem, bez soudu byli zastřeleni, hozeni do kanálu (z něj později vyplavali)
- V létě 1919 došlo k puči v BAVORSKU a vznikal zde Bavorská republika RAD (= sovětská bavorská republika), byla však brzy rozdrcena bavorským vojskem
- Ve 20. letech vzniklo v PORÝNÍ bolševické hnutí (bylo zde totiž hodně dělníků, hutě a ocelárny) a vzniká zde Německá rudá armáda, ale i ona byla nakonec poražena vládním vojskem
- Lenin a němečtí komunisté měli v plánu, že se ruská a německá rudá armáda spojí a takto dobyjí svět, ale této plán nevyšel, Německo se socialistickým státem nestalo

MAĎARSKO
- Poté, co se rozpadlo R-U, vzniklo hned několik nástupnických států, nejkritičtější situace nastala v jednom z nich - a to v Maďarsku
- Do Maďarska se z fronty vrátil také voják BÉLA KHON (Kún, jeho otec byl Židovský notář, narodil se na území dnešního Rumunska, studoval gymnázium ve městě Kluž, pracoval v Dělnické pojišťovně, byl však obviněn z Krádeže, odstěhoval se tedy do Budapešti) a v létě 1919 vyhlásil Maďarskou republiku RAD, ta se udržela několik Měsíců, požadovali revizi hranic, chtěli se rozšířit směrem na Slovensko, poté co RAD padla, Kún utekl do SSSR, kde ho zastřelil Stalin (dodnes však kolem jeho smrti existují nejasnosti)
- V Maďarsku se pak k moci dostal fašista MIKLÓŠ HORTY, který zder byl až do roku 1944


SLOVENSKO
- Dne 16.6. 1919 byla Deklaráciou slovenského národa v PREŠOVĚ vyhlášena Slovenská republika RAD, nebyla však na celém území Slovenska, pouze v části jižní a východní, kde žije početná maďarská menšina
- Začalo hrozit, že se bolševické hnutí rozlije po celém Balkáně → československá armáda (legie) spolu s rumunskou armádou komunisty porazili a vytlačili Maďary ze Slovenska a osvobodili Budapešť (na osvobození Budapešti má hlavní zásluhu rumunská armáda)


ČESKOSLOVENSKO
- Levá část sociální demokracie chtěla v roce 1920 vyhlásit Socialistické ČSR a rozvinula stávkové hnutí, v prosinci 1920 proběhla generální stávka, byl vyhlášen výjimečný stav (zákaz vycházení, zatýkání bez soudu), známé jsou boje o Lidový dům, nakonec se však bolševické hnutí v Čechách neprosadilo

RUSKO
- Fakt, že se bolševická revoluce v Evropě nešíří, neslo SSSR opravdu nelibě
- Roku 1919 založili ruští bolševici v Moskvě komunistickou internacionálu = KOMITERNA, v každém státě začaly v ilegalitě vznikat komunistické strany, které byly řízeny z Moskvy (roku 1921 vznikla v ČSR)
- Rudá armáda chtěla přejít přes Polsko do Evropy, v Polsku však neměli šanci, protože Poláci byli vždy proti Rusům → roku 1920 se odehrála bitva na řece WISLE a Poláci Rusy zastavili, rudá armáda se tak do Evropy nedostala

B) Pravicový extremismus

MAĎARSKO
- Po rozpadu R-U vzniká maďarská republika RAD je však potlačena ČSR a rumunskými vojsky
- Objevil se zde ale MIKLÓS HORTHY důstojník uherské armády sloužící v námořnictvu, poté admirál, velel flotile, stanul v čele nacionalistů a přišel do země s rumunskými vojáky
- Horthy chtěl do země Habsburky, prohlásil se regentem (dočasně zastupuje krále), Habsburkové se tam opravdu 2 x pokusili dostat na trůn, ale Malá Dohoda to nedovolila (měli strach z obnovení R-U)
- Tento pravicový diktátor tam zůstal až do roku 1944, potlačoval komunisty, nesouhlasil s Hitlerovým plánem na vyvražďování Židů, neodvážel je do koncentráku
- Roku 1944 maďarští antisemité udělali puč (šípové kříže), Horthy odvezen do Německa, prý chtěl uzavřít mír se Spojenci.
- Po válce dožil v Portugalsku

NĚMECKO
- Proběhl zde tzv. Kappův puč, KAPP byl starý junker a chtěl monarchii → v březnu 1920 chtěla část důstojníků v Berlíně provést puč → sociální demokraté vojensky nezasáhli, ale vyhlásili vojenskou stávku, v Porúří se začaly formovat jednotky rudé německé armády → nakonec Kapp uprchl a puč se nezdařil

ŠPANĚLSKO
- Po válce se zde začal prosazovat důstojník PRIMO DE RIVERA → roku 1921 se domluvil se španělským králem a provedl vojenský převrat a stal se předsedou vlády
- Ve Španělsku se tedy diktatura podařila, i když po vypuknutí hospodářské krize musel ustoupit Rivera a později i král

TURECKÁ REVOLUCE
- Poté co Turecko prohrálo 1. SV, muselo ustoupit území, znamenalo to katastrofu (za války docházelo ke genocidě Arménů)
Z ustoupivších území vznikly francouzské a anglické kolonie: Libanon, Sýrie = Francie, Palestina = VB , Irák, Saúdská Arábie = samostatné
- Města jako Smyrna, Izril chtěli Řekové připojit k Řecku, protože tato území patřila během velké řecké kolonizace k Řecku, s tím však Turecko nesouhlasilo, vypukla tak řecko-turecká válka, ve které Turci málem prohráli
- Objevil se však zachránce Turecka, v čele národního hnutí stanul původně úředník MUSTAFA KEMAL PAŠA → provedl státní převrat, svrhl sultána a vzniká turecká republika roku 1919 v čele s Mustafou
- Ke jménu mu bylo přidáno přízvisko ATATYRK = otec Turků, takový obdiv k němu mají, k konci života se dal na alkohol
Jeho reformy vedly k modernizaci a demokratizaci země, přiblížil Turecko Evropě:
a) místo arabského písma zavedena latinka
b) nošení evropského oděvu
c) moderní občanský zákoník podle evropského vzoru (předtím šária)
d) zakázána polygamie
e) ve 20. letech získaly volební právo i ženy (jako v USA)
f) vyhráli válku a Řeky vyhnali
- Po smrti Kemala republika, pak došlo i k převratu, po 2. sv.válce zde hrozí komunismus
- Dnes opět boj mezi 2 názory: islamizace země nebo evropské myšlenky
- Jsou zde časté teroristické útoky a národnostní problémy s Kurdy (Kurdové se nacházejí na území Turecka, Iráku a Íránu), Kurdská strana pracujících dokonce požaduje kurdský komunistický stát

Kypr
- 1522 dobyt na maltézských křižácích, po válce anglická kolonie, v 60. letech třenice, šéfem arcibiskup Makarios, 1974 vyhlásili Turci nezávislou Kyperskou tureckou republiku, zelená linie dělí Kypr na řeckou a tureckou část, dodnes zde působí modré přilby OSN. Dnes snaha se sjednotit.

SIONISMUS
- Židé byli téměř vždy pod nadvládou (Babylónská, Římská)
- V letech 75 a 132-135 proběhlo povstání proti Římanům, za trest byli Židé nuceni se vystěhovat z Jeruzaléma do celého světa a to je důvodem, proč jsou rozptýlení po celém světě = diaspora = golet
- Sikhariové = pod pláštěm měli dýku a na tržišti se nenápadně přitočili k Římskému legionáři a vbodli dýku do ledvin
Příčiny nenávisti:
1) Závist, židé jsou totiž snaživí, úspěšní, pracovití, z mála vybudovali mnoho, ve středověku mohli podnikat, půjčovali jako lichváři
2) Odlišní, byli pyšní na svůj původ, mysleli si, že jsou vyvoleni, odlišní ve stravě, odlišnost v oblékaní, stravě a vzhledu – orientálci, černí, velké „pysky“, ženy byly po svatbě ostříhány
3) Náboženský důvod = vražda Krista: „Krev jeho na nás a na naše děti“
- Docházelo k diskriminaci: Ghetta, násilím křtěni, žluté hvězdy, upalování, … nesnášeli je i muslimové, protože jako spasitele neuznali Mohameda
- 2. polovina 19. století je provázena zesílením antisemitismu, na druhou stranu také Židé se chtějí emancipovat, můžeme mluvit o určitém národním obrození → to však ostatní nechtějí
- Antisemitismus se nejtvrději projevoval u Slovanů, zvláště u Rusů za cara Alexandra probíhaly na židy pogromy = beztrestné zabíjení, rayony = zde mohli bydlet, nesměli studovat (jen malé omezené množství)
- Naopak nejlépe se Židé měli v Německu, kultury byly hodně podobné a Židé si dokonce dávali německá jména
- Ve Francii došlo k Dreyfusově aféře, v ČSR k Hilsnerově aféře
- V té době žil v Rakousku THEODOR HERZEL (1860-1904), který je dnes vyobrazen v každé izraelské škole, byl tvůrcem myšlenky, že by s Židé měli navrátit na Sion, protože antisemitismus bude vzrůstat a situace se bude zhoršovat, stal se tedy zakladatelem hnutí sionismus
- Problém však byl v tom, že židovská vlast Palestina byla okupována Turky, uvažovalo se tedy o nové židovské kolonii např. v Ugandě, na Madagaskaru, ke konci života však Herzel prohlásil, že se musí vrátit tam, kde mají svůj původ, do Palestiny
- Židé se tedy začali stěhovat, ale ne moc, protože zde byli Turci
- Po 1. sv. válce se Palestina stala britskou kolonií (mandátní území), tehdy se židé začali stěhovat ve větší míře
- Co 4 roky se konaly sionistické kongresy, kde se židé radili o tom, co dál – konal se také v Karlových Varech (1923), čeští židé měli dokonce silné postavení, židy podporovali bohatí židé z USA
- Exodus židů do Palestiny ve velkém začal až poté, co se k moci dostal Hitler → statisíce židů šlo do Palestiny (teprve Hitler rozpoutal antisemitismus v Německu), po 2. sv. válce se zde stěhovali ti, co válku přežili
- Roku 1948 vyhlášen nezávislý stát Izrael v 90. letech židovský příliv ze Sovětského svazu
Známí Židé: bratři Saudkové, Tomáš Töpfer, Karel Heřmánek, Jan Kraus, Petr Novotný, Věra Chytilová, Miloš Forman, Menzel, Dušan Klein, Einstein, Marx, Spielberg, Coperfiled, …

Žádné komentáře:

Okomentovat